Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ГЕОГРАФІЯ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ГЕОГРАФІЯ»

Пояснювальна записка

   Сучасній моделі географії як науки властива інтегрованість: у галузі географічного знання стикуються знання біологічні, геологічні, економічні, соціальні, політичні, а також конкретність. Географія має тісний взаємозв’язок з дійсністю. Вивчає природні, економічні та соціальні явища і процеси не ізольовано, а в тісному взаємозв’язку з реальними умовами життя на Землі.

   Важливим завданням, яке стоїть перед сучасною шкільною географією, є підвищення наукового рівня навчання, формування в учнів практичних вмінь та навичок. Цьому сприяє розв’язування учнями різноманітних задач, що дозволяє закріпити теоретичний матеріал, здобути вміння, необхідні у подальшому житті та діяльності.

   Недостатня кількість навчального часу, що виділяється на вивчення географії в школі, не може задовольнити потреби школярів у географічних знаннях. Одним із шляхів покращення знань учнів є математизація шкільного курсу географії, оскільки будь-які вправи і задачі опираються на знання певних теоретичних положень і разом з тим ґрунтуються на конкретних прикладах. Вирішити це питання дозволить програма «Розв'язування задач з фізичної географії». Заняття поглиблюють теоретичні знання про географічні науки, що вивчають Землю, формує практичні уміння і навички застосування знань на практиці. Програма занять дає можливість розширити знання з географії, ознайомити учнів з методикою розв'язування задач, які часто виходять за межі програми.

   Програма розрахована на основну, старшу середню школу для класів природничого профілю з мстою поглиблення знань учнів з географії.

   Вивчення курсу передбачає використання теоретичної складової, понятійно-термінологічного апарату, розв’язування задач з географії.

Програма розрахована на 20 годин та має вирішувати такі головні завдання:
- розвивати творче мислення та індивідуальні здібності у вирішенні практичних завдань;
- розвивати вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;
- розширити та поглибити знання учнів з географії, розвивати їх творчі здібності;
- сприяти розвитку логічного і просторового мислення, творчої уяви;
- поглиблювати міжпредметні зв'язки;
- сприяти усвідомленню практичного значення набутих знань;
- активізувати пізнавальну діяльність школярів з географії;
- готувати учнів до олімпіад.
Дана програма включає розширення знань з шести розділів фізичної географії:
1) форма, розміри і рух Землі;
2) план і карта;
3) літосфера;
4) гідросфера;
5) атмосфера;
6) біосфера.

  Програма курсу «Розв’язування географічних задач» спрямована на формування в учнів ключових компетентностей сучасної освіти.