Меню

Організація та проведення туристичних походів

Організація та проведення туристичних походів

      Комплектування туристичної групи

    Комплектування групи є важливим етапом підготовки майбутньої подорожі. Від цього залежать такі характеристики: складність походу та терміни його проведення. Тобто, одночасно повинні бути вирішенні три взаємопов'язані задачі. Складність походу визначається досвідом його учасників, а термін - їх вільним часом (канікули, відпустка).

     В числі основних заходів із комплектування туристських груп для участі у поході - зустрічі з досвідченими туристами, перегляд фільмів, фотографій, красиво оформлене оголошення про майбутню подорож та ряд інших агітаційних заходів по залученню до туризму.

     Туристські групи формуються з осіб, які об'єднуються на добровільних засадах спільними інтересами, мають відповідний вік, туристський досвід і здійснюють підготовку запланованої туристської подорожі.

     Основні вимоги до учасників, керівників та заступників керівників туристських груп, а також до складу груп наведенні в "Правилах організації та проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю" (див. додаток 1).

     Важливо заздалегідь встановити оптимальний склад учасників походу. Найкраще, коли чисельність групи коливається в межах 6-15 чоловік для походів першої категорії складності (не більше 20 для ступеневих подорожей). Це забезпечує маневреність групи, дотримання графіку руху, швидке подолання природних перешкод. Усі, хто захотів взяти участь у поході, обов'язково повинні пройти медичний огляд. Учасники категорійних походів повинні вміти плавати.

     Комплектування групи закінчується організаційними зборами, де формулюється мета та задачі походу, розглядається план підготовки, розподіляються обов'язки.

     Організація туристських походів зі школярами вимагає від керівника проведення батьківських зборів. На зборах батькам надається інформація про похід, вирішуються фінансові питання.

     Обов'язковим етапом підготовки походу є розподіл роботи між членами групи. Це пояснюється тим, що у осіб, які не брали участі у підготовчій роботі, сподівання щодо походу не виправдовуються і часто вони залишаються незадоволеними його результатами. Розподіл обов'язків сприяє формуванню самоврядування туристської групи на демократичних засадах.

Основи топографічної підготовки та спортивного орієнтування

Основи топографічної підготовки та спортивного орієнтування
Загальні положення орієнтування на місцевості

    Для успішного подорожування, швидкого та безаварійного подолання маршруту кожен учасник туристично-краєзнавчої діяльності повинен володіти різноманітними навичками орієнтування в будь-який час доби та за будь-яких природних умов.

    Орієнтування на місцевості - це визначення свого місцеположення відносно сторін горизонту та потрібного напрямку руху, вміння витримувати цей напрямок на шляху за допомогою різноманітних пристроїв та спеціальних приладів, а якщо їх нема - за допомогою різноманітних природних орієнтирів та предметів.

    Вміння туриста орієнтуватися на місцевості є ознакою доброї технічної підготовки. Подорожувати незнайомою місцевістю при відсутності компасу, картографічних матеріалів і без попереднього вивчення даної території неприпустимо. У період підготовки до походу під час занять і тренувань на місцевості турист здобуває необхідні вміння орієнтування на місцевості, користування картою і компасом, проведення найпростіших вимірів.

    З усієї різноманітності об'єктів, що зустрічаються на місцевості на шляху туриста, з метою набуття навичок орієнтування використовують природні або штучні предмети-орієнтири: точкові, лінійні, площинні.

    Точкові орієнтири - об'єкти що зображуються на топографічних картах поза масштабними умовними позначеннями, а на місцевості локалізуються у вигляді точки (окремі вершини, пункти геодезичної мережі, домінантні споруди, вежі, тощо).

    Лінійні орієнтири - об'єкти, що мають значну довжину і зображуються на карті лінійними позначеннями (річки, канали, шляхи сполучення, лінії зв'язку та електропередач, лісові просіки, яри та урвища, берегова лінія, тощо).

    Площинні орієнтири - об'єкти що мають чітко окреслені контури і займають значну площу (озера, болота, лісові галявини, ділянки сільськогосподарських угідь, населені пункти, тощо).

    Розрізняють загальне і детальне орієнтування на місцевості.

    Загальним називають таке орієнтування при якому відомі напрямок руху, район перебування, відстань до найближчих значних об'єктів.

    Загальним орієнтуванням обмежуються тоді, коли немає необхідності в детальному вивченні території, точному визначенні точки перебування, чи в разі, коли група прямує до конкретного орієнтиру.

    При детальному орієнтуванні точно визначається точка перебування спостерігача (групи), сторони горизонту і азимут руху, досліджуються навколишні географічні об'єкти, встановлюються орієнтири для подальшого руху.

    Орієнтування на добре знайомій території обмежується розпізнаванням об'єктів орієнтирів і вибором найзручнішого шляху для продовження маршруту. На територіях, що знайомі за описом і вивченням картографічних джерел, а також на тих, за якими наявні великомасштабні топографічні карти чи аерофотознімки, орієнтування вимагає детальної ідентифікації об'єктів, зображених на карті, і постійного орієнтування карти відносно сторін світу. Найбільш складно орієнтуватись на зовсім незнайомих територіях, покладаючись на розповіді місцевих жителів, рукописні схеми, тощо.

Подолання природних перешкод та змагання зі спортивного туризму

Подолання природних перешкод та змагання зі спортивного туризму

     Складність туристичних категорійних походів визначається наявністю та характеристикою перешкод, що долають на своєму шляху туристи. Тому головною метою змагань є перевірка знань, вмінь та навичок туристів долання природних перешкод. Щоправда, інколи, коли бракує різноманіття природних перешкод, туристам пропонується імітація перешкод (умовні "річка", "болото", "стрімкі скелі" тощо). Але їх подолання проводиться з дотриманням усіх правил безпеки та страхування туристів, тобто так само, якщо б вони долали природні перешкоди.

     Страховка - це організація засобів безпеки для учасників, які знаходяться в потенційно небезпечній зоні або рухаються по поручнях за допомогою спеціального спорядження (карабіни, мотузки).

     Залежно від того, хто забезпечує страховку учасника на березі чи безпосередньо під час переправи, страховки розрізняють: а) самостраховку; б) командну страховку; в) суддівську страховку.

Програма гуртка «Мандрівничок»


З метою дотримання основних принципів єдності, наступності і безперервності системи освіти, забезпечення всебічного розвитку дітей як особистості і найвищої цінності суспільства, розвиток їх талантів, розумових і фізичних здібностей та підвищення освітнього рівня розроблені керівником гуртків Переяслав-Хмельницької міської Станції юних туристів Палатною О.М. туристсько-краєзнавчі програми «Мандрівничок» (для дітей старшого дошкільного віку) та «Юні мандрівники» (для дітей молодшого шкільного віку).
/ Переяслав-Хмельницький: 2011 – 32 с./

Схвалено рішенням засідання
науково-методичної ради
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів ( Протокол №3 від 07.04.2011р.)


Відповідальний за випуск: А.І. Близнюк,
директор Переяслав-Хмельницької
міської Станції юних туристів

Програма гуртка
«Мандрівничок»
(для дітей старшого дошкільного віку)

tur1

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ГЕОГРАФІЯ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ГЕОГРАФІЯ»

Пояснювальна записка

   Сучасній моделі географії як науки властива інтегрованість: у галузі географічного знання стикуються знання біологічні, геологічні, економічні, соціальні, політичні, а також конкретність. Географія має тісний взаємозв’язок з дійсністю. Вивчає природні, економічні та соціальні явища і процеси не ізольовано, а в тісному взаємозв’язку з реальними умовами життя на Землі.

   Важливим завданням, яке стоїть перед сучасною шкільною географією, є підвищення наукового рівня навчання, формування в учнів практичних вмінь та навичок. Цьому сприяє розв’язування учнями різноманітних задач, що дозволяє закріпити теоретичний матеріал, здобути вміння, необхідні у подальшому житті та діяльності.

   Недостатня кількість навчального часу, що виділяється на вивчення географії в школі, не може задовольнити потреби школярів у географічних знаннях. Одним із шляхів покращення знань учнів є математизація шкільного курсу географії, оскільки будь-які вправи і задачі опираються на знання певних теоретичних положень і разом з тим ґрунтуються на конкретних прикладах. Вирішити це питання дозволить програма «Розв'язування задач з фізичної географії». Заняття поглиблюють теоретичні знання про географічні науки, що вивчають Землю, формує практичні уміння і навички застосування знань на практиці. Програма занять дає можливість розширити знання з географії, ознайомити учнів з методикою розв'язування задач, які часто виходять за межі програми.

   Програма розрахована на основну, старшу середню школу для класів природничого профілю з мстою поглиблення знань учнів з географії.

   Вивчення курсу передбачає використання теоретичної складової, понятійно-термінологічного апарату, розв’язування задач з географії.

Програма розрахована на 20 годин та має вирішувати такі головні завдання:
- розвивати творче мислення та індивідуальні здібності у вирішенні практичних завдань;
- розвивати вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;
- розширити та поглибити знання учнів з географії, розвивати їх творчі здібності;
- сприяти розвитку логічного і просторового мислення, творчої уяви;
- поглиблювати міжпредметні зв'язки;
- сприяти усвідомленню практичного значення набутих знань;
- активізувати пізнавальну діяльність школярів з географії;
- готувати учнів до олімпіад.
Дана програма включає розширення знань з шести розділів фізичної географії:
1) форма, розміри і рух Землі;
2) план і карта;
3) літосфера;
4) гідросфера;
5) атмосфера;
6) біосфера.

  Програма курсу «Розв’язування географічних задач» спрямована на формування в учнів ключових компетентностей сучасної освіти.

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ЖУРНАЛІСТИКА»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ЖУРНАЛІСТИКА»

Пояснювальна записка

   Запропонована програма розрахована на учнів середніх класів загальноосвітніх шкіл, які захоплюються журналістикою.
Юні журналісти ознайомляться з основами журналістської майстерності. В процесі роботи вони мають навчитися писати цікаві матеріали, збирати відповідну інформацію, удосконалювати власну майстерність.

   Основою діяльності групи стане створення працездатного колективу, багатого на цікаві ідеї та творчий потенціал за принципами діяльності справжньої редакції - творчого колективу однодумців з розподілом обов’язків.

Мета програми:
• створити умови для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення;
• формувати медіа культуру у профільній орієнтації учнів та стимулювати їх активність у пошуках професії;
• вивчити основи журналістської майстерності.
У процесі реалізації мети програми вирішуються наступні завдання:
I. Навчальні:
• озброєння учнів сукупністю знань про принципи журналістської діяльності, особливості журналістське професії, а також про професії що мають безпосереднє чи опосередковане відношення до медіа сфер
• формування навичок журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації;
II. Виховні:
• формування навичок колективної діяльності та діалогового спілкування, сучасного світосприйняття, активної життєвої позиції;
• формування уявлення про журналістику як професію, що відіграє специфічну роль у житті суспільства;
• Пробудження інтересу до преси та формування свідомого ставлення до журналістики як виду суспільної діяльності;
• формування потреби в постійній підвищеній інформованості;
III. Розвиваючі:
• всебічний розвиток творчих здібностей, індивідуального мислення, інтересів, схильностей, фізичного стану організму учнів та на цій основі формування професійної спрямованості.
Прогнозований результат навчання за програмою - створення інформаційного продукту; засвоєння учнями теоретичних та практичних знань, умінь та навичок журналістської діяльності.

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ТУРИЗМ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ТУРИЗМ»

Вступ

   Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу є туристсько-краєзнавча робота, як ефективний засіб гармонійного розвитку учнівської молоді, її морального і фізичного загартування.

   Екскурсії і походи є однією з важливих форм розширення та закріплення знань учнів, викликають інтерес школярів до вивчення рідного краю. Цілісність туристсько-краєзнавчої роботи полягає, насамперед у тому, що через неї вдало здійснюється один з важливих принципів навчання і виховання - принцип єдності теорії і практики, зв’язку навчання з життям.

   Програма курсу "Туризм" розрахована на роботу з учнями-початківцями та включає такі розділи: основи топографії та орієнтування на місцевості, основи підготовки до туристської подорожі та основи спортивного туризму.

   Кількісний склад навчальної групи 12-15 учнів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 20 год.

   Мета даної програми - оволодіння учнями базовими знаннями з туризму, орієнтування на місцевості та краєзнавства, уміннями та навичками проведення туристських походів та краєзнавчих досліджень.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:
- вивчення історії та природи рідного краю;
- виховання почуття дружби, колективізму, взаємодопомоги;
- формування здорового способу життя, систематичне вдосконалення фізичної і туристської підготовки, загартовування дитячого організму;
- формування екологічної та естетичної культури;
- виховання любові до природи, необхідності її охорони і збереження.

   Оволодіння основами туризму і краєзнавства дозволить учням збагатити свої знання з історії та географії рідного краю, а також забезпечить їх необхідними уміннями і навичками організації та проведення туристських походів, краєзнавчих досліджень.

СВЯТА ТУРИСТІВ, КРАЄЗНАВЦІВ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ОБУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

СВЯТА ТУРИСТІВ, КРАЄЗНАВЦІВ
(методичні рекомендації, свята)

Робота для участі в обласному
конкурсі на кращий
навчально-методичний матеріал
з туристсько-краєзнавчого напряму
Виконала:
керівник гуртка
Захарченко Н.В.

Обухів – 2011 р.

ВСТУП


   Дозвіллево-розважальний вид діяльності у туризмі є цікавим та вкрай необхідним. Його метою є змістовно організоване дозвілля дітей та молоді у різних формах ігрової та дозвіллево-розважальної діяльності: свята, тематичні вечори відпочинку, дискотеки, КВК, організація зустрічей з цікавими людьми, веселі старти, конкурси, туристичні розваги, змагання, ігри і т.д. Дані заходи в повній мірі забезпечують всебічний розвиток особистості, створюють умови розкриття дитячих здібностей та їх таланту.

Спеціальне спорядження та вузли для спортивного туризму

Спеціальне спорядження та вузли для спортивного туризму

3. 3.1. Характеристика спеціального спорядження
4. Карабіни
5. Карабіни - це технічні пристрої, призначені для з'єднання елементів туристичного спорядження і виконання різних технічних прийомів, а саме:

- організація командних і суддівських поручнів;
- натяг мотузок за допомогою блоків та поліспастів
- з'єднання робочих мотузок між собою;
- приєднання страхувальної мотузки до учасника;
- організація страховки та самостраховки;
- організація опорних пунктів страховки;
- організація проміжних пунктів страховки; - транспортування "потерпілого";
-транспортування вантажів;
- приєднання учасників до навісних переправ, підйомних (спускових) мотузок та ін. (Див. рис 3.4.)

Туризм як явище громадського життя

sportturizm1

Туризм як явище громадського життя


   Свідчення про перші організовані подорожі з метою знайомства з культурою і природою інших народів дійшли до нас з древнього світу. Фактично першими мандрівниками були купці. Поїздки древніх греків і римлян в Єгипет з V ст. до нашої ери були частим явищем. їх приваблювала незвична природа Єгипту, древня історія, культура, краса єгипетських будівель.

   Відвідуючи Єгипет, грецькі і римські мандрівники залишали короткі записки із вказуванням свого імені-графіті. Одним із таких мандрівників був відомий філософ, "батько історії" - Геродот. Свої численні довготривалі мандрівки по різних землях Геродот описав в дев'яти книгах. Друга книга присвячена древньому Єгипту, котрий Геродот відвідав після 459 р. н. є. Він описав свій маршрут по долині Нілу. Геродот був першим грецьким "туристом", про якого є достовірні дані.

   Мандрівкою по своїй країні для древніх греків були поїздки в Олімпію на Олімпійські ігри. Нерідко римляни і греки здійснювали далекі мандрівки до цілющих джерел. Коли сформувалися основні релігійні течії, з'явилась ще одна численна категорія мандрівників до "святих місць" - це пілігрими, або паломники.

   Видатні філософи давнини Арістотель, Демокріт, Квінтіліан у своїх трактатах про виховання вказували на необхідність "відвідування природи" і її пізнання.

Туризм. Програма гуртка

Пояснювальна записка

     Враховуючи сучасні підходи до системи освіти, особливу увагу потрібно звернути на впровадження в педагогічну практику ефективних технологій розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, формування їх пізнавальної активності, індивідуального стилю пізнавальної діяльності та життєвих компетентностей.

     Закон України «Про позашкільну освіту» передбачає розвиток позашкільної освіти шляхом розгортання широкої мережі гуртків, клубів за інтересами, творчих об’єднань. Для їх ефективної роботи потрібна нова інструктивно-методична та програмова база. Серед різноманітних засобів виховання і навчання, які має сучасна педагогіка, чільне місце займає туризм. Саме він формує навички здорового способу життя, підвищує увагу до стану фізичного здоров’я учнів, виховує любов до рідного краю, дає молодій людині можливість самореалізуватися.

     Заняття туризмом передбачає обов’язкове засвоєння низки практичних знань і навичок, а саме: орієнтування на місцевості за допомогою компаса і карти, місцевих предметів; встановлення намету, розпалювання вогнища; приготування їжі в польових умовах; долання природних перешкод з використанням спеціального спорядження; надання долікарської допомоги в польових умовах і таке ін.