Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «АНГЛІЙСЬКА МОВА»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «АНГЛІЙСЬКА МОВА»

Пояснювальна записка

   Україна поступово інтегрується в загальносвітовий простір, який для вільної орієнтації вимагає досконале знання іноземних мов. З кожним роком зростає потреба у їх вивченні.

   Нова програма сучасної освіти висуває па перший план особистісно орієнтоване навчання, яке забезпечує розвиток і саморозвиток учня, виходячи з його індивідуальних особливостей як суб’єкта навчання його предметної діяльності.

   Сучасний зміст дошкільної та позашкільної освіти передбачає гармонійний та всебічний розвиток дитини за умови здійснення педагогічного процесу на засадах гуманізації та демократизації.

   Завданням вчителя є навчити учня вивчати мови, вміти застосовувати їх на практиці, бути конкурентоспроможним співрозмовником, який вміє не лише використовувати завчені вирази фрази, а й вміє дискутувати, доводити свою думку.

   Програма розрахована на формування мовних та мовленнєвих компетенцій учнів, особлива увага приділяється розвитку соціокультурної та загально навчальної компетенції. Програму створено за принципом комунікативної спрямованості навчання і передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування.

   Програма розрахована для роботи з учнями 7-10 класів і відповідає вимогам програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Іноземні мови». Навчальна програма створена за принципом комунікативної спрямованості навчання, формує в учнів навички комунікативної компетенції на основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку відповідно до їхніх вікових особливостей на базі реальних комунікативних ситуацій у чотирьох видах мовленнєвої діяльності.

   Автентичний матеріал підібрано з урахуванням рівня мовленнєвої компетенції учнів з іноземної мови. Використання Іптернет ресурсів, засобів масової інформації, робота із словниками, довідковою літературою дає змогу учням розвивати навички самостійної пошукової роботи. Опанувавши програму, учні навчаться дискутувати з різних проблем, відстоюючи свою думку з її чіткою аргументацією, аналізувати події життя людей, висловлювати своє ставлення до них, знаходити рішення проблем суспільства, сім’ї, школи, поглиблять знання із історії та культурної спадщини життя людей країн, мова яких вивчається.

   Особливістю даної програми с широке використання ігор для навчання іноземної мови. Кожне заняття будується як заняття спілкування, максимально наближений до природного спілкування, щоб діти якомога раніше відчули результат своїх зусиль. Для створення комунікативної обстановки на заняттях важливу роль відіграє підтримка високої активності кожної дитини.

   В основу формування лінгвокраїнознавчої компетенції покладено сучасну тематику, що створює сприятливі умови для знайомства з цінностями життя людей інших країн, культурних реалій, звичаїв, традицій України, англомовних країн та інших країн світу у спеціально змодельованих ситуаціях спілкування.

   Вивчення тем проводиться у всіх чотирьох видах комунікації - особистій, суспільній, освітній та професійній. Наявність соціокультурного компоненту зробить цей процес ефективним, що дасть змогу виховати активну особистість, підготовлену для участі в діалозі культур.

   Практичні заняття гуртка мають комунікативний характер і проводяться з використанням інтерактивних технологій у різноманітних формах.

   Заняття мають виховний вплив, оскільки вчать учнів культурі спілкування, яка прийнята у сучасному цивілізованому світі, емоційно- ціннісному ставленню до світу, що їх оточує, розвивають мовні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, підвищують мотивацію до подальшого самовдосконалення в галузі володіння мовою, розвивають уміння переносити знання і навички в нову ситуацію шляхом проблемно- пошукової діяльності

   Мета даної програми - формування в вихованців комунікативної компетенції, що забезпечується .лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з їх віковими можливостями; поглибити та вдосконалити знання, вміння та навички учнів у спілкуванні англійською мовою.

Досягнення зазначеної мети забезпечується виконанням таких завдань:
1. Заохочувати учнів до подальшого самовдосконалення в галузі володіння мовою, поглибленню мовних знань, розвиваючи та удосконалюючи навички мовленнєвої компетенції.
2. Розвивати комунікативні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, навички соціокультурної компетенції па базі створення реальних комунікативних ситуацій.
3. Створення на заняттях атмосфери невимушеності, яка б дала змогу учням проявити ініціативу та творчо підійти до поставленої проблеми;
4. Активне впровадження інтерактивних методів навчання;
5. Виховувати в учнів культуру спілкування, розвивати вміння висловлюватись вільно та навчити толерантно вступати в дискусію з різних питань, відстоювати свою думку з її чіткою аргументацією, швидко реагувати на протилежну думку опонента, займаючи певну позицію з розглянутої проблеми."
6. Виховувати в учнів свідомість, яскраву особистість з активною позицією в житті, повагу до батьків, один до одного, вчителів, людям старшого покоління, а також почуття гордості та любові до країни, сім’ї, школи.

Характеристика структури навчальної програми

   Вивчення курсу розраховано на 20 годин.

   Зміст програми розрахований на є розвиток здібностей та здатності учнів користуватись іноземною мовою для досягнення комунікативних цілей.

   Під час вивчення матеріалу профільного курсу систематизується та узагальнюється мовний, мовленнєвий та комунікативний досвід учнів, набутий ними на попередніх етапах навчання. Зв’язок теорії з реальним життям набуває найвищого значення. Дуже важливим стає використання дискусій, інтерактивних, проектних, творчих робіт.

   Перевірка та оцінювання знань та умінь учнів здійснюється під час проведення вікторин, конкурсів, та олімпіад різного рівня, виконання проектних робіт.

   Програма може передбачати різні рівні складності навчального матеріалу, що дозволяє знайти оптимальний варіант роботи з тією чи іншою групою учнів. Дана програма є програмою відкритого типу, тобто відкрита для розширення, певних змін з урахуванням конкретних педагогічних завдань, запитів учнів.