Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ»

Пояснювальна записка

   Історія як навчальний предмет є унікальною, бо впливає на формування світогляду, сприяє засвоєнню досвіду минулих поколінь, надає можливість людині вільно орієнтуватися у вирі суспільних подій, дозволяє правильно оцінювати сучасні політичні й соціальні процеси, допомагає школярам ідентифікувати себе як громадян України, а також представників певного регіону держави, Європи та світу. Крім того історичні дисципліни розвивають широту мислення, творчу уяву, толерантність, громадську активність особистості.

   Засвоєння учнями навчального матеріалу, пропонованого даною програмою, забезпечує умови набуття і поглиблення ними ключових компетенцій, вдосконалення знань, умінь, навичок учнів з історії.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:
• розвиток інтересу учнів до історії як сфери знань і навчального предмета, власних освітніх запитів і вміння їх задовольняти;
здобуття та засвоєння учнями знань про видатних осіб, цікаві події, явища та тенденції в історії України та світу;
• ознайомлення їх з духовними і культурними надбаннями та цінностями, історико-культурними традиціями українського народу;
• формування в учнів умінь визначати, відбирати і використовувати у процесі пошуку інформацію про минуле, різні види історичних джерел, а також умінь представляти обґрунтовані та структуровані знання, власне розуміння історії з використанням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контроверсійні, суперечливі теми.

   З психолога - дидактичного погляду програму побудовано на поєднанні особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання. Вона передбачає теоретичні та практичні заняття, враховано регіональний і краєзнавчий компонент. Практичні заняття з історії мають подвійну мету: є способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел та важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів.

   Програма розрахована на роботу з учнями 7-10 класів. Матеріал підібрано з урахуванням вікових особливостей школярів та рівня засвоєння ними знань з історії. Кожне заняття є інформативним та включає різні види діяльності. Деякі теми передбачають використання міжпредметних та міждисциплінарних зв’язків із курсами української і зарубіжної літератури, географії, мистецтва, правознавства тощо.

Структура програми

   Основними складовими цієї програми є: короткі характеристика змісту історичного навчального матеріалу, структурованого за темами; прогнозовані результати рівня підготовки учнів; список використаних джерел та літератури.

   Програма нараховує 20 годин. До кожної теми подано перелік основних питань. Вони є мінімумом знань, які учні обов’язково повинні засвоїти на різних рівнях індивідуального розвитку їх пізнавальних можливостей. Вони мають опанувати матеріал щодо зазначених у програмі історичних фактів, історичних діячів та пам’яток історії і культури.