Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «БІОЛОГІЯ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «БІОЛОГІЯ»

«Захоплююча біоакустика»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

   Біологічна освіта сприяє становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі; формуванню екологічної культури; зміцненню духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини.

   Біоакустика - наука про звукове спілкування живих істот.

   Програма «Захоплююча біоакустика» належить до освітньої галузі “Біологія”, яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі.

Розділи програми «Захоплююча біоакустика»:
1. «Розмовляють звірі»
2. Птахи і музика.
3. Дельфін - загадка природи
4. Чудовий дар природи.
5. Мова емоцій та еволюція мовлення.
Мета програми - привернути увагу до порівняльної оцінки способів звукового спілкування різних представників тваринного світу, включаючи людину.
Завдання програми «Захоплююча біоакустика»
• формування в учнів знань про принципи функціонування і структуру біологічних систем, їх онто- і філогенез, взаємозв’язки між біологічними системами, середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання;
• розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;
• формування умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, агропромисловий комплекс, промисловість, біотехнологія, фармакологія, психологія, педагогіка тощо);
розвиток розумових здібностей та якостей особистості (пізнавального інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам’яті, теоретичного стилю мислення), прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки,
• самореалізації у різних видах діяльності;
• оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у різних сферах життя;
• становлення наукового світогляду; формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей.
• формування навиків використання знання мови тварин для керування їх поведінкою.

Після закінчення курсу діти повинні:
- знати про принципи функціонування і структуру біологічних систем,
їх онто- і філогенез, взаємозв’язки між біологічними системами,
середовищем; оволодіти методологією наукового пізнання;
- уміти встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;
- розвивати розумові здібності та якості особистості (пізнавального інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам’яті, теоретичного стилю мислення), прагнути до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, самореалізації у різних видах діяльності;
- оволодіти технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у різних сферах життя;
- сформувати емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей
навчитися використовувати знання мови тварин для керування їх поведінкою.