Меню

ЛІТНЯ ШКОЛА «ЕРУДИТ»

Управління освіти
Луцької міської ради
Волинської області
Міський методичний кабінет

Дитячий позаміський заклад оздоровлення
та відпочинку «Ровесник»
ЛІТНЯ ШКОЛА «ЕРУДИТ»

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
профільних занять
для учнів 7-10 класів
літньої школи «Ерудит»
ДПЗОВ «Ровесник»

Луцьк – 2015

   Навчальні програми профільних занять для учнів 7-10 класів літньої школи «Ерудит» ДПЗОВ «Ровесник»: Збірник. – Луцьк, 2015 – 64 с.

   Упорядник: Данильчук І.Є., директор Луцького міського ЦНТТУМ, ДПЗОВ «Ровесник»

   Відповідальна за випуск: Силка Т.О., заступник начальника управління освіти Луцької міської ради

   Оздоровлення дітей на державному рівні здійснюється відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», який вступив в дію з січня 2010 року.

   Найважливішим завданням педагогічних працівників у профільній літній школі «Ерудит» на базі дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник» є забезпечення навчально-виховного процесу, який базується на формуванні фізичного та духовно розвитку творчої особистості дитини, її свідомого ставлення до обов'язків, вихованні поваги до національних цінностей нашого народу, прищеплення навичок здорового способу життя.

   У даному збірнику представлені навчальні програми профільних курсів, занять за інтересами, гуртків, які адаптовані до роботи з учнями 7-10 класів різної підготовленості, передбачають загальноосвітню та оздоровчу спрямованість, особисто-орієнтовний та диференційований підхід до дитини. Розроблені вони педагогічними працівниками навчальних закладів міста Луцька та схвалені науково-методичною радою міського методичного кабінету управління освіти Луцької міської ради (протокол № 10 від 20.05.2015).

   Збірник стане практичним помічником у роботі педагогів та керівників гуртків загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку.

   У представленному варіанті «Збірник навчальних програм профільних занять» представлено без календарного планування (захист дотримання авторського права)

ЗМІСТ

Навчальні програми профільних занять:
- програма профільного курсу «Біологія» «Захоплююча біоакустика»
- програма профільного курсу «Українська мова»
- програма профільного курсу «Математика»
- програма профільного курсу «Історія»
- програма профільного курсу «Фізика»
- програма профільного курсу «Географія»
- програма профільного курсу «Англійська мова»
- програма профільного курсу «Дизайн»

Навчальні програми занять за інтересами:
- програма профільного курсу «Журналістика»
- програма профільного курсу «Психологія» «Професійне самовизначення та розвиток лідерського потенціалу
в учнівської молоді»
- програма профільного курсу «Правознавство»
- програма профільного курсу «Туризм»
- програма профільного курсу «Астрономія»
- програма профільного курсу «Школа сучасного танцю»
- програма профільного курсу «Олімпійські види спорту»

Навчальні програми гуртків:
- програма гуртка «Технічне моделювання»
- програма гуртка з народознавства «Духовна скарбниця»
- програма гуртка «Комп’ютерна графіка»

ПРОГРАМА ГУРТКА «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»

ПРОГРАМА ГУРТКА «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»

Пояснювальна записка

   У наш час до художнього мистецтва відносять твори, намальовані за допомогою комп’ютерних засобів, так звана, комп’ютерна графіка. За допомогою багатьох комп’ютерних програм сучасні митці створюють фантастичні пейзажі, портрети, натюрморти, тривимірні картини та інше. Але для створення цих картин треба знати принципи створення художніх творів, опановувати комп’ютерні технології, вміти користуватися графічними редакторами.

   Художнє мистецтво – це один із найпоширеніших видів дитячої творчості, у якому діти виражають свій внутрішній світ. Саме для дітей, які цікавляться створенням художньої комп’ютерної графіки, мають бути створені умови для занять у профільних гуртках.

   Метою програми формування компетентностей особистості у процесі опанування художньою комп’ютерною графікою.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
- Пізнавальна компетентність полягає у засвоєнні знань види комп’ютерної графіки, растрові графічні та векторні редактори.
- Практична компетентність, яка полягає у формуванні навичок виконання різноманітних жанрів художніх творів; уміння працювати з растровими, векторними редакторами.

   При засвоєнні програми відбувається формування знань про основні види комп’ютерної графіки, про можливості програмного забезпечення для створення графічних творів, про растрову графіку та растрові графічні редактори, про векторну графіку та векторні графічні редактори, про принципи малювання художніх об’єктів.

   На практичних заняттях учні набувають умінь і навичок виконання різноманітних за жанрами художніх творів: пейзажів, портретів, натюрмортів, анімації, тривимірних об’єктів та картин, навчаються використовувати можливості комп’ютера, та операційної систем, оволодівають прикладними програмними засобами, вихованці вчаться створювати gif-анімацію.

   Програма розрахована на використання у навчальному процесі графічних редакторів, які поширюються безкоштовно, а саме: растрові - Gimp та Paint.Net, векторні - CADE, Inkscape, для створення анімації - Gimp.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні мають знати:
- типи комп’ютерної графіки і програмне забезпечення для роботи з зображенням;
- основні етапи створення графічного файлу;
- принципи побудови растрового зображення, інструменти растрових графічних редакторів;
- принципи побудови векторного зображення, способи створення зображення за допомогою векторного редактору;
- принципи створення анімації, способи створення покадрової анімації;

Учні мають вміти:
- працювати з графічними редакторами;
- малювати на площині геометричні фігури;
- за допомогою простих геометричних фігур створювати перспективу та ефект тривимірності;
- малювати за допомогою растрових інструментів пейзажі, портрети, тварин, людей та інше;
- за допомогою векторних редакторів розробляти ілюстративний матеріал;
- на основі растрових малюнків створювати кадрову анімацію типу gif.

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ»

Пояснювальна записка

   Історія як навчальний предмет є унікальною, бо впливає на формування світогляду, сприяє засвоєнню досвіду минулих поколінь, надає можливість людині вільно орієнтуватися у вирі суспільних подій, дозволяє правильно оцінювати сучасні політичні й соціальні процеси, допомагає школярам ідентифікувати себе як громадян України, а також представників певного регіону держави, Європи та світу. Крім того історичні дисципліни розвивають широту мислення, творчу уяву, толерантність, громадську активність особистості.

   Засвоєння учнями навчального матеріалу, пропонованого даною програмою, забезпечує умови набуття і поглиблення ними ключових компетенцій, вдосконалення знань, умінь, навичок учнів з історії.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:
• розвиток інтересу учнів до історії як сфери знань і навчального предмета, власних освітніх запитів і вміння їх задовольняти;
здобуття та засвоєння учнями знань про видатних осіб, цікаві події, явища та тенденції в історії України та світу;
• ознайомлення їх з духовними і культурними надбаннями та цінностями, історико-культурними традиціями українського народу;
• формування в учнів умінь визначати, відбирати і використовувати у процесі пошуку інформацію про минуле, різні види історичних джерел, а також умінь представляти обґрунтовані та структуровані знання, власне розуміння історії з використанням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контроверсійні, суперечливі теми.

   З психолога - дидактичного погляду програму побудовано на поєднанні особистісно орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання. Вона передбачає теоретичні та практичні заняття, враховано регіональний і краєзнавчий компонент. Практичні заняття з історії мають подвійну мету: є способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел та важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів.

   Програма розрахована на роботу з учнями 7-10 класів. Матеріал підібрано з урахуванням вікових особливостей школярів та рівня засвоєння ними знань з історії. Кожне заняття є інформативним та включає різні види діяльності. Деякі теми передбачають використання міжпредметних та міждисциплінарних зв’язків із курсами української і зарубіжної літератури, географії, мистецтва, правознавства тощо.

Структура програми

   Основними складовими цієї програми є: короткі характеристика змісту історичного навчального матеріалу, структурованого за темами; прогнозовані результати рівня підготовки учнів; список використаних джерел та літератури.

   Програма нараховує 20 годин. До кожної теми подано перелік основних питань. Вони є мінімумом знань, які учні обов’язково повинні засвоїти на різних рівнях індивідуального розвитку їх пізнавальних можливостей. Вони мають опанувати матеріал щодо зазначених у програмі історичних фактів, історичних діячів та пам’яток історії і культури.

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «АНГЛІЙСЬКА МОВА»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «АНГЛІЙСЬКА МОВА»

Пояснювальна записка

   Україна поступово інтегрується в загальносвітовий простір, який для вільної орієнтації вимагає досконале знання іноземних мов. З кожним роком зростає потреба у їх вивченні.

   Нова програма сучасної освіти висуває па перший план особистісно орієнтоване навчання, яке забезпечує розвиток і саморозвиток учня, виходячи з його індивідуальних особливостей як суб’єкта навчання його предметної діяльності.

   Сучасний зміст дошкільної та позашкільної освіти передбачає гармонійний та всебічний розвиток дитини за умови здійснення педагогічного процесу на засадах гуманізації та демократизації.

   Завданням вчителя є навчити учня вивчати мови, вміти застосовувати їх на практиці, бути конкурентоспроможним співрозмовником, який вміє не лише використовувати завчені вирази фрази, а й вміє дискутувати, доводити свою думку.

   Програма розрахована на формування мовних та мовленнєвих компетенцій учнів, особлива увага приділяється розвитку соціокультурної та загально навчальної компетенції. Програму створено за принципом комунікативної спрямованості навчання і передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування.

   Програма розрахована для роботи з учнями 7-10 класів і відповідає вимогам програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Іноземні мови». Навчальна програма створена за принципом комунікативної спрямованості навчання, формує в учнів навички комунікативної компетенції на основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку відповідно до їхніх вікових особливостей на базі реальних комунікативних ситуацій у чотирьох видах мовленнєвої діяльності.

   Автентичний матеріал підібрано з урахуванням рівня мовленнєвої компетенції учнів з іноземної мови. Використання Іптернет ресурсів, засобів масової інформації, робота із словниками, довідковою літературою дає змогу учням розвивати навички самостійної пошукової роботи. Опанувавши програму, учні навчаться дискутувати з різних проблем, відстоюючи свою думку з її чіткою аргументацією, аналізувати події життя людей, висловлювати своє ставлення до них, знаходити рішення проблем суспільства, сім’ї, школи, поглиблять знання із історії та культурної спадщини життя людей країн, мова яких вивчається.

   Особливістю даної програми с широке використання ігор для навчання іноземної мови. Кожне заняття будується як заняття спілкування, максимально наближений до природного спілкування, щоб діти якомога раніше відчули результат своїх зусиль. Для створення комунікативної обстановки на заняттях важливу роль відіграє підтримка високої активності кожної дитини.

   В основу формування лінгвокраїнознавчої компетенції покладено сучасну тематику, що створює сприятливі умови для знайомства з цінностями життя людей інших країн, культурних реалій, звичаїв, традицій України, англомовних країн та інших країн світу у спеціально змодельованих ситуаціях спілкування.

   Вивчення тем проводиться у всіх чотирьох видах комунікації - особистій, суспільній, освітній та професійній. Наявність соціокультурного компоненту зробить цей процес ефективним, що дасть змогу виховати активну особистість, підготовлену для участі в діалозі культур.

   Практичні заняття гуртка мають комунікативний характер і проводяться з використанням інтерактивних технологій у різноманітних формах.

   Заняття мають виховний вплив, оскільки вчать учнів культурі спілкування, яка прийнята у сучасному цивілізованому світі, емоційно- ціннісному ставленню до світу, що їх оточує, розвивають мовні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, підвищують мотивацію до подальшого самовдосконалення в галузі володіння мовою, розвивають уміння переносити знання і навички в нову ситуацію шляхом проблемно- пошукової діяльності

   Мета даної програми - формування в вихованців комунікативної компетенції, що забезпечується .лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з їх віковими можливостями; поглибити та вдосконалити знання, вміння та навички учнів у спілкуванні англійською мовою.

Досягнення зазначеної мети забезпечується виконанням таких завдань:
1. Заохочувати учнів до подальшого самовдосконалення в галузі володіння мовою, поглибленню мовних знань, розвиваючи та удосконалюючи навички мовленнєвої компетенції.
2. Розвивати комунікативні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, навички соціокультурної компетенції па базі створення реальних комунікативних ситуацій.
3. Створення на заняттях атмосфери невимушеності, яка б дала змогу учням проявити ініціативу та творчо підійти до поставленої проблеми;
4. Активне впровадження інтерактивних методів навчання;
5. Виховувати в учнів культуру спілкування, розвивати вміння висловлюватись вільно та навчити толерантно вступати в дискусію з різних питань, відстоювати свою думку з її чіткою аргументацією, швидко реагувати на протилежну думку опонента, займаючи певну позицію з розглянутої проблеми."
6. Виховувати в учнів свідомість, яскраву особистість з активною позицією в житті, повагу до батьків, один до одного, вчителів, людям старшого покоління, а також почуття гордості та любові до країни, сім’ї, школи.

Характеристика структури навчальної програми

   Вивчення курсу розраховано на 20 годин.

   Зміст програми розрахований на є розвиток здібностей та здатності учнів користуватись іноземною мовою для досягнення комунікативних цілей.

   Під час вивчення матеріалу профільного курсу систематизується та узагальнюється мовний, мовленнєвий та комунікативний досвід учнів, набутий ними на попередніх етапах навчання. Зв’язок теорії з реальним життям набуває найвищого значення. Дуже важливим стає використання дискусій, інтерактивних, проектних, творчих робіт.

   Перевірка та оцінювання знань та умінь учнів здійснюється під час проведення вікторин, конкурсів, та олімпіад різного рівня, виконання проектних робіт.

   Програма може передбачати різні рівні складності навчального матеріалу, що дозволяє знайти оптимальний варіант роботи з тією чи іншою групою учнів. Дана програма є програмою відкритого типу, тобто відкрита для розширення, певних змін з урахуванням конкретних педагогічних завдань, запитів учнів.

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «АСТРОНОМІЯ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «АСТРОНОМІЯ»

Пояснювальна записка

   Процесам реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу, притаманні тенденції, орієнтовані на широку диференціацію, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти. Профільне навчання - це вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення. Цикл курсів «Морехідна астрономія» є складовим елементом багатьох профілюючих морських спеціальностей. У сучасних умовах астрономічні методи визначення місця розташування судна у відкритому морі є єдиними автономними та достовірними. Разом з тим на вивчення астрономії в загальноосвітній школі відводиться кількість годин, яка не дає можливості ознайомити учнів з такими методами.

   Тому основна мета і завдання курсу «астрономія» — ознайомити учнів з об'єктами зоряного неба, зокрема деякими видимими небесними світилами, надати уявлення про способи визначення місця розташування судна у відкритому морі, використовуючи координати видимих небесних світил.

   Цикл складається з двох курсів: «Основи практичної астрономії» та «Корабельні астрономічні вимірювання». Теми, які увійшли до складу програм курсів, дають знання про сферичні координати світил, способи вимірювання часу, проведення розрахунків координат видимих світил.

   Під час викладання предмета слід використовувати міжпредметні зв'язки з природознавством, географією, фізикою.

   Основна форма навчання — класно-урочна. Навчальний матеріал має закріплюватися практичними роботами, спостереженнями в телескоп.

   Результати навчальних досягнень:

   Наприкінці вивчення програми учні повинні мати уявлення про роль морехідної астрономії у судноводінні, про основні сузір'я Північної півкулі, вміти розраховувати поясний час, місцевий та судновий час, годинні кути та схилення світил. Учні повинні вміти знаходити основні сузір’я та зірки на небі.

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «БІОЛОГІЯ»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «БІОЛОГІЯ»

«Захоплююча біоакустика»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

   Біологічна освіта сприяє становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі; формуванню екологічної культури; зміцненню духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини.

   Біоакустика - наука про звукове спілкування живих істот.

   Програма «Захоплююча біоакустика» належить до освітньої галузі “Біологія”, яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі.

Розділи програми «Захоплююча біоакустика»:
1. «Розмовляють звірі»
2. Птахи і музика.
3. Дельфін - загадка природи
4. Чудовий дар природи.
5. Мова емоцій та еволюція мовлення.
Мета програми - привернути увагу до порівняльної оцінки способів звукового спілкування різних представників тваринного світу, включаючи людину.
Завдання програми «Захоплююча біоакустика»
• формування в учнів знань про принципи функціонування і структуру біологічних систем, їх онто- і філогенез, взаємозв’язки між біологічними системами, середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання;
• розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;
• формування умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, агропромисловий комплекс, промисловість, біотехнологія, фармакологія, психологія, педагогіка тощо);
розвиток розумових здібностей та якостей особистості (пізнавального інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам’яті, теоретичного стилю мислення), прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки,
• самореалізації у різних видах діяльності;
• оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у різних сферах життя;
• становлення наукового світогляду; формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей.
• формування навиків використання знання мови тварин для керування їх поведінкою.

Після закінчення курсу діти повинні:
- знати про принципи функціонування і структуру біологічних систем,
їх онто- і філогенез, взаємозв’язки між біологічними системами,
середовищем; оволодіти методологією наукового пізнання;
- уміти встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;
- розвивати розумові здібності та якості особистості (пізнавального інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам’яті, теоретичного стилю мислення), прагнути до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, самореалізації у різних видах діяльності;
- оволодіти технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у різних сферах життя;
- сформувати емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей
навчитися використовувати знання мови тварин для керування їх поведінкою.

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «МАТЕМАТИКА»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «МАТЕМАТИКА»

Пояснювальна записка

  На сучасному етапі розвитку людства, коли математика знайшла широке застосування в усіх галузях людської діяльності, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління.

   Мета курсу - всебічний розвиток особистості кожного учня на основі врахування індивідуальних інтересів і нахилів, розширення і поглиблення математичних знань учнів, ознайомлення учнів з деякими загальними математичними ідеями та формування у них математичного світогляду.

Основні завдання курсу:
- формувати в учнів систему математичних знань, умінь і навичок, потрібних в подальшому навчанні та майбутні професійній діяльності;
- розвивати в учнів логічне мислення, алгоритмічну і графічну культуру, пам'ять, увагу, інтуїцію;
- формувати в учнів стійкий інтерес до вивчення математики, розвивати їх математичні здібності.

   Програма подана у табличній формі, що містить дві частини: зміст навчального матеріалу і вимоги до навчальних досягнень учнів.

   Організовуючи роботу учнів на заняттях, можна заслуховувати доповіді учнів, розглядати декілька способів розв’язування тієї самої задачі; вимагати від учнів не лише знання математичних фактів, а й їх обґрунтування.

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ФІЗИКА»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ФІЗИКА»

Пояснювальна записка

   Фізика — це ключ до пізнання таємниць Природи. Тому роль фізики у шкільній освіті визначається насамперед тим, що вона була та є фундаментом природничої освіти, філософії природознавства та НТП. Перші знання про природу учні отримують у початковій школі. Поглиблюють їх у процесі вивчення курсу «Природознавство» у 5-6-му класі. Але курс «Природознавство» у 6-му класі висвітлює переважно теми з біології, а вивчення загальних законів природи залишається поза увагою. І тільки у 7-му класі ці знання продовжують поповнюватись на уроках фізики базового курсу. Така відсутність наступності призводить до часткової втрати вже набутих знань, зменшення інтересу до цього предмету. Доцільність вивчення основних законів природи у 5-6-му класах обумовлена також особливостями пізнавальних процесів учнів цієї вікової категорії, які характеризуються високою дослідницькою активністю, здатністю до аналізу абстрактних понять (ідей). Цей період — віковий пік цікавості дитини до таємниць довкілля. Цей курс можна викладати й для учнів 7-8-х класів.

   Мета курсу «Фізика» — задовольнити інтерес учнів до вивчення природних явищ, сформувати базові знання, необхідні для сприйняття й розуміння сучасної фізики. «Фізика дивовижного» дозволить учням одержати відповіді на «вічні» запитання: що у світі найбільше, найдужче, найшвидше, найяскравіше, найменше, найміцніше тощо. Вона якісно й кількісно ознайомить з основними фізичними величинами та деякими цікавими природними явищами. Під час навчання буде підтримуватися інтерес дитини до пошуків знань, читання літератури з фізики, біології, хімії, астрономії тощо.

   Введення курсу «Фізика» дозволить досягти головного: викликати у дитини стійкий інтерес до фізики та інших природничих наук, сформувати творчу особистість, потенційних дослідників, учених. Курс складається з 11 розділів і розрахований на 35 уроки (1 година на тиждень, резерв — 1 година). Крім теоретичного матеріалу, що охоплює різні розділи фізики, він вміщує 8 практичних робіт, які не потребують спеціального обладнання та їх можна виконати в школі і вдома.

   На основі вивченого курсу учні повинні розуміти суть фізичних явищ, вивчення яких передбачено програмою, вміти їх пояснювати. Уміти використовувати свої знання в розкритті механізмів природних процесів, з якими вони познайомилися. Учні повинні знати фізичні величини та їхні одиниці. Учні повинні володіти основними законами і формулами, які передбачені програмою, уміти застосовувати їх під час розв'язування задач.

   Програма повинна сприяти формуванню наукового світогляду й розвитку мислення учнів на основі вивчення природничих дисциплін.

Шахопоезія

Шахопоезія
У 90-х роках XX століття А. Мойсієнко, автор поетичної збірки «Шахопоезія», започаткував новий жанр синтетичного мистецтва – шахопоезія. Шахопоезія – вид зорової творчості, синтез поезії та шахової композиції. Шахопоезія не знає аналогів у світовій практиці. Термін “шахопоезія” на сьогодні зустрічається в низці філологічних і шахових довідників. Розлогу статтю про шахопоезію подає двотомна “Літературознавча енциклопедія”. Існує два різновиди шахопоезії: перший – віршований текст, що відбиває ідейно-тематичні колізії розв’язку шахових задач та другий - поетичний текст, який «вплітає» в себе розв’язок авторської задачі.

Саме на теренах України, в межах означеного синтетичного жанру, вітчизняними авторами вперше презентовано поетичне слово і шахові композиції, як рівно вартісні чинники мистецького дійства. Шахопоетичні вірші інтерпретовані українською мовою Віктором Капустою та Миколою Лябахом. Зазначимо, що В. Капуста відомий як автор шахопоетичної збірки “Картатий материк” та як гросмейстер України з шахової композиції. Але у світовій практиці цікаві зразки шахопоетичної творчості можна відшукати й раніше. Згадаймо, окремі естетичні спроби Альфреда де Мюссе чи унікальну книжку Володимира Набокова “Poems and Problems” (“Поезії та шахові задачі”, Нью-Йорк - Торонто, 1970 р.). Також ряд аргентинських авторів, яким притаманне прагнення осмислити шахи як космічне явище, проводять неочевидні паралелі з життєвими реаліями, зазираючи в шахове “задзеркалля”. В культурно-філософських зрізах шахопоезії з’являються персонажі античної міфології, колоритні постаті Омара Хайяма, короля Альфонса Х Мудрого, автора іспанських хронік, правничого кодексу і,чи не першого в Європі, шахового трактату “Книга Ігор”, Франсуа Андре Філідора, геніального шахіста й фундатора комічної опери на французькій сцені. Всюди шахові асоціації.

Хорхе Луїс БОРХЕС

ШАХОПОЕЗІЯ

З іспанської переклали Віктор КАПУСТА і Микола ЛЯБАХ

Гравці зійшлися слушної пори.
Ба! Шахи не відпустять їх до ранку.
Фігур жорстокий світ — не забаганка:
Ненависть викрешуть двобою кольори.
У чорно-білім магію твори,
Де точна форма споконвік не тане,
Де ферзевий і королівський фланги
Стрясає гомеричний глас тури.
Магічністю захоплені достоту,
Шахісти не виходять із цейтноту.
До миру ритуал не повернути.
Роз’ятрилась на Сході битва ця.
Амфітеатр її тепер повсюди.
Триває гра, як завше, без кінця.

Слабкий король за хитрим пішаком
Чаїться, жде сигналу королеви.
Піднято парус. Білі каравели
Летять на чорні прапори притьмом.
Узнав би хто, що вказівним перстом
Долоні розліновано гравцеві.
Узнав би хто, що рішення миттєві —
Алмаз свободи, не скляний апломб.
Хоча Хайям із віршем наодинці
Вважав шахіста бранцем шахівниці
Ночей сліпих і прозорливих днів.
Бог рухає гравців у цій виставі?
Чи двоє інтригують ради слави?
Чи курява агону поготів?

Ораціо Аміл МЕЙЛАН

ПРОРОЧА ЗАГАДКА

Октет колон, що гідні Парфенону.
Там злодій не краде горизонталі
І вертикаль не гне парламентарій.
Нема монархії, та є корона.
І ходить там не п’яна охорона.
І тури - не фортеці феодальні.
В Ла-Плату не біжать діагоналі.
В квадратах - слід мистецького канону.
Руїни й велич… Пишеться скрижаль...
Четвірка коней… Наче Насьйональ
З чудовим гаслом: “Будьмо, аргентинці!”
Там Борхес прозирне із задзеркалля.
Там Мінос не примириться з Дедалом.
Дух Індії - на титульній сторінці.

Чекає пару краль у покері невдача,
Коли зустрінуть ненароком двох тузів,
Що у колоді за погоничів ослів.

І пазли долі не складе рука ледача.
Борги припухли, мов у прикупі додача.
Круп’є і скарбівник не знають щирих слів.
А кралі не повалять владних королів,
Бо той, що творить шахівницю, не пробачить.
Шістнадцять пішаків — у стрій. Тореадори?
І чорні клітки тридцять дві. Для упокори?
Чотири мантії. У храм на службу, в бій
Ідуть єпископи чи браві офіцери?
Чимало аналогій є… І різні сфери
Єднає в шахові проблеми щемний біль.

“КНИГА ІГОР” АЛЬФОНСА Х

І
Щасти добі, як править в ній мудрець,
Помазаний на владу і науки.
Меча він коронує словом злуки,
Аби людських достукатись серць.
Та долі знак суворий, сердсь — не сердсь,
Від трону відведе як від понуки
І дасть йому нової влади в руки:
Трактат про шахи — вигадки вінець.
В обійми королівські шахівниці
Йде Птоломея всесвіт блідолиций —
Спокуса для вождя і астронома.
Ледь схибив — драма змінить хід подій.
У грі, житті? Либонь, це знав тоді
Мудрець , король Кастилії й Леона.
ІІ
Укласти звід законів “Сім частин”:
П’яти віків правничі філіграні.
У “Хроніці Великої Іспанії”
Сягнути днів неміряних глибин.
У формі точній мови кожний згин.
Стрункої думки образи фонтанні.
І “Пісні Сіда” ніжне потурання
На кінчику пера, — буття, не згинь!
Поезії тонкої чисті роси,
Як перли, зблискують в іспанській прозі.
Читання — спокій, а писання — вихор.
На мить лиш приспаний уяви атом
Між гральних кісточок і шахів раптом
Знаходить вихід свій у “Книзі Ігор”.
ІІІ
А час летить прудкіше за життя…
Є час орати й час в сопілку грати.
Цивілізація творіння, марнотрати?
Не розібрати — всюди суєта.
Альфонс Х думав з каяття,
Чи треба дозвіл на дозвілля брати.
Господь-бо, щоб людині дати ради,
Дозволив радість їй. Він — сам суддя.
Таємний розмир труду і розваги
Несуть гармонії коханці — шахи.
Ілюзій світ не згірше сатурналій.
За насолоду зайву не кори,
Бо користь не від сварки, а від гри.
Король — Премудрий, істини — тривалі.

ЧОРНО-БІЛА БЕЗКОНЕЧНІСТЬ

Знедолені не вирвуться з неволі.
Дві раси, що увінчують війну,
Два роди, що увічнюють вину,
Нестямно моляться на власний колір.
Їм сказано на перехресті долі
Шукати квітку миру запашну,
Ловити мить любові провідну,
Де правда зверху, а омана долі.

Між чистих рас охоту воювати
Притлумлюють метиси і мулати.
Та зась на шахівницю їм тепер.
А ті, кого химерять герцю кліті,
Січуться не в однім тисячолітті.
Застоїш чергу скраю , май терпець.

ВЛАДА І СЛАВА

На шахових полях життя криваве.
Хто буде із щитом, хто на щиті.
Хіба відомо? Жертви нащо ті
І короля нешахові забави?
Монарху перемог подай і “Ave!”
І на бенкеті кубки золоті,
Де почет вірний в щирій простоті
Освятить королівські нев’яньсправи.
Застілля від вина хмеліє разом.
Проте із-під стола пильнує блазень,
Як герцог-офіцер в лукавім тості
Триножить погляду небесну синь
Нової королеви з пішакинь.
І чутно кроки кам’яного гостя.