Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА»
«Українське ділове мовлення»

Мета і завдання курсу

   В житті будь-якої держави мова ділових стосунків повинна бути взірцем. Тому перед вчителями-словесниками стоїть невідкладне завдання - розвивати усне та писемне ділове українське мовлення школярів, адже сьогодні стає дедалі очевиднішим, що невміння учнів складати ділові папери, без засвоєння зв’язного ділового мовлення, з’ясування його сутності, збагачення словникового запасу діловою лексикою неможливо виховати повноцінне покоління, здатне до ділових контактів, ведення ділової документації, ділового спілкування.

   У цьому й полягає необхідність програми курсу «Українське ділове мовлення».

   Пропонованою програмою передбачено послідовне й детальне висвітлення найважливіших питань сучасного ділового мовлення від загальних понять мовної норми, особливостей офіційно-ділового стилю та класифікації документів, характеристики основних вимог до складання й оформлення ділових паперів. Оскільки під час вивчення тієї чи іншої теми потрібно формувати вміння й навички не лише культури мовлення, а й грамотного письма, пропонується повторення орфографічних і пунктуаційних правил, відомостей з фонетики, орфоепії, морфології, синтаксису, лексики, стилістики.

   Мета - засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю і формування вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних норм ділового спілкування.

Завдання:

• дати ґрунтовні й систематичні знання про особливості офіційно-ділового стилю, класифікацію ділових паперів, вимоги щодо їх складання й оформлення;
• сформувати вміння й навички складати та оформлювати найбільш поширені ділові папери;
• ознайомити з нормами етикету ділового спілкування й забезпечити дотримання вимог культури ділового мовлення;
• виховувати потребу вивчати українську мову, плекати повагу до неї.
Учні повинні вміти:
- розрізняти поняття мови: мовлення в житті суспільства, зокрема української мови як символу національної гідності, державності; розкрити історію розвитку української мови як національної мови світу, засвоїти основи ораторського мистецтва, риторики;
- тлумачити лексичне значення слова, однозначні та багатозначні слова, пряме і переносне значення слова; використовувати в усному та писемному мовленні синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми, а також професійну і термінологічну лексику, іншомовні слова, архаїзми, неологізми;
- користуватися тлумачним та орфографічним словниками, словником синонімів, антонімів, паронімів тощо; добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні;
- відтворювати готові тексти різних стилів, детально, вибірково чи стисло переказувати їх; складати власні висловлювання, добирати у відповідній ситуації тип мовлення та вдосконалювати написане;
- правильно сприймати чуже мовлення, виділяти й запам’ятовувати головне в прослуханому; створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування; підпорядковувати висловлювання темі й основній думці;
- дотримуватись основних правил етики в спілкуванні; готувати публічний виступ, складати конспект, план, тези;
- написати заяву, характеристику, заповнювати особову справу; написати накази з особового складу, договір, телеграму, доручення, звіт, пояснювальну записку, розписку, тощо;
- створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування, підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, використовувати вивчені засоби зв’язку між реченнями в тексті: самостійно добирати для висловлювань матеріал із власного досвіду; знаходити та виправляти недоліки та помилки у змісті; побудові й мовленнєвому оформленні власних висловлювань, спираючись на засвоєні знання;
- пізнавати за словами, словосполученнями та граматичними формами української мови національне світосприймання, ментальність українського народу.

Учні повинні знати:
- види ділових паперів;
- вимоги до кожного виду ділових паперів;
- функціональні стилі української мови, ознаки офіційно-ділового стилю;
- правила вживання апострофа, м’якого знака, спрощення в групах приголосних, подвоєння букв, основні правила української орфоепії, особливості словозміни іменників, правопис відмінкових закінчень іменників, правопис префіксів, вживання великої літери, правопис прізвищ, слів іншомовного походження (зокрема прізвищ, географічних назв), складних іменників, прикметників, сполучників, прислівників, часток;
- правила вживання розділових знаків при однорідних та відокремлених членах речення, звертаннях, вставних словах, у сполучникових і безсполучникових складних реченнях.

Орієнтовний перелік документів, які складають учні:
Заява, автобіографія, характеристика, резюме, доповідна записка, пояснювальна записка, довідка, оголошення, рецензія, анотація, службовий лист, розписка, доручення, протокол, план роботи, візитна картка, список літератури.