Меню

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО»

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО»

Пояснювальна записка

   Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян. Школа має дати молоді не тільки правові знання, а й сформувати вміння, навички, життєву позицію, компетентність, яких потребує демократичне громадянське суспільство. Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем і учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої системи навчально-виховної роботи школа повинна перетворитись у зразок демократичного правового простору.

   Реформування й удосконалення системи державних органів, що відбувається на даному етапі, спрямоване на дотримання принципів верховенства права, поділу влади, відповідальності держави та її апарату перед людиною і громадянином за свою діяльність. Політичні і економічні зміни та процеси у житті держави Україна зумовлюють переоцінку шкали пріоритетів та цінностей у суспільному світосприйнятті. На перший план висуваються такі цінності як людина, її права та внутрішній (духовний світ). Важлива роль у такій трансформації суспільства відводиться, насамперед, юридичній освіті, яка формує правову культуру та свідомість людей, перетворюючи ідеали добра, законності та справедливості в мотиваційні чинники їхньої поведінки.

   Активна законотворча діяльність в Україні та впровадження на рівні держави соціальних і економічних програм і новітніх технологій обумовили більш високі потреби у фахівцях за спеціальністю правознавство.

   Перехід до ринкової економіки призвів до зростання вимог до юридичних кадрів. На сьогоднішній день в Україні існує гостра потреба на висококваліфікованих юристів. Система правової освіти має спрямовуватися на те, щоб майбутні покоління юристів не розчарували своїх співгромадян низьким рівнем знань, невмінням застосовувати правоохоронні процедури, складати юридичні документи тощо.

   Пропонований варіант профільного курсу «Правознавство» для учнів 7-10 класів літньої школи «Ерудит» ДПЗОВ «Ровесник» значною мірою орієнтований саме на реалізацію завдань які відкривають можливості для творчої самореалізації школярів та спрямована на розвиток здібностей, обдарувань дітей.

   Мета даної програми - формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення означеної мети, є:
1) ознайомити учнів з основами теорії держави та права і на цій основі сформувати їхнє уявлення про державно-правові реалії України;
2) поглибити знання учнів про виникнення, типи та форми держави, історію розвитку української державності, сучасну українську державу та її органи;
3) поглибити знання учнів про соціальні норми, сформувати системне уявлених правові норми, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення юридичну відповідальність;
4) сформувати системне уявлення про способи підтримання правопорядку, механізм» захисту прав і свобод;
5) виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм непримиренність до протиправної поведінки;
6) виробити в учнів уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватись правовими актами, юридичною літературою;
7) формувати в учнів навички діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;
8) сформувати в учнів уміння використовувати набуті знання у практичному життю тощо.

Програма сприятиме розвиткові в учнів умінь та навичок:
- вільно оперувати в усній та письмовій мові основними поняттями у сфер правової науки;
- засвоїти способи самостійного отримання та обробки різнобічної правово-інформації з різних джерел;
- орієнтуватись у системі законодавства та вміти використовувати нормативно-правові акти;
- визначати суть та пояснювати зміст юридичного документу та шляхи його застосування;
- використовувати знання з правознавства при аналізі та правовому розв’язання конкретних ситуацій;
- на матеріалі курсу - міркувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати спостерігати, критично мислити, аргументувати думку, визначати та обирати альтернативне рішення і підходи, спілкуватись в малих та великих групах; захищати свої права та права інших, спираючись на правові знання; активно та свідомо приймати участь у суспільно-політичному житті країни впливати на державну політику.