Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники, якi обслуговують холодильне обладнання повиннi бути проiнструктованi з правил охорони праці та безпечної експлуатацiї його.

Floppy-DiskІОП при використанні холодильного устаткування.DOC

 

   1.2. Холодильне обладнання повинно бути закрiплено за конкретним працiвником.

   1.3. На холодильне обладнання, що знаходиться в експлуатацiї повинен бути технiчний паспорт (заводу виготовлювача).

   1.4.З метою безпечного вмикання та вимикання холодильного обладнання в електромережу, пусковий пристрiй ( електророзетка ) повинен бути поблизу робочого мiсця.

   1.5. Електропроводка пiдключення повинна бути захищена вiд можливих механiчних ушкоджень.

   1.6. З метою попередження загоряння iзоляцiї проводiв при перевантаженi мережi, встановлюються плавкi запобiжники.

   1.7 Холодильне обладнання повинно бути надiйно заземленим (зануленим). Експлуатація холодильного устаткування, яке не має захисного заземлення, небезпечна для життя!

   1.8. Обладнання встановлюється на вiдстанi, не менше 50 см вiд стiн та перегородок примiщення.

   1.9. Пiд час роботи холодильного обладнання на працiвника можливий вплив таких небезпечних факторів:

   - ураження електрострумом;

   - опiк вiд доторкання до розiгрiтих частин холодильного обладнання .

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1. Перевiрити справнiсть холодильного обладнання

   2.2. Перевiрити справнiсть (наявнiсть) заземлюючого пристрою.

   2.3. Працiвники обслуговуючi холодильне обладнання повиннi бути проiнструктованi у вiдповiдностi до дiючого Положення про правила безпечної експлуатації.

   3. ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1. Контрольно-запобiжна арматура, автоматика регулювання повинна бути в справному станi.

   3.2. Знімати снігову шубу з батарей аміачних холодильних установок слід спеціальними шкребками обов'язково під наглядом механіка холодильної установки. При знятті снігової шуби шкребками, двері з камери повинні бути увесь час відкритими.

   3.3. Не можна включати фреонову холодильну установку в роботу примусово, при несправних приладах автоматики і заклинювати електроконтакти приладів

   3.4. Не можна допускати випадкових осіб до огляду і ремонту холодильного обладнання.

   3.5. Корпус холодильного обладнання повинен бути надiйно заземлений.

   3.6. Електрична частина холодильного обладнання обслуговується тiльки електромеханiком (електриком).

   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   3.7. Допускати до роботи з холодильним обладнанням осiб, не ознайомлених з будовою, роботою холодильного обладнання та цiєю iнструкцiєю.

   3.8. Експлуатувати холодильне обладнання у разi несправностi , вiдсутностi заземлення, або якщо своєчасно не проведенi електротехнiчнi вимiри опору заземлюючого пристрою та опору iзоляцiї електропроводiв. Холодильні установки, що не мають захисного заземлення повинні бути негайно відключені.

   Експлуатувати холодильні установки після закінчення терміну чергового щорічного виміру опору захисного заземлення - забороняється.

   3.9. Залишати ввiмкнене в електромережу холодильне обладнання без нагляду на довготривалий термін.

   3.10. Не можна користатися холодильною установкою, якщо струмоведучі частини магнітних пускачів, рубильників, електродвигунів, приладів автоматики й ін. не закриті захисними кожухами, а агрегати не мають огороджень, що захищають їх від ушкоджень, а також запобігають дотику людей до частин , що рухаються і обертаються .

   3.11. Знаходження електропускової арматури в зонi холодильного обладнання .

   3.12. Захаращувати приміщення, у якому установлено холодильний агрегат продуктами, тарою й іншими предметами.

   3.13. Регулювати, ремонтувати електрочастину холодильного обладнання пiд час його роботи (без вимикання iз електромережi).

   3.14. Знімати огородження з холодильного агрегату з обертових і частин устаткування, що рухаються, знімати кришки магнітних пускачів, клейминих коробок електродвигунів реле та інших приладів, відкриваючи тим самим струмоведучі частини які знаходяться під напругою.

   3.15. Знаходження поряд незагороджених систем опалення, водогону, каналiзацiї.

   3.16. Доторкатися до рухомих частин холодильної машини як при роботі, так і при автоматичній зупинці .

   3.17. Включати фреонову холодильну установку в роботу примусово, при несправних приладах автоматики і заклинювати электроконтакти приладів.

   4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Вiдключити холодильне обладнання вiд електромережi.

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У разі будь якої аварiйної ситуацiї необхідно негайно повiдомити керiвника закладу та вжити заходів щодо ліквідації причин та наслідків аварійної ситуації. Про аварійну ситуацію також необхідно повідомити відповідні аварійні служби та служби допомоги.

   Розроблено:

   Завідуючим харчоблоком ______________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО: ____________________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)