Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКА

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники харчоблоку, якi обслуговують електрокип'ятильник повиннi бути проiнструктованi з правил технiки безпеки та безпечної експлуатацiї ел.кип'ятильника.

   1.2. Електрокип'ятильник повинен бути закрiплений за конкретним працiвником харчоблоку.

Floppy-DiskІОП при використанні електрокипятильника.DOC

 

   1.3. На електрокип'ятильник, що знаходиться в експлуатацiї повинен бути технiчний паспорт (заводу виготовлювача).

   1.4. З метою найскорiшого та безпечного вмикання та вимикання електрокип'ятильника, пусковий пристрiй повинен бути поблизу робочого мiсця.

   1.5. Електропроводка пiдключення повинна бути захищена вiд можливих механiчних ушкоджень.

   1.6. З метою попередження загоряння iзоляцiї проводiв, при перевонтаженнi мережi, встановлюються плавкi запобiжники.

   1.7. Електрокип'ятильник повинен бути надiйно заземлений (занулений).

   1.8. Електрокип'ятильник встановлюється на вiдстанi, не менше 0,5м (50см) вiд стiн та перегородок примiщення.

   1.9. Пiд час роботи електрокип'ятильника на працiвника можливий вплив таких небезпечних факторiв:

   - вилив гарячого окропу;

   - вибух електрокип'ятильника у разi надмiрного тиску;

   - ураження електрострумом;

   - опiк вiд доторкання до розiгрiтих частин.

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1. Працiвники повиннi одягнути спецодяг.

   2.2. Перевiрити справнiсть електрокип'ятильника: справнiсть автоматики; наявнiсть металевого зв'язку з контуром заземлення; вiдсутнiсть протiкання води тощо.

   2.3. Працiвники якi обслуговують електрокип'ятильник повиннi бути проiнструктованi у вiдповiдностi до дiючого Положення.

   2.4. Перевiрити наповнення електрокип'ятильника водою, чи безперешкодно поступає вода, чи нормально працює поплавковий кран.

   3. ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1.Електрокип'ятильник можна експлуатувати тiльки за наявностi автоматики, що захищає ТЕНи вiд "сухого ходу" та регулюючiй рiвень гарячої води в збiрнику окропу (кип'ятку).

   3.2.Електроди та датчики рiвня, якi є елементами автоматики, необхiдно очищати вiд накипу кожнi 2-3 днi, електронагрiвальнi елементи через 2-3 мiсяцi.

   3.3.При несправностi електрокип'ятильника (появi гiдроударiв, паруваннi, сильному шумi) слiд негайно припинити роботу.

   3.4.Корпус електрокип'ятильника повинен бути надiйно заземлений.

   3.5.Електрична частина кип'ятильника обслуговується тiльки електромеханiком.

   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   3.6. Допускати до роботи осiб, не знайомих з будовою електрокип'ятильника, правилами його експлуатацiї та стороннiх осiб.

   3.7. Залишати без нагляду електрокип'ятильник ввiмкнений в електромережу.

   3.8. Проводити регулювання, ремонт кип'ятильника без попереднього вимкнення iз електромережi.

   3.9. Експлуатацiя кип'ятильника у разi його несправностi.

   3.10. Експлуатувати котел без дiелектричного гумового килимка, iншої дiелектричної пiдставки на робочому мiсцi.

   3.11.Експлуатацiя кип'ятильника при несправнiй захиснiй автоматицi.

   3.12.Експлуатацiя кип'ятильника у разi не проведення електротехнiчних вимiрiв опору заземлюючого пристрою та опору iзоляцiї електропроводки.

   3.13.У разi припинення подачi холодної води в кип'ятильник необхiдно негайно його вимкнути (вiдключити).

   3.14.Вiшати вiдра на кран кип'ятильника при вiдборi гарячої води.

   3.15.Користуватися кип'ятильником з несправним краном.

   3.16.Знаходження поряд не вiдгорожених дiелектричною загородкою труб водогону, каналiзацiї, опалення, батарей опалення.

   4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Кип'ятильник вимкнути iз електромережi, закрити вентиль на водоводi та злити весь кип'яток (окроп).

   4.2. Прибрати робоче мiсце.

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку короткого замикання і пробивання струму на корпус – негайно виключити устаткування і виключити рубильник. Про це повідомити відповідального за електрогосподарство. Роботи відновити лише після усунення всіх несправностей.

   5.2.У випадку пожежі відключити рубильник і взяти участь у гасінні пожежі усіма наявними засобами пожежогасіння; повідомити керівника навчального закладу, пожежну службу, вжити заходи з евакуації дітей з приміщення.

   5.3.У випадку травмування працівників навчального закладу необхідно скористатися медичною аптечкою та звернутися до медпрацівника і при потребі викликати швидку допомогу.

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому.

   Перша допомога при опіках: при наданні першої допомоги при опіках, слід швидко припинити дію високої температури. Це має особливо велике значення при займанні одягу і при опіках рідиною через одяг. У першому випадку необхідно загасити полум'я, негайно накинувши на людину, яка горить, будь-яку цупку тканину і щільно притиснувши її до тіла. Тліючий одяг знімають або обливають його водою.

   При промоканні одягу гарячою водою, його також необхідно облити холодною водою або зірвати. Швидке занурення обпеченого лиця у холодну воду зменшує біль і тяжкість опіку.

   Місце опіків кислотами ретельно промивають струменем води протягом 10—15 хв. Обпечене місце промити 5 % розчином перманганату калію, або 10 % розчином питної соди (одна чайна ложка на склянку води). На місце опіку накладають бинт. Місце опіків їдкими лугами (каустичною содою, негашеним вапном) промивають проточною водою протягом 10—15 хв, потім слабким розчином оцтової кислоти. Місце опіків накривають марлею.

   Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеня з'яв-ляється почервоніння, припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину перманганату калію і забинтовують.

   При більш тяжких опіках (II і III ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування потерпілого направляють у лікарню. При опіках не слід розрізати пухирів, віддирати шматки одягу, які прилипли до рани.

   Розроблено:

   Завідуючим харчоблоком _______________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО: _________________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)