Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПIД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦIЇ ТIСТОМIШАЛКИ (ТIСТОМIШАЛЬНОЇ МАШИНИ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПIД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦIЇ ТIСТОМIШАЛКИ (ТIСТОМIШАЛЬНОЇ МАШИНИ)

   1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Працiвники харчоблоку, якi обслуговують тiстомiшалку повиннi бути проiнструктованi з правил охорони праці та безпечної експлуатацiї обладнання.

   1.2. Тiстомiшалка повинна бути закрiплена за конкретним працiвником харчоблоку.

Floppy-DiskІОП під час використання тістомішалки.doc

 

   1.3. На тiстомiшалку, що знаходиться в експлуатацiї повинен бути технiчний паспорт (заводу виготовлювача).

   1.4. З метою найскорiшого та безпечного вмикання та вимикання тiстомiшалки, пусковий пристрiй повинен бути поблизу робочого мiсця.

   1.5. Електропроводка пiдключення повинна бути захищена вiд можливих механiчних ушкоджень.

   1.6. З метою попередження загоряння iзоляцiї проводiв, при перевантаженi мережi, встановлюються плавкi запобiжники.

   1.7. Тiстомiшалка повинна бути надiйно занулена (заземлена).

   1.8. Тiстомiшалка встановлюється на вiдстанi, не менше 0,5м (50см) вiд стiн та перегородок примiщення.

   1.9. Пiд час роботи тiстомiшалки на працiвника можливий вплив таких небезпечних факторiв:

   - ураження електрострумом;

   - попадання працiвника (рук) в дiжу;

   - самочинне перекидання дiжi.

    

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1. Працiвники повиннi одягнути спецодяг.

   2.2. Перевiрити справнiсть тiстомiшалки: наявнiсть заземлення (металевого зв'язку); справнiсть механiзмiв обертання, перекидання; надійність крiплення дiжi.

   2.3. До роботи допускаються працiвники, якi пройшли iнструктаж у вiдповiдностi до дiючого Положення, про правила безпечної експлуатації.

   3. ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1. Дотримуватись встановлених правил завантаження дiжi.

   3.2. Кришка, яка закриває дiжу, повинна бути закрита.

   3.3. Кришка повинна бути заблокована з електродвигуном. (При вiдкритiй кришцi електродвигун не вмикається).

   3.4. Змiннi дiжi повиннi надiйно закрiплюватися.

   3.5. Завантажувати дiжу можна тiльки пiсля повної зупинки машини.

   3.6. Всi роботи з технiчного обслуговування тiстомiшалки проводити тiльки пiсля вiдключення вiд електромережi та повної її зупинки.

   3.7. Робоче мiсце забезпечується дiелектричним гумовим килимком або iншою дiелектричною пiдставкою.

   3.8. Електрична частина тiстомiшалки обслуговується тiльки електромеханiком.

   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   3.9. Допускати до роботи стороннiх, а також осiб не знайомих з будовою тiстомiшалки та правилами її експлуатацiї.

   3.10. Залишати працюючу тiстомiшалку без догляду.

   3.11. Експлуатацiя тiстомiшалки у разi її несправностi.

   3.12. Експлуатацiя тiстомiшалки у разi не проведення електротехнiчних вимiрiв опору заземлюючого пристрою, опору iзоляцiї електропроводки.

   3.13. Використовувати тiстомiшалку не за призначенням.

   3.14. Працювати без дiелектричної пiдстилки.

   3.15. Завантажувати, розвантажувати дiжу в робочому режимi.

   3.16. Знаходження тiстомiшалки поряд незагороджених дiелектричною загородкою систем опалення, водогону, каналiзацiї.

   4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Вимкнути тiстомiшалку.

   4.2. Прибрати робоче мiсце.

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку короткого замикання і пробивання струму на корпус – негайно виключити устаткування і виключити рубильник. Про це повідомити відповідального за електрогосподарство. Роботи відновити лише після усунення всіх несправностей.

   5.2.У випадку пожежі відключити рубильник і взяти участь у гасінні пожежі усіма наявними засобами пожежогасіння; повідомити керівника навчального закладу, пожежну службу, вжити заходи з евакуації дітей з приміщення.

   5.3.У випадку травмування працівників оздоровчого закладу необхідно скористатися медичною аптечкою та звернутися до медпрацівника і при потребі викликати швидку допомогу.

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому.

    

   Розроблено:

   Завідуючий харчоблоком________________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО: ______________________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)