Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОКОТЛА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОКОТЛА

   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1.Працiвники харчоблоку, якi обслуговують електрокотел повиннi бути проiнструктованi з правил технiки безпеки та безпечної експлуатацiї електрокотлiв.

Floppy-DiskІОП під час використання електрокотла.doc

 

   1.2. Електрокотел повинен бути закрiпленим за конкретним працiвником харчоблоку.

   1.3. На електрокотел, що знаходиться в експлуатацiї повинен бути технiчний паспорт (заводу виготовлювача).

   1.4. З метою найскорiшого та безпечного вмикання та вимикання електрокотла в електромережу, пусковий пристрiй повинен бути поблизу робочого мiсця.

   1.5. Електропроводка пiдключення повинна бути захищена вiд можливих механiчних ушкоджень.

   1.6. З метою попередження загоряння iзоляцiї проводiв при перевантаженi мережi, встановлюються плавкi запобiжники.

   1.7. Електрокотел повинен бути надiйно заземлений (занулений).

   1.8. Обладнання встановлюється на вiдстанi, не менше 50 см вiд стiн та перегородок примiщення.

   1.9. Пiд час роботи електрокотла на працiвника можливий вплив таких небезпечних факторів:

   - вилив гарячого окропу;

   - вибух котла у разi надмiрного тиску;

   - ураження електрострумом;

   - опiк вiд доторкання до розiгрiтих частин котла.

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1. Працiвники повиннi одягнути спецодяг.

   2.2. Перевiрити справнiсть електрокотла:

   - манометр повинен бути вiдрегульований на нижнiй граничний тиск 0,15 атм та верхнiй граничний тиск - 0,5 атм (двi стрiлки).

   - клапан-турбінка повинен бути в справному станi. (Пiднiмають в гнiздi та обертають клапан - турбiнку; дiю запобiжного клапану перевiряють, пiднiмаючи його за рукоятку).

   2.3. Необхiдно прослiдкувати за тим, щоб рiвень води в рубашцi був не нижче контрольного крана при вертикальному положеннi котла.

   2.4. Перевiрити справнiсть (наявнiсть) заземлюючого пристрою.

   2.5. Працiвники обслуговуючi електрокотел повиннi бути проiнструктованi у вiдповiдностi до дiючого Положення про правила безпечної експлуатації.

    

   3. ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1. Контрольно-запобiжна арматура, автоматика регулювання тиску пари повинна бути в справному станi.

   3.2. Пусковий пристрiй повинен мати сигнальнi лампи.

   3.3. Перед вмиканням котла в роботу необхiдно прослiдкувати за тим, щоб вiн був заповнений продуктами якi пiдлягають тепловiй обробцi.

   3.4. З метою попередження вибуху котла, перекосу кришки на котлi повинен бути запобiжний клапан в робочому станi (клапан-турбiнка спрацьовує при 0,025 атм).

   3.5. Необхiдно слiдкувати за тим, щоб отвiр клапану-турбiнки не забився пiною, щоб тиск в котлi не пiднявся вище встановленого граничного розмiру.

   3.6. За 5 хв. до вiдкривання кришки зменшують пiдвiд тепла до котла, потiм пiднiмають клапан-турбінку за кiльце дерев'яним стержнем i випускають пару iз котла.

   3.7. Корпус котла i станцiя управлiння повиннi бути надiйно заземленi.

   3.8. Електрична частина котла обслуговується тiльки електромеханiком (електриком).

   3.9. При відкриванні кришки котла iз стравою, що кипить, слiд бути обережним, щоб парою не обпекти руки та обличчя.

    

   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   3.10. Допускати до роботи з котлом осiб, не ознайомлених з будовою, роботою котла та цiєю iнструкцiєю.

   3.11. Експлуатувати котел у разi несправностi запобiжного клапана, пропуску пари, трiщин в котлi, вiдсутностi заземлення, або якщо своєчасно не проведенi електротехнiчнi вимiри опору заземлюючого пристрою та опору iзоляцiї електропроводiв.

   3.12. Залишати ввiмкнений в електромережу котел без нагляду.

   3.13. Експлуатувати електрокотел без дiелектричного гумового килимка, iншої дiелектричної пiдставки на робочому мiсцi.

   3.14. Знаходження електропускової арматури в зонi випаровування iз котла.

   3.15. Експлуатувати котел у разi несправностi або вiдсутностi манометра.

   3.16. Регулювати, ремонтувати електрочастину котла пiд час його роботи (без вимикання iз електромережi).

   3.17. Експлуатувати котел з несправним, або неперевiреним манометром.

   3.18. Знаходження поряд незагороджених систем опалення, водогону, каналiзацiї.

   4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Вiдключити котел вiд електромережi.

   4.2. Прибрати робоче мiсце.

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку короткого замикання і пробивання струму на корпус – негайно виключити устаткування і виключити рубильник. Про це повідомити відповідального за електрогосподарство. Роботи відновити лише після усунення всіх несправностей.

   5.2.У випадку пожежі відключити рубильник і взяти участь у гасінні пожежі усіма наявними засобами пожежогасіння; повідомити керівника навчального закладу, пожежну службу, вжити заходи з евакуації дітей з приміщення.

   5.3.У випадку травмування працівників навчального закладу необхідно скористатися медичною аптечкою та звернутися до медпрацівника і при потребі викликати швидку допомогу.

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому.

   Перша допомога при опіках: при наданні першої допомоги при опіках, слід швидко припинити дію високої температури. Це має особливо велике значення при займанні одягу і при опіках рідиною через одяг. У першому випадку необхідно загасити полум'я, негайно накинувши на людину, яка горить, будь-яку цупку тканину і щільно притиснувши її до тіла. Тліючий одяг знімають або обливають його водою.

   При промоканні одягу гарячою водою, його також необхідно облити холодною водою або зірвати. Швидке занурення обпеченого лиця у холодну воду зменшує біль і тяжкість опіку.

   Місце опіків кислотами ретельно промивають струменем води протягом 10—15 хв. Обпечене місце промити 5 % розчином перманганату калію, або 10 % розчином питної соди (одна чайна ложка на склянку води). На місце опіку накладають бинт. Місце опіків їдкими лугами (каустичною содою, негашеним вапном) промивають проточною водою протягом 10—15 хв, потім слабким розчином оцтової кислоти. Місце опіків накривають марлею.

   Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеня з'яв-ляється почервоніння, припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину перманганату калію і забинтовують.

   При більш тяжких опіках (II і III ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування потерпілого направляють у лікарню. При опіках не слід розрізати пухирів, віддирати шматки одягу, які прилипли до рани.

   РОЗРОБЛЕНО:

   Завідуючим харчоблоком____________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО:____________________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)