Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ ДРУКАРКИ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ ДРУКАРКИ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ ДРУКАРКИ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи дитячого позашкільного оздоровчого закладу.Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності секретаря – друкарки в оздоровчому закладі.

Floppy-DiskІОП секретаря-друкарки.doc

 

   1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт на робочому місці в приміщеннях, на території оздоровчого закладу та інших місцях, де працівник виконує доручену йому роботу директором оздоровчого закладу.

   1.3. Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю» України. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

   1.4. Адміністрація оздоровчого закладу здійснює страхування працівника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі ушкодження здоров'я на виробництві, він має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до чинного законодавства.

   1.5. Перед призначенням на роботу працівник оздоровчого закладу повинен пройти медичний огляд. Для своєчасного виявлення і лікування хронічних захворювань працівник не рідше за один раз на рік підлягають плановому обстеженню. На кожного працівника навчального закладу заводиться санітарна книжка встановленого зразка.

   1.6. Всі працівники (загальних професій) оздоровчого закладу періодично, один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці яке проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності. Перевірка знань працівників оздоровчих закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться за нормативно – правовими актами з охорони праці, санітарної, пожежної, безпеки тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

   1.7. Всі новоприйняті працівники повинні пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника, і направлення його до місця роботи.

   1.8. До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, кожен новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Всі працівники загальних професій проходять повторний інструктаж не рідше одного разу на шість місяців. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.

   1.9. Секретар – друкарка оздоровчого закладу зобов'язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати режими праці і відпочинку.

   1.10. Під час роботи жінок забороняється їх залучення до підіймання і переміщення речей , маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

   Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою становить: до 2 разів на годину – 10кг.; підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг. . У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78.

   1.11.На робочому місці можуть бути такі НЕБЕЗПЕЧНОСТІ:

   - ураження відлітаючими предметами;

   - падіння під час переміщення працівника по території та в приміщенні закладу;

   - ураження електрострумом;

   - при виникненні пожежі, отруєння чадним газом, опіки.

   1.12. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

   1.13. Працівник оздоровчого закладу повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

   1.14. Працівник повинен знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Перед початком роботи і після перерв в роботі необхідно мити руки з милом. Взуття, одяг повинні бути зручним в користуванні і мати охайний вигляд.

   1.15. Секретар – друкарка несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання правил безпеки життєдіяльності визначені інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками вищестоящого керівника.

   2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1.Упевнитись, що робоче місце знаходиться у належному стані, робочій стіл та стілець що використовується в роботі справні.

   2.2. Перевірити справність комп’ютерної техніки, справність ізоляції електропроводки, надійність заземлення (занулення), справність штепсельної вилки, електророзетки.

   2.3. Підібрати волосся під головний убір, або приколоти його. щоб воно не спадало на очі.

   2.4.Підготувати комп’ютерну техніку до роботи.

   2.5. Необхідний матеріал (чернетки) розкласти з лівої сторони.

    

   3. ПІД ЧАС РОБОТИ

   3.1. Забороняється самостійно ремонтувати комп’ютерну техніку.

   3.2. Не можна класти на комп’ютерну техніку сторонні предмети.

   3.3. Користуватись справними стільцями спеціальної конструкції.

   3.4. При роботі на комп’ютерній техниці користуватись діелектричним гумовим килимом.

   3.5. Секретарю - друкарці оздоровчого закладу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ без розпорядження керівника закладу виконувати роботу яка не передбачена обов’язками визначеними в посадових інструкціях, а саме :

   - залишати в кабiнетi, ввiмкненi електроприлади без нагляду;

   - користуватися саморобними електроприладами;

   - самостiйно виконувати ремонт електроприладiв, заміну електролампи;

   - користуватися несправними електророзетками, вимикачами, електрошнурами;

   - нагромаджувати на шафах (зверху) речі різного призначення (прилади, планшети, вазони тощо);

   - самовільно пересувати меблі;

   - залучати до виконання своїх трудових обов’язків сторонніх осіб, незалежно від того є вони працівниками навчального закладу чи ні.

   3.6. Якщо трапився НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК необхідно:

   - терміново організувати подання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити в разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   - повідомити про те що сталося, керівництво закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;

   - зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

    

   4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Прибрати робоче місто, при цьому необхідно уважно перевірити щоб в кабінеті не залишились ввімкнені електроприлади, електроосвітлення, тощо.

   4.2. Відімкнути від електромережі електрообладнання.

   4.3. Вимкнути освітлення.

   4.4.Закрити вікна.

   4.5.Перевірить справність телефонного зв’язку, наявність ключів від кабінетів, наявність засобів пожежогасіння.

   4.6. У разі виявлення порушень норм безпеки життєдіяльності доповісти керівнику закладу або його заступнику з господарської частини.

    

   5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити директора закладу, або осіб що його заміняють та виконати наступні дії:

   - у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

   - у разі аварії в система водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

   - у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

   - у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту.

   Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організацією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання учасників навчально-виховного процесу покладається на медичних працівників та адміністрацію навчального закладу.

   Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги:

   1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

   2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.

   3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

   4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.

   5. Розпочати проведення необхідних заходів:

   - зупинити кровотечу;

   - зафіксувати місце перелому;

   - вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зо-внішній масаж серця;

   - обробити ушкоджені частини тіла.

   6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки по-терпілого до найближчої медичної установи.

   7. Повідомити адміністрацію оздоровчого закладу про те, що трапилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.

   У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викликати за телефоном 103 швидку медичну допомогу.

    

   РОЗРОБЛЕНО:

   Головний інженер _____________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО:

   Директор ДПОЗ Дружба __________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

    

   Інструкцію отримав(ла)

   і з її змістом ознайомлений(на)__________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)