Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

    

   1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи оздоровчого закладу.

   Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності, охорони праці помічника вихователя оздоровчого табору.

Floppy-DiskІОП помічника вихователя.doc

 

   1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт вихователя табору на робочому місці в приміщеннях, на території оздоровчого закладу та інших місцях, де помічник вихователя виконує доручену йому роботу начальником табору .

   1.3. Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю» України. За невиконання даної інструкції помічник вихователя табору несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

   1.4. Адміністрація оздоровчого закладу здійснює страхування працівника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі ушкодження здоров'я працівника на виробництві, він має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до чинного законодавства.

   1.5. Перед призначенням на роботу, помічник вихователь табору повинен пройти медичний огляд. На кожного працівника оздоровчого закладу заводиться санітарна книжка встановленого зразка.

   1.6.До початку роботи помічник вихователя табору повинен пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться відповідальною особою по оздоровчому закладу. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника, і направлення його до місця роботи.

   1.7. До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.

   1.8. Помічник вихователя табору зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати режими праці і відпочинку.

   1.9. Під час роботи жінок забороняється їх залучення до підіймання і переміщення речей , маса яких перевищує встановлені для гих граничні норми.

   Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою становить: до 2 разів на годину – 10кг.; підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг. . У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78.

   1.10.На робочому місці можуть бути такі небезпечності:

   - ураження відлітаючими предметами;

   - падіння під час переміщення працівника по території та в приміщенні закладу;

   - ураження електрострумом;

   - термічні та хімічні опіки.

   1.12. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, вихователь табору повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

   1.13. Помічник вихователя табору повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

   1.14. Помічник вихователя табору повинен знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Взуття, одяг працівника оздоровчого закладу повинні бути зручним в користуванні і мати охайний вигляд.

   1.15. Помічник вихователя табору несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання правил безпеки життєдіяльності визначені інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками адміністрації оздоровчого закладу.

   2.ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1 Оглянути своє робоче місце, територію оздоровчого закладу та кімнати перебування дітей і впевнитись у відсутності небезпечних та шкідливих виробничих факторів (справність електроприладів і арматури, меблів, відсутності загазованості повітря, відсутності протягів тощо).

   2.2. Перевірити дотримання протипожежного режиму приміщення.

   2.3. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення , а за потреби – повідомити директора закладу.

    

   3.ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1 Виконуйте роботу згідно із своїми функціональними обов’язками.

   3.2 Не залишайте без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп’ютер, електроприлади тощо).

   3.3 Дотримуйтесь вимог діючих на робочому місці інструкцій з охорони праці. Користуйтесь тільки справним обладнанням, приладами, меблями тощо.

   3.4 При проведенні перевірок стану безпеки життєдіяльності в оздоровчому закладі, дотримуватися діючих правил з безпеки життєдіяльності, охорони праці в структурних підрозділах, які перевіряються.

   3.5. Якщо трапився нещасний випадок з працівником оздоровчого закладу необхідно:

   • терміново організувати подання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   • повідомити про те що сталося, директора закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;

   • зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

   3.6. Уразі нещасного випадку з дитиною, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього директора закладу, який зобов’язаний:

   • терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   • повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);

   • зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

   • до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто оточує і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   - ремонтувати електроарматуру;

   - доторкатися до оголених електропроводів, контактів;

   - міняти електролампи, світильники, плафони тощо;

   - користуватися несправними технічними засобами навчання;

   - приносити та зберігати в приміщеннях легкозаймисті, вибухові та отруйні речовини;

   - вживати в закладі алкогольні напої та наркотичні речовини;

   - використовувати не за призначенням первинні засоби пожежогасіння;

   - курити в приміщеннях ;

   - захаращувати шляхи евакуації;

   - бігати по приміщеннях закладу;

   - користуватися несправними драбинками (стремянками) при виконанні робіт на висоті;

   - користуватися столами, стільцями при роботі на висоті більше одного метра над рівнем підлоги.

   - користуватися взуттям із нестійким каблуком;

   - користуватися приміщеннях відкритим вогнем .

   - користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю;

   - залишати без нагляду ввімкнені електроприлади (навіть на короткий час);

   - переносити вантажі більші за встановлену норму (7-10 кг.);

   - виконувати роботи не передбачені трудовим договором без відома та розпорядження керівника закладу.

   3.7. Запобігайте проникненню на територію оздоровчого закладу сторонніх осіб. При появі сторонньої особи, яка застосовує протиправні дії щодо вашої безпеки життєдіяльності або оточуючих, викличте міліцію.

   4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Вимкнути всі технічні засоби навчання та електроприлади з електромережі.

   4.2. Прибрати своє робоче місце.

   4.3. Вимкнути освітлення.

   4.4. Закрийте вікна.

   4.5. Перевірте справність телефонного зв’язку.

   4.6.Про виявлені недоліки повідомте директора оздоровчого закладу.

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити керівництво оздоровчого закладу та виконати наступні дії:

   - у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

   - у разі аварії в система водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

   - у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

   - у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту.

   Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги:

   1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

   2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.

   3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

   4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.

   5. Розпочати проведення необхідних заходів:

   • зупинити кровотечу;

   • зафіксувати місце перелому;

   • вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зовнішній масаж серця;

   • обробити ушкоджені частини тіла.

   6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки потерпілого до найближчої медичної установи.

   7. Повідомити директора оздоровчого закладу про те, що трапилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.

   У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викликати за телефоном 103 швидку медичну допомогу.

   .

   Розроблено:

   Начальник табору _____________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

    

   УЗГОДЖЕНО:

   _____________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)