Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

______________

(місце видання)

 

_________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

 

   ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи позашкільного оздоровчого закладу. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності медичної сестри в оздоровчому закладі.

Floppy-DiskІОП медсестри.doc

 

   1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт на робочому місці в приміщеннях, на території оздоровчого закладу та інших місцях, де медична сестра виконує доручену їй роботу директором оздоровчого закладу.

   1.3. Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю» України. За невиконання даної інструкції медична сестра несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

   1.4. Адміністрація оздоровчого закладу здійснює страхування медичної сестри від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі ушкодження здоров'я на виробництві, вона має право на відшкодування заподіяної їй шкоди. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до чинного законодавства.

   1.5. Перед призначенням на роботу працівник оздоровчого закладу повинен пройти медичний огляд. Для своєчасного виявлення і лікування хронічних захворювань медична сестра не рідше підлягають плановому обстеженню. На кожного працівника оздоровчого закладу заводиться санітарна книжка встановленого зразка.

   1.6. Всі працівники (загальних професій) оздоровчого закладу періодично, один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці яке проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності. Перевірка знань працівників оздоровчих закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться за нормативно – правовими актами з охорони праці, санітарної, пожежної, безпеки тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

   1.7. Всі новоприйняті працівники повинні пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться головним інженером. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника, і направлення його до місця роботи.

   1.8. До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, кожен новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Всі працівники загальних професій проходять повторний інструктаж не рідше за один раз на 6 місяців. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.

   1.9. Медична сестра оздоровчого закладу зобов'язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати режими праці і відпочинку.

   1.10. Під час роботи жінок забороняється їх залучення до підіймання і переміщення речей , маса яких перевищує встановлені для гих граничні норми.

   Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою становить: до 2 разів на годину – 10кг.; підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг. . У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78.

   1.11.На робочому місці можуть бути такі небезпечності:

   - ураження відлітаючими предметами;

   - падіння під час переміщення працівника по території та в приміщенні закладу;

   - ураження електрострумом;

   - термічні та хімічні опіки.

   1.12. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

   1.13. Медична сестра оздоровчого закладу повинна знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

   1.14. Медична сестра повинна знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Перед початком роботи і після перерв в роботі необхідно мити руки з милом. Взуття, спец.одяг медичної сестри повинні бути зручним в користуванні і мати охайний вигляд.

   1.15. Медична сестра несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання правил безпеки життєдіяльності визначені інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками вищестоящого керівника.

   2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1. Необхiдно одягнути спецодяг.

   2.2. Перевiрити справнiсть iнвентаря, фiзiотерапевтичної апаратури, холодильникiв, апаратури манiпуляцiйної.

   2.3. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби – повідомити директора оздоровчого закладу, або особу яка його замінює.

   3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1. Робоче мiсце утримувати в чистотi. Не дозволяється захаращувати робоче мiсце та проходи речами та iншими предметами.

   3.2. Забороняється доторкатися до оголених струмоведучих провідникiв та незахищених частин електрообладнання.

   3.3. У випадку оголення iзоляцiї електропроводу, порушення заземлення слiд негайно повiдомити про це головного інженера для усунення несправностi.

   3.4. Забороняється виконувати ремонт медичної апаратури електрообладнання самотужки. Цю роботу повинен виконувати електрик, який має дозвiл на обслуговування електрообладнання.

   3.5. У разi порушення ТБ iншими працiвниками медпункту, або якщо загрожує небезпека для оточуючих, слiд попередити їх про необхiднiсть виконання вимог, гарантуючих безпеку роботи.

   3.6. Ліки, деззасоби, аптечки необхiдно тримати в закритiй шафi, у недоступному для стороннiх мiсцi.

   3.7. Категорично забороняється залишати дiтей без нагляду в медичному блоцi.

   3.8. Дотримуватись всiх iнструкцiй щодо поводжененя з лiкувальними препаратами.

   3.9. Забороняється виконання робiт, які не входять в коло прямих обов’язків (миття: підлоги, вікон тощо).

   Медичній сестрі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   - зберiгати та використовувати в приміщеннях закладу легкозаймистi рiдини, розчинники, отруйнi, вибухові речовини, тощо;

   - самостiйно виконувати ремонт електроприладiв, заміняти електролампи;

   - користуватися несправними, нестiйкими драбинами;

   - використовувати випадковi предмети, пiдставки для роботи на висотi;

   - залишати в кабiнетi ввiмкненi електроприлади без нагляду;

   - працювати на електрообладнаннi у разi виявлення "пробою" на корпус;

   - користуватися несправними електророзетками, вимикачами, електрошнурами;

   - нагромаджувати на шафах (зверху) речi рiзного призначення (прилади, планшети, вазони тощо);

   - користуватися електронагрiвальними приладами (обiгрiвачi, електрочайники, електрокип'ятильники тощо);

   - палити в примiщеннi та на території школи;

   - вживати алкогольнi напої та наркотичнi речовини;

   3.10. Якщо трапився НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК необхідно:

   - терміново організувати подання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   - повідомити про те що сталося, керівництво оздоровчого закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;

   - зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

   3.11. Уразі нещасного випадку з дитиною, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього керівника оздоровчого закладу, який зобов’язаний:

   - терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   - повідомити про те що сталося, керівництво закладу;

   - повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);

   - зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

   - до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто оточує і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

   3.12. Запобігайте проникненню на територію оздоровчого закладу сторонніх осіб. При появі сторонньої особи, яка застосовує протиправні дії щодо вашої безпеки життєдіяльності або оточуючих, викличте міліцію.

    

   4. ПІСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1.Перевірте своє робоче місце, приберіть, медичний iнструментарiй сховайте його у шафi.

   4.2. Відімкніть від електромережі всю медичну електроапаратуру

   4.3. Вимкніть освітлення.

   4.4.Закрийте вікна.

   4.5.Перевірте справність телефонного зв’язку, наявність ключів від кабінетів, наявність засобів пожежогасіння.

    

   5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити керівництво оздоровчого закладу та виконати наступні дії:

   - у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

   - у разі аварії в система водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

   - у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

   - у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту.

    

   Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо

   При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організацією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги покладається на медичних працівників та адміністрацію оздоровчого закладу.

   Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги:

   1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

   2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.

   3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

   4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.

   5. Розпочати проведення необхідних заходів:

   - зупинити кровотечу;

   - зафіксувати місце перелому;

   - вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зо-внішній масаж серця;

   - обробити ушкоджені частини тіла.

   6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки по-терпілого до найближчої медичної установи.

   7. Повідомити адміністрацію оздоровчого закладу про те, що трапилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.

   У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викликати за телефоном 103 швидку медичну допомогу.

   РОЗРОБЛЕНО:

   Головний інженер _____________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   УЗГОДЖЕНО:

   Директор ДПОЗ Дружба _____________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

   Інструкцію отримав(ла)

   і з її змістом ознайомлений(на)__________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)