Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ІНСТРУКТОРА З ПЛАВАННЯ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ІНСТРУКТОРА З ПЛАВАННЯ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

______________(місце видання)

 

______________________________________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

ДЛЯ ІНСТРУКТОРА З ПЛАВАННЯ ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ

 

   1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи оздоровчого закладу.

   Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності, охорони праці інструктора з плавання.

Floppy-DiskІОП інструктора з плавання.doc

 

   1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт інструктора з плавання на робочому місці в приміщеннях, на території оздоровчого закладу та інших місцях, де він виконує доручену йому роботу начальником табору .

   1.3. Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю» України. За невиконання даної інструкції інструктор з плавання несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

   1.4. Адміністрація оздоровчого закладу здійснює страхування працівника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі ушкодження здоров'я працівника на виробництві, він має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до чинного законодавства.

   1.5. Перед призначенням на роботу, інструктор з плавання повинен пройти медичний огляд. На кожного працівника оздоровчого закладу заводиться санітарна книжка встановленого зразка.

   1.6.До початку роботи інструктор з плавання повинен пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться відповідальною особою по оздоровчому закладу. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника, і направлення його до місця роботи.

   1.7. До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.

   1.8. Інструктор з плавання зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати режими праці і відпочинку.

   1.9. Під час роботи жінок забороняється їх залучення до підіймання і переміщення речей , маса яких перевищує встановлені для гих граничні норми.

   Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою становить: до 2 разів на годину – 10кг.; підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг. . У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78.

   1.10.На робочому місці можуть бути такі небезпечності:

   - зайві предмети у воді;

   - падіння під час переміщення працівника по території;

   - сонячні опіки.

   1.12. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, інструктор з плавання повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

   1.13. Інструктор з плавання повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

   1.14. Інструктор з плавання повинен знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Взуття, одяг працівника оздоровчого закладу повинні бути зручним в користуванні і мати охайний вигляд.

   1.15. Інструктор з плавання несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання правил безпеки життєдіяльності визначені інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками адміністрації оздоровчого закладу.

    

   2.ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

   2.1 Оглянути своє робоче місце, територію пляжу, берег річки і впевнитись у відсутності небезпечних та шкідливих факторів.

   2.2. Перевірити дотримання санітарного стану пляжу.

   2.3. У разі виявлення порушень , вжити заходів щодо їх усунення , а за потреби – повідомити начальника табору.

    

   3.ПIД ЧАС РОБОТИ

   3.1 Виконуйте роботу згідно із своїми функціональними обов’язками.

   3.2 Не залишайте без нагляду своє робоче місце.

   3.3 Дотримуйтесь вимог діючих на робочому місці інструкцій з охорони праці. Користуйтесь тільки справним обладнанням, приладами.

   3.4 При проведенні перевірок стану безпеки життєдіяльності в оздоровчому закладі, дотримуватися діючих правил з безпеки життєдіяльності, охорони праці в структурних підрозділах, які перевіряються.

   3.5. Якщо трапився нещасний випадок з працівником оздоровчого закладу НЕОБХІДНО:

   - терміново організувати подання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   - повідомити про те що сталося, директора закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;

   - зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

   3.6. Уразі нещасного випадку з дитиною, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього директора закладу, який ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

   - терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

   - повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);

   - зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

   - до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто оточує і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

   ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   - запливати за визначені межі;

   - ремонтувати електроарматуру;

   - міняти електролампи, світильники, плафони тощо;

   - приносити та зберігати в приміщеннях оздоровчого закладу легкозаймисті, вибухові та отруйні речовини;

   - вживати в закладі алкогольні напої та наркотичні речовини;

   - використовувати не за призначенням первинні засоби пожежегасіння;

   - курити в приміщеннях ;

   - захаращувати шляхи евакуації;

   - користуватися несправними драбинами при виконанні робіт на висоті;

   - користуватися столами, стільцями при роботі на висоті більше одного метра над рівнем підлоги.

   - користуватися взуттям із нестійким каблуком;

   - - користуватися приміщеннях відкритим вогнем .

   - користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю;

   - залишати без нагляду ввімкнені електроприлади (навіть на короткий час);

   - переносити вантажі більші за встановлену норму (7-10 кг.);

   - виконувати роботи не передбачені трудовим договором без відома та розпорядження керівника закладу.

   3.7. Запобігайте проникненню на територію оздоровчого закладу сторонніх осіб. При появі сторонньої особи, яка застосовує протиправні дії щодо вашої безпеки життєдіяльності або оточуючих, викличте міліцію.

    

   4. ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

   4.1. Прибрати весь інвентар.

   4.2. Перевірити територію пляжу.

   4.3. При виявлені недоліків повідомте начальника табору.

    

   5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

   5.1. У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити керівництво оздоровчого закладу та виконати наступні дії:

   - у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

   - у разі аварії в система водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

   - у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

   - у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до медпункту.

   Перша допомога при переламах, вивихах, розтягу зв'язок, суглобів, ударах: При переломах, вивихах необхідно надати потерпілому зручне положення, яке виключає рухи пошкодженої частини тіла. Це досягається шляхом накладання шини, а за її відсутності можна використати палиці, дошки, фанеру і т. д. Шина повинна бути накладена так, щоб були надійно імобілізовані два сусідні з місцем ушкодження суглоби (вище і нижче), а якщо перелом плеча чи стегна, — то три суглоби. Накладають шину поверх одягу або кладуть під неї що-небудь м'яке — вату, шарф, рушник. Шина повинна бути накладена так, щоб центр її знаходився на рівні перелому, а кінці накладалися на сусідні суглоби по обидва боки перелому. Фіксація відкритого перелому вимагає дотримання додаткових умов. З метою попередження забруднення рани, необхідно змастити поверхню шкіри навколо рани йодом, попередньо зупинивши кровотечу, і накласти стерильну пов'язку.

   Особливо небезпечні травми хребта. У таких випадках необхідно обережно, не піднімаючи потерпілого, підсунути під його спину дошку, щит, двері тощо.

   При переломі ребер необхідно міцно забинтувати груди або стягнути їх рушником під час видиху. При ушкодженні тазу обережно стягнути його широким рушником, покласти на тверді ноші, а під зігнуті і розведені колінні суглоби підкласти валик.

   При переломах і вивихах ключиці у підм'язову западину кладуть вагу або інший матеріал, згинають руку в лікті під прямим кутом і прибинтовують її до тулуба. Рука нижче ліктя повинна перебувати у косинці, яку підв'язують до шиї.

   При переломах і вивихах кисті та пальців рук роблять так: кисть руки з вкладеним у долоню жмутом вати, бинта (пальці зігнуті) прикладають до шини, яка повинна починатися біля середини передпліччя і закінчуватися біля кінців пальців, і перебинтовують.

   При розтягу зв'язок суглобів — підняти хвору кінцівку догори, на-класти холодний компрес та тісну пов'язку, створити спокій до прибуття лікаря.

   При ударах забезпечити потерпілому повний спокій, накласти на місце удару холодний компрес. При ударах із синцями не слід класти примочки, місце удару змастити йодом і накласти пов'язку.

    

   Перша допомога при опіках, теплових ударах: при наданні першої допомоги при опіках, теплових ударах слід швидко припинити дію високої температури. Це має особливо велике значення при займанні одягу і при опіках рідиною через одяг. У першому випадку необхідно загасити полум'я, негайно накинувши на людину, яка горить, будь-яку цупку тканину і щільно притиснувши її до тіла. Тліючий одяг знімають або обливають його водою.

   При промоканні одягу гарячою водою, його також необхідно облити холодною водою або зірвати. Швидке занурення обпеченого лиця у холодну воду зменшує біль і тяжкість опіку.

   Місце опіків кислотами ретельно промивають струменем води протягом 10—15 хв. Обпечене місце промити 5 % розчином перманганату калію, або 10 % розчином питної соди (одна чайна ложка на склянку води). На місце опіку накладають бинт. Місце опіків їдкими лугами (каустичною содою, негашеним вапном) промивають проточною водою протягом 10—15 хв, потім слабким розчином оцтової кислоти. Місце опіків накривають марлею.

   Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеня з'являється почервоніння, припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину перманганату калію і забинтовують. При більш тяжких опіках (II і III ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування потерпілого направляють у лікарню. При опіках не слід розрізати пухирів, видаляти смолистих речовин, що прилипли до обпеченого місця, віддирати шматків одягу, які прилипли до рани.

   При появі різних ознак теплового або сонячного удару потерпілого негайно виводять на свіже повітря або в тінь, потім його кладуть, розстібають одяг, що стискує, на голову і на серце кладуть холодні компреси, дають пити у великій кількості холодну воду, у тяжких випадках потерпілого обливають холодною водою.

   При припиненні дихання або його утрудненні до прибуття лікаря потерпілому роблять штучне дихання.

    

   Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги:

   1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

   2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.

   3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

   4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.

   5. Розпочати проведення необхідних заходів:

   - зупинити кровотечу;

   - зафіксувати місце перелому;

   - вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зо-внішній масаж серця;

   - обробити ушкоджені частини тіла.

   6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки по-терпілого до найближчої медичної установи.

   7. Повідомити директора оздоровчого закладу про те, що трапилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.

   У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викликати за телефоном 103 швидку медичну допомогу.

    

   РОЗРОБЛЕНО:

   Начальник _____________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

    

   УЗГОДЖЕНО:

   _________________________________________

   (особистий підпис) (прізвище, ініціали)