Меню

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Директор _ДЗОВ « Чайка»

Лихенко Д.Ю___________

«____»___________20__р.

ІНСТРУКЦІЯ З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № ___

                   МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ навчального закладу

1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи навчального закладу.

Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності медичної сестри в навчальному закладі.

1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт на робочому місці  в приміщеннях, на території навчального закладу та інших місцях, де медична сестра виконує доручену їй роботу керівником навчального закладу.

1.3. Інструкція з охорони праці  є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю»  України. За невиконання даної інструкції медична сестра несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. Адміністрація навчального закладу здійснює  страхування медичної сестри від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі ушкодження здоров'я на виробництві, вона має право на відшкодування заподіяної їй шкоди. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до чинного законодавства.

1.5. Перед призначенням на роботу працівник навчального закладу повинен пройти  медичний огляд. Для своєчасного виявлення і лікування хронічних захворювань медична сестра не рідше підлягає плановому обстеженню. На кожного працівника навчального закладу заводиться санітарна книжка встановленого зразка.

1.6. Всі працівники (загальних професій) навчального закладу періодично, один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці, яке проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності. Перевірка знань  працівників навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться за нормативно – правовими актами з охорони праці, санітарної, пожежної безпеки тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

1.7. Всі новоприйняті працівники повинні пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника, і направлення його до місця роботи.

1.8. До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, кожен новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Всі працівники загальних професій проходять повторний інструктаж не рідше за один раз на 6 місяців. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.

1.9. Медична сестра навчального закладу зобов'язана дотримуватись  правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати режими праці і відпочинку.

1.10. Під час роботи жінок забороняється їх залучення до підіймання і переміщення речей , маса яких перевищує встановлені для гих граничні норми.

Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою становить: до 2 разів на годину – 10кг.; підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг. . У вагу вантажу, що переміщується, включається  вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у  контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78.

1.11.На робочому місці можуть бути такі небезпечності:

- ураження відлітаючими предметами;

- падіння під час переміщення працівника по території та в приміщенні закладу;

- ураження електрострумом;

- термічні та хімічні опіки.

1.12. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою, або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.13. Медична сестра навчального закладу повинна знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

1.14. Медична сестра повинна знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Перед початком роботи і після перерв в роботі необхідно мити руки з милом.  Взуття, спец.одяг медичної сестри повинні бути зручним в користуванні  і мати охайний вигляд.

1.15. Медична сестра несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання правил безпеки життєдіяльності визначених інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками вищестоящого керівника.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Необхiдно одягнути спецодяг.

2.2. Перевiрити справнiсть iнвентаря, фiзiотерапевтичної апа­ратури, холодильникiв, апаратури   манiпуляцiйної.

2.3. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби – повідомити керівника навчального закладу, або особу яка його замінює.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС РОБОТИ.

3.1. Робоче мiсце утримувати в чистотi. Не дозволяється  захаращувати робоче мiсце та проходи речами та iншими предметами.

3.2. Забороняється доторкатися до оголених струмоведучих  провідникiв та незахищених частин електрообладнання.

3.3. У випадку оголення iзоляцiї електропроводу, порушення заземлення слiд негайно повiдомити про це завгоспа або директо­ра школи для усунення несправностi.

3.4. Забороняється виконувати ремонт медичної апаратури, електрообладнання самотужки. Цю роботу повинен виконувати елек­трик, який має дозвiл на обслуговування електрообладнання.

3.5. У разi порушення ТБ iншими працiвниками  медпункту,  або якщо загро­жує небезпека для оточуючих, слiд попередити їх про необхiднiсть виконання вимог, гарантуючих безпеку роботи.

3.6. Ліки, деззасоби, аптечки необхiдно тримати в закритiй шафi, у недоступному для стороннiх мiсцi.

3.7. Категорично забороняється залишати дiтей без нагляду в медичному блоцi.

3.8. Дотримуватись всiх iнструкцiй щодо поводжененя з лiку­вальними препаратами.

3.9. Забороняється виконання робiт, які не входять в коло прямих обов’язків (миття: підлоги, вікон тощо).

Медичній  сестрі  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

$1-               зберiгати та використовувати в приміщеннях закладу легкозаймистi рiдини, розчинники,  отруйнi, вибухові  речовини, тощо;

$1-                самостiйно виконувати ремонт електроприладiв, заміняти електролампи;

$1-               користуватися несправними, нестiйкими драбинами;

$1-               використовувати випадковi предмети, пiдставки для робо­ти на висотi;

$1-               залишати в кабiнетi ввiмкненi електроприлади без нагляду;

$1-               працювати на електрообладнаннi у разi виявлення "пробою" на корпус;

$1-               користуватися несправними електророзетками, вимикачами, електрошнурами;

$1-               нагромаджувати на шафах (зверху) речi рiзного призначен­ня (прилади, планшети, вазони тощо);

$1-               користуватися електронагрiвальними приладами (обiгрiва­чi, електрочайники, електрокип'ятильники тощо);

$1-               палити в примiщеннi  та  на  території  школи;

$1-               вживати алкогольнi напої та наркотичнi речовини;

3.10. Якщо трапився нещасний випадок необхідно:

$1·              терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

$1·              повідомити про те що сталося  керівництво закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;

$1·              зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

3.11. Уразі нещасного випадку з учнем школи, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

$1·              терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому,  у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

$1·              повідомити про те що сталося,  керівництво закладу;

$1·              повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);

$1·              зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

$1·              до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події  (якщо це не загрожує життю і  здоров’ю тих, хто оточує і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

3.12. Запобігайте проникненню в навчальний заклад сторонніх осіб під час навчально–виховного процесу.

   

4. ПІСЛЯ   ЗАКIНЧЕННЯ   РОБОТИ.

4.1.Перевірте своє робоче місце, приберіть медичний iнструментарiй,  сховайте  його у шафi.

4.2. Відімкніть від електромережі всю медичну електроапаратуру

4.3. Вимкніть освітлення.

4.4.Закрийте вікна.

4.5.Перевірте справність телефонного зв’язку, наявність ключів від кабінетів, наявність засобів пожежогасіння.

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити керівництво навчального закладу та виконати наступні дії:

- у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

- у разі аварії в системі водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

- у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 01; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

-  у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і як­найшвидше відправити потерпілого до медпункту.

Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо

При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організа­цією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання учасників навчально-виховного процесу покладається на медичних працівників та адміністрацію навчального закладу.

Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допо­моги:

1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

2.  Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпе­чує спокій.

3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не пору­шені функції життєво важливих органів.

5. Розпочати проведення необхідних заходів:

•  зупинити кровотечу;

•  зафіксувати місце перелому;

•  вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зо­внішній масаж серця;

•  обробити ушкоджені частини тіла.

6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викли­кати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки по­терпілого до найближчої медичної установи.

7. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що тра­пилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особли­во, коли потерпілий втратив свідомість.

У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викли­кати за телефоном 03 швидку медичну допомогу.

З інструкцією ознайомлена

 Дата . Особистий підпис  Ініціали, прізвище

МАТЕРИАЛЫ САНИТАРНОГО МИНИМУМА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПИЩЕБЛОКА ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МАТЕРИАЛЫ САНИТАРНОГО МИНИМУМА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПИЩЕБЛОКА ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

г. Алчевск
2008 год
С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Кишечные инфекции и пищевые отравления, их профилактика.
2. Личная гигиена персонала пищеблока.
3. Общие требования к пищеблоку и организация питания в ДОЛ.
4. Санитарные требования к кулинарной и термической обработке пищевых продуктов
( повара )
5. Общие санитарные требования к мытью кухонной посуды и инвентаря. Уборка пищеблока и обеденного зала
(кухонные и мойщики посуды )
6. Общие санитарные требования к перевозке продуктов ( экспедитор )
7. Общие санитарные требования к хранению пищевых продуктов (кладовщик ).

1 . Кишечные инфекции и их профилактика

В период летне – оздоровительной работы наиболее актуальной является борьба с кишечными инфекциями.
Наиболее часто кишечные инфекции наблюдаются в жаркое время года, т.к. температурные условия в это время наиболее благоприятны для размножения микробов и интенсивного накопления их в продуктах на протяжении небольшого отрезка времени в большой концентрации.

Механизм передачи острых кишечных инфекций, фекально – оральный.
Активную роль в распространении таких заболеваний играют мухи.
1.1. Основные источники инфекции :

1.1.1. Больной острой формой кишечной инфекции, в особенности в первые дни заболевания .
1.1.2. Больные легкими или стёртыми формами кишечной инфекции , выявляемые при бактериологическом обследовании.
1.1.3. « Здоровые » бактерионосители без предшествующего заболевания , выявляемые при плановых обследованиях .
1.1.4. Инфицированные пищевые продукты и различные готовые блюда , при несоблюдении строгого санитарного и технологического режимов при их изготовлении.

1.2. Передача возбудителя от источника здоровому человеку происходит путём :
- пищевым ;
- контактно – бытовым ;
- водным ;
- через мух ;
1.2.1. Пищевой путь распространения , имеет ведущее значение в распространении
- дизентерии
- сальмонеллезов
- токсикоинфекций
Заболевания возникают остро ,вовлекается большой контингент людей.

1.2.2. Контактно – бытовой путь распространения .
Эпидемический процесс развивается медленно , постепенно. Источник установить трудно. Помогают
распознаванию своевременное выявление подозрительных на заболевание.

1.2. 3. Водный путь.
Заболевание при такой передаче инфекций , при общем источнике водопользования носит локальный , взрывной характер и приводит в короткий отрезок времени к одномоментному появлению болезни .

1.3. Условия , способствующие распространению кишечной инфекции :

1.3.1 Поздняя диагностика и изоляция больного.
1.3.2 Несвоевременное выявление больных с лёгкими и стертыми формами заболеваний .
1.3.3. Дисфункции кишечника у работников пищеблока ,
скрывающих свое заболевание .
1.3.4 Неполное и некачественное проведение противо-
эпидемических мероприятий.
1.3.5. Невыполнение санитарных требований к перевозке, хранению, нарушение сроков реализации пищевых продуктов , технологического процесса изготовления блюд
и их тепловой обработки .
1.3.6. Невыполнение санитарно –гигиенических правил и личной гигиены работниками пищеблока, обслуживающим персоналом и детьми .

1.4. Профилактика кишечных заболеваний и пищевых отравлений.

Важным профилактическим условием, предупреждающим возникновение кишечных инфекций и пищевых отравлений ,является поточность производственного процесса, обработки сырья, приготовления кулинарных изделий и варки пищи.

Пищевые отравления чаще всего возникают в летнее время в результате проникновения в пищу ядовитых веществ ( бактериального и немикробного происхождения).

Пищевые отравления немикробного происхождения возникают редко и охватывают небольшие группы людей или отдельных лиц .являются острыми, возникают внезапно, носят массовый характер .

Пищевые отравления бактериального происхождения делятся на пищевые интоксикации и пищевые токсикоинфекции .

Интоксикации вызываются действием микробных токсинов, образовавшихся в продуктах и попавших в организм вместе с пищей.
К ним относятся стафилококковая группа пищевых отравлений и ботулизм.
- Токсигенный стафилококк попадает в пищу от лиц, страдающих гнойничковыми заболеваниями ,
преимущественно кожи рук и открытых частей тела (фурункулы, инфецированые ссадины ,ожоги ). В этом отношении очень опасны лица , участвующие в приготовлении и раздаче пищи ,которая поступает в пользование без термической обработки.
- Ботулизм . Чаще всего причиной ботулизма являются консервированные пищевые продукты ,приготовленные в домашних условиях , при недостаточной тепловой обработке и плохой стерилизации.
Условия способствующие возникновению пищевых отравлений бактериальной природы.
1. Нарушение санитарных правил транспортировки и хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся.
2. Нарушение сроков реализации сырой и готовой продукции.
3. Грубое нарушение правил технологического процесса изготовления сырой и готовой продукции .
4. Недостаточная тепловая обработка блюд.
5. Несоблюдение элементарных правил личной гигиены работниками пищеблока (мытье рук и пр.)
Пищевые отравления чаще вызываются при употреблении мясных, рыбных и молочных блюд, имеющих жидкую и полужидкую консистенцию, которые являются хорошей питательной средой для развития в них микробов.

В детских оздоровительных учреждениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ готовить :
- простоквашу – самоквас
- творог и другие кисломолочные продукты
- блинчики с мясом
- макароны по флотски
- зельцы
- кремы
- напитки и морсы
- изделия во фритюре
- холодцы, смешанные салаты и винегрет

Категорически запрещается использовать :
- грибы
- молоко из фляг без кипячения
- творог, сметану, зелёный горошек без термической обработки
- яйца и мясо водоплавающих птиц
- консервированные продукты домашнего приготовления
- напитки с красителями и ароматизаторами
- майонез
- острые соусы
- натуральный кофе
- сливочно – растительные масла

2. Личная гигиена персонала пищеблока.

Большое значение для профилактики кишечных инфекций имеет выполнение персоналом пищеблока санитарно – гигиенического режима и соблюдение ими мер личной гигиены.

Все работники пищеблока должны выполнять следующие правила личной гигиены.

2.1 . Иметь на руках личную санитарную книжку, в которую должны быть занесены результаты медицинского освидетельствования согласно их профессии.
2.2. Приходить на работу в опрятной одежде и обуви.
2.3. Постоянно соблюдать чистоту рук, лица, тела, одежды, коротко стричь ногти.
2.4. Перед началом работы вымыть руки, надеть чистую санитарную одежду, подобрать волосы под колпак или косынку.Санитарная одежда хранится отдельно от грязной и личных вещей.Нельзя держать на пищеблоке личные вещи работающих.
2.5. Работать нужно в чистой санитарной одежде ,
которую по мере загрязнения менять; при обработке сырых и готовых продуктов следует обязательно менять передник.
2.6. Во время раздачи пищи надевать чистый передник.
2.7. Не выходить в санитарной одежде на территорию ДОЛ.
2.8. При ссадинах, ожогах и гнойничковых заболеваний рук и тела персонал от работы, связанной с обработкой продуктов и раздачей пищи, отстраняется.
2.9. При пользовании туалетом санитарную одежду полагается снимать, а по выходе из туалета обязательно мыть руки с мылом, ополаскивать их 0,05 % раствором неохлора.

3. Общие требования к пищеблоку и организация питания .

3. 1. Быстропортящиеся продукты хранят только в холодильниках.
Температура холодильного оборудования измеряется 2 раза в сутки, отмечается в специальном журнале.
3.2. Разделочные доски должны быть без трещин , промаркированы, согласно видам продуктов, которые на них обрабатываются.
На пищеблоке должно находится не меньше
11 разделочных досок:
1) С М – сырое мясо
2) С Р – сырая рыба
3) С О – сырые овощи
4) В М – вареное мясо
5) В Р – вареная рыба
6) В О - вареные овощи
7) М Г – мясная гастрономия
8) З - зелень
9) Х - хлеб
10) Г - гастрономия
Аналогично должны быть промаркированы ножи, вилки и столы.
На внешних стенках кастрюль, ведер, наносятся краской маркировки по назначению и объем.
Количество столовой посуды и приборы, которые используются одновременно, должно быть не менее как
3 кратного количества мест оздоровительного учреждения.
Запрещается использование эмалированной посуды с поврежденной эмалью, фаянсовой посуды с трещинами или с
битыми краями.
Важным моментом санитарного режима пищевого блока является постоянное содержание его в образцовом порядке ( чистота помещения , оборудования и инвентаря ).
Не допускается посещение пищеблока посторонними лицами, стирка и сушка белья, хранение предметов и материалов, не имеющих прямого отношения к питанию.

В пищевом блоке должен находиться умывальник с 0,05 % раствором неохлора для дизенфекции рук.

Уборку помещения, инвентаря и оборудования по мере их загрязнения проводят систематически и обязательно к концу дня. Генеральная уборка проводится после каждой смены. Для уборки выделяется специальный инвентарь, который должен быть маркирован, иметь свои обозначения и храниться в установленном месте. Уборку рабочих мест кухни необходимо делать по окончании каждого производственного процесса, уборку столовой – после каждого приема пищи. Клеёнки на столах до и после приема пищи промывают горячей водой с добавлением питьевой соды и высушивают.

4. Санитарные требования к кулинарной и термической обработке пищевых продуктов. ( п о в а р а )

4.1. Прием пищевых продуктов на пищеблок проводится поваром в присутствии медработника.
4.2. Выдача готовых блюд разрешается только после снятия проб медработником. Снятие проб проводится непосредственно с котла после равномерного перемешивания блюда в нем за 30 мин. до выдачи в объеме ,не больше порции соответственно меню в меню – раскладке. Результаты снятия проб, их вкусовые качества, запах, температура заносятся в бракеражный журнал готовой продукции.
4.3. Не снимают пробы с продуктов промышленного производства (колбаса ,твердый сыр, кондитерские изделия, масло сливочное, хлеб, фрукты, ягоды ).
4.4. Каждый день необходимо оставлять суточные пробы рациона питания. Проба отбирается в стерильную посуду с крышкой до выдачи еды детям. Пробы сохраняют до конца аналогичного приема пищи следующего дня в холодильнике.
4.5. Необходимо вести журнал здоровья работников пищеблока, в котором отмечается состояние здоровья, отсутствие дисфункции кишечника и катара верхних дыхательных путей, подпись медработника об отсутствии гнойничковых заболеваний.


4.6. Пищу готовят на каждый прием и реализуют на протяжении 1 часа с момента приготовления. Остатки пищи от предыдущего приема использовать категорически запрещается.
4.7. Охлаждение молока, компотов проводится только в холодном, малодоступном для посторонних лиц месте.
4.8. Переливание кисломолочных продуктов, соков в одну емкость запрещается. Переливание производится непосредственно из тары,в которой оно находится.
4.9. Кулинарная обработка пищевых продуктов проводится в соответствии с требованиями, которые предъявляются к продуктам, указанным в рецептурах блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.
4.10. Биточки, котлеты из мяса или рыбы необходимо обжаривать не меньше 5 минут с обоих сторон в нагретом до кипения жиру и довести до готовности в духовом шкафу при температуре 250 – 280 С на протяжении 5 – 7 минут. Толщина изделия не должна превышать 3 см.
4.11. Вареное мясо для первых и других блюд после порционирования подлежит повторной термической обработки. ( кипячение в бульоне, соусе ,обжаривание в духовом шкафу ) на протяжении 10 мин. при температуре 220 – 250 С
4.12. Омлеты необходимо пропекать в духовом шкафу при температуре 180 – 200* С на протяжении 8 – 10 мин. Толщина изделия – не больше 3 см. Яйца перед использованием должны быть обработаны в специально промаркированных емкостях.
4.13. Правила обработки яиц.
- промыть 1 – 2 % раствором кальценированной соды.
- промыть 0,05 % раствором неохлора.
- промыть проточной водой.
Яйца варят 10 минут после закипания воды.
4.14. Запеканки готовят в духовом шкафу при температуре 180 – 200 С на протяжении 30 минут.
Толщина изделия - не более 4 см.

4.15. Овощи тщательно промывают в проточной воде до и после очищения. Замачивание овощей в воде до начала кулинарной обработки запрещается. Чистить овощи необходимо тонким слоем . Закладывать овощи для первых блюд только в кипяток. Оставлять очищенные овощи на ночь или держать их в воде больше 1,5 часов запрещается.
4.16. Молоко, которое прокисло, разрешается использовать только для приготовления теста.
4.17. Молоко , как продукт, необходимо принять непосредственно на кухню, минуя кладовую. При приеме фляжного молока сначала проводят пробное кипячение в количестве 200 – 800 мл., потом кипятится остальное молоко.
4.18. Мясные , рыбные, овощные консервы используют только в исключительных случаях и только после термической обработки для приготовления первых и вторых блюд.
4.19. Сосиски, вареные колбасы выдаются после термической обработки - варить 5 мин. с момента закипания.
4.20. В ДОЛ запрещено изготовление салатов, за исключением салата из свежей капусты. Салат готовится из капусты без добавления каких – либо овощей. Смазывается салат растительным маслом непосредственно перед выдачей.

5. Общие санитарные требования к мытью кухонной посуды и инвентаря. Уборка пищеблока и обеденного зала. ( кухонные, мойщики посуды)

Своевременная очистка , мытье посуды и инвентаря имеют важное гигиеническое и эпидемиологическое значение.
5.1. Посуда и инвентарь моются сразу после их использования.
5.2. Столовая, чайная и кухонная посуда моется раздельно в специально отведенных помещениях с оборудованными ваннами для мытья и сушки.
5.3. Мытье столовой посуды производится последовательно в 3 ваннах.
5.4. Вымытая посуда не вытирается, а просушивается на специальных открытых решетчатых полках. На вымытой посуде не должно быть остатков пищи, видимых загрязнений, жировых пятен.
5.5. По окончании мытья посуды ванны тщательно моются и ошпариваются кипятком.
5.6 Мытьё столовой посуды производят по следующим правилам :
5.6.1. После удаления остатков пищи посуду мыть в горячей воде ( 50 – 60 С ) с добавлением моющих средств
( соды кальценированной 100 г. на 10 литров воды. )
5.6.2. Дезинфекция посуды во втором гнезде ванны 0,05% раствором неохлора. Для этого необходимо вносить 90 г. неохлора на 10 литров воды. Дезинфекцию посуды проводить в течении 15 мин. Если нет возможности выдержать посуду в течении 15 мин. в неохлорном растворе, то нужно во вторую ванну добавлять моющее средство в половинном количестве.
5.6.3. Ополаскивание посуды в 3 –й ванне горячей проточной водой. Дезинфекцию посуды в конце дня проводить обязательно!
5.7. Мытьё чайной посуды.
Чайную посуду моют в двухгнездовой ванной:
5.7.1.В первом гнезде её именно моют.
5.7.2. Во втором ополаскивают , после чего высушивают на разносе.
5.8. Овощерезки , мясорубки и другое оборудование после приготовления пищи разбирают, тщательно промывают горячей водой с моющими средствами, ополаскивают кипятком, высушивают, после чего все рабочие части собираются и закрываются чистым чехлом.
5.9. Бидоны из-под молока ополаскивают и моют горячей водой с содой. После мытья их снова ополаскивают горячей водой и ставят для просушки на плиту.
5.10. Пищеварочные котлы моют с помощью щеток горячей водой при температуре не ниже 70 С.
5.11. Ложки, вилки, ножи после остатков пищи моют не менее двух раз в горячей воде, после чего ошпаривают кипятком и просушивают.
5.12. Инвентарь ( доски , ножи , весёлки, качалки ), кухонную посуду после использования очищают, моют водой (50 С) с добавлением моющих средств и ополаскивают горячей водой (65С ). Металлическую посуду после мытья прожаривают в духовом шкафу.
5.13. Столы моют горячей водой с мылом, содой специально выделенными для этого промаркированными тряпками.
5.14. Рабочие столы обрабатываются 0,05% р-ром неохлора
5.15. Полы на пищеблоке 0.1 % р-ра неохлора (180 г. на 1 л. воды.

5.16. Замачивание ветоши.
а.) для мытья столов, панелей 0,05 % р-ром неохлора
б.) для мытья полов в зале - 0,1 % р-р неохлора
в.) для мытья полов на пищеблоке - 0,5 % (90 г. на 1 л. воды )
5.17. Все помещение столовой необходимо ежедневно тщательно убирать (вытирать, мыть полы и т.д. ) с моющими средствами. Уборку производственных помещений, мойку оборудования и инвентаря, уборку обеденного зала необходимо проводить после каждого приёма пищи.

6. Общие санитарные требования к перевозке продуктов ( экспедитор )

6.1. Для перевозки продуктов выделяется крытая автомашина .
6.2. На каждую машину, предназначенную для перевозки продуктов, должен быть санитарный паспорт.
6.3. Использовать машину для других целей не разрешается.
6.4. Машина должна быть всегда чистой,каждый день она должна промываться проточной водой ( по необходимости с использованием моющих средств ) и обрабатываться дез. раствором 0,1 % р-ра неохлора ( 180г неохлора на 10л. воды ).
6.5. Сопровождающий продукты должен иметь чистую санитарную одежду.
6.6. Продукты перевозят в чистой таре, маркированной для каждого вида. Транспортировка пищевых продуктов осуществляется в условиях , которые обеспечивают их сохранность и избежание загрязненности.
6.7. Тару после освобождения от продуктов очищают, моют и высушивают.
6.8. Пищевые продукты поступающие в ДОЛ должны отвечать требованиям нормативно- технической документации, находится в чистой таре и сопровождаться документами, которые свидетельствуют о их качестве , а также маркированным ярлыком на каждом тарном месте (ящик , фляга, коробка )с указанием даты, времени изготовления и конечного срока реализации.
6.9. Сопроводительные документы (накладные, качественное удостоверение, ветеринарное удостоверение, сертификат, заключение санитарно- эпидемиологической экспертизы,) необходимо сохранять до конца реализации продуктов.
6.10. Запрещается принимать недоброкачественные продукты или сомнительного качества, с законченным сроком реализации или на грани его конечного срока, бомбажные банки, консервацию без накладных ярлыков.
6.11. Запрещается принимать мясо, которое не прошло ветеренарный контроль без соответствующего штампа.
6.12. Запрещается принимать продукты в таре , где нет достоверной информации на украинском или русском языке.
6.13. Для перевозки отдельных видов продуктов надо руководствоваться следующими правилами :
6.13.1. Мясо, рыба, сырые мясные и рыбные продукты перевозятся в металлических ящиках.
6.13.2. Молоко перевозится в герметически закрытых флягах.
6.13.3 Молочные продукты перевозятся в специальной таре ( эмалированные ведра , кастрюли, ящики ) с плотно закрывающимися крышками.
6.13.4. Колбасные изделия , сыр - в ящиках закрытого типа.
6.13.5. Сухие продукты : мука, крупа, сахар, в мешочной таре.
6.13.6. Хлеб – в фанерных ящиках с крышками.
6.13.7. Сельдь – в эмалированных вёдрах, накрытых крышками или в специальных вёдрах для перевозки сельди.

7. Общие санитарные требования к хранению пищевых продуктов.
( кладовщик )

7.1. Для хранения различных пищевых продуктов выделяют отдельные помещения : для мяса (холодильная камера ),холодильные шкафы для рыбы , гастрономии, колбас, для сухих продуктов , хлеба , картофеля , овощей, фруктов. Все помещения должны содержаться в чистоте.
7.2. Особое внимание следует обратить на правильное хранение и своевременное использование скоропортящихся пищевых продуктов.
7.3. Для проверки температуры обязательно должен висеть или лежать контрольный термометр. Температура холодильного оборудования измеряется не меньше 2 раз, отмечается оборудование в температурных листах.
7.4. Не разрешается хранить пищевые продукты вместе с готовыми изделиями, сильно пахнущими пищевыми продуктами , способными « передать » свой запах другим продуктам ( сельдь, рыба и проч. ) или испорченными и подозрительными по качеству , с хозяйственными материалами.
7.5. Уборка помещения производится ежедневно.
7.6. За санитарное содержание помещения, где находятся продукты, отвечает кладовщик, который должен хорошо знать правила хранения продуктов и сроки их реализации.
7.7. При обнаружении недоброкачественных или сомнительного качества продуктов кладовщик должен задержать их выдачу, поставив в известность начальника и врача ДОЛ.
7.8. Камера для мяса должна быть из дерева твёрдых пород и покрашена с боков. По окончании работы, поверхность зачищают ножом и посыпают солью, а боковую часть моют горячей водой.
7.9. Весы товарные , гастрономические должны быть промаркированы .
7.10. Пищевые продукты , которые поступают в кладовую должны находиться в чистой таре и сопровождаться документами ,что свидетельствуют их качеству , а также маркированным ярлыком на каждом тарном месте ( ящике .фляге. коробке ) с указанием даты, времени изготовления, а также срока их реализации.
7.11. Сопровождающие документы (накладные, качественные удостоверения, ветеринарные справки, сертификат, результат санитарно – эпидемиологической экспертизы и т.д.) необходимо сохранять до конца реализации продукта.
7.12. Запрещается принимать недоброкачественные продукты или подозрительного качества с законченным сроком реализации или на границе окончания срока реализации, а также мясо не прошедшее ветеринарный контроль.
7.13. Результаты качества поступающих продуктов, которые быстро портятся, заполняются в специальном журнале.
7.14. У кладовщика должен быть перечень сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.

7.15. Правила хранения основных пищевых продуктов.

7.15.1 Масло сливочное хранят завернутые в заводской таре или брусками, завернутыми в пергамент. Пищевые жиры нельзя хранить вместе с продуктами, которые имеют резкий запах.
7.15.2. Яйца сохраняют в коробках в сухих прохладных помещениях отдельно от других продуктов.


7.15.3. Крупу и муку хранят в мешках. Небольшое количество крупы или муки хранят в таре с крышкой, высота наполненная мукой, или крупы не должны превышать 1 метр.
7.15.4. Крупнобрусковые сыры хранят на чистых стелажах без тары. При складывании сыров между ними должны быть прокладки из картона или фанеры. Сыр твердый необходимо хранить без тары на чистых разносах и периодически протирать салфеткой, пропитанной 3% раствором кухонной соли. Если сыр разрезан, его хранят завернутым в салфетку, которая смочена 3% раствором кухонной соли.
7.15.5. Макаронные изделия хранят в таре поставщика на стелажах. Сахар и соль хранят в таре поставщика в сухом помещении.
7.15.6. Хлеб хранят на стелажах. Пшеничный и ржаной хлеб храниться отдельно. Хлеб укладывается на ребро, но не более чем в 3 ряда.
7.15.7. Картофель и корнеплоды сохраняют в сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении, капусту на отдельных стелажах. Овощи подлежат регулярному (1 – 2 раза в неделю ) осмотру и испорченные убирают.
7.15.8. Плоды и зелень хранят в ящиках в прохладном месте.
7.15.9. Колбасы, сосиски в холодильниках в таре поставщика или перекладывают в специальные коробки.
7.15.10.Охлажденные мясные туши ( полутуши ) подвешивают на крючках так, чтобы они не касались между собой, стен и полом помещения.
7.15.11.Замороженные рыбу и птицу хранят в ящиках на стелажах или в таре поставщика.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА :

1. Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержание и организации режима деятельности ДОУ № 5. 5. 5. 23/99.
2. С. М. Вендель « Медицинское обеспечение пионерских лагерей » изд. Медицина Ленинград 1979г.
3. Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога. Изд. « Медицина » Москва 1990г.
4. “ Інструктивно – методичні вказівки щодо санітарно – гігієнічних вимог по утриманню харчоблоків в дитячих оздоровчих закладах та основні заходи, що спрямовані на упередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.” , утверждено главным санитарным врачом Луганской области Докашенко А.И. 28.03.2006г. № 8 /1333.

План роботи лікаря

«Затверджую”

Директор

ТОВ „ДЗОВ „Чайка”

Лихенко Д. Ю.

План роботи лікаря

у ТОВ „ДЗОВ „Чайка” Гайворонського району

ІІІ зміна 2011 рік

№ п/п

Перелік заходів

Термін виконання

Виконавець

Примітки

1

Бере участь у підборі та розстановці медичних кадрів табору

По змінах

Лікар

 

2

Бере участь у прийомі дітей, відборі диспансерних хворих

По приїзду

Лікар

 

3

Контролює ведення медичної документації

Постійно

Лікар

 

4

Затверджує графіки роботи медичного персоналу табору

По змінах

Лікар

 

5

Контролює режим і організацію харчування в таборі

Постійно

Лікар

 

6

Контролює дотримання санітарно - епідеміологічного стану у таборі

Постійно

Лікар

 

7

Доводить до відома медпрацівників табору наказів, розпоряджень, інструктивно - методичних документів МОЗ

Регулярно

Лікар

 

8

Організація просвітницької роботи серед вихователів, дітей, технічного персоналу

Постійно

Лікар

 

Рай педіатр Гайворонського РТМО                                                                     Шустер Т. С.

Лікар ДЗОВ «Чайка»                                                                                               Шевчук О.П.

План роботи медичної сестри

                                                                                                                                            „Затверджую”

                                                                                                                          Директор

ТОВ „ДЗОВ „Чайка”

Лихенко Д. Ю.

План роботи медичної сестри

у  ТОВ „ДЗОВ „Чайка” Гайворонського району

І зміна 2013 рік

№ п/п

Перелік заходів

Термін виконання

Виконавець

Примітки

1

Підготовка будиночків та медпункту до приїзду дітей

По змінах

Медична сестра

 

2

Отримування лікарських засобів, ведення обліку та контролю за використанням. Забезпечення медикаментів для надання невідкладної допомоги.

Постійно

Медична сестра

 

3

Прийом дітей в табір(вага, зріст, огляд на педикульоз).

По змінах

Медична сестра

 

4

Складання списків дітей, які відносяться по фізичній культурі до спеціальної чи підготовчої групи

По приїзду дітей

Медична сестра

 

5

Огляд дітей на педикульоз та коросту

Раз на тиждень

Медична сестра

 

6

Складання перспективного меню

Раз на 10 днів

Медична сестра,

Сестра господарка

 

7

Складання меню на кожен день

Постійно

Медична сестра,

Сестра господарка

 

8

Ведення журналів:

  • Контроль за якістю готової продукції (бракеражний)
  • Температурного режиму холодильного обладнання
  • Регістрації прийому амбулаторних хворих
  • Обліку дітей, що перебувають на „Д” обліку
  • Огляд дітей на коросту та педикульоз
  • Обліку інфекційних захворювань у дітей
  • Обліку дітей, які перебувають в ізоляторі.

Постійно

Медична сестра

 

9

Контроль санітарного стану будиночків

Постійно

Медична сестра

 

10

Відбір проб їжі

Постійно

Медична сестра

 

11

Складання списків дітей по загонах

По приїзду

Медична сестра

 

12

Контроль зміни білизни по загонах

Раз в тиждень

Медична сестра

 

13

Контроль купання дітей перед сном

Постійно

Нічна медична сестра

 

14

Приготування дезрозчинів для обробки рук, приміщень, підлоги

Постійно

Медична сестра

 

15

Надання долікарської медичної допомоги дітям, які звернулися в мед. пункт

Постійно

Медична сестра

 

16

Проведення антропометрії по закінченні зміни

По змінах

Медична сестра

 

17

Ведення просвітницької роботи серед педагогічного персоналу, дітей, щодо формування здорового способу життя, профілактики захворювань.

Раз в тиждень

Медична сестра

 

18

Контролювання ведення медичної документації середнім медичним персоналом.

Постійно

Медична сестра

 

19

Внесення пропозицій керівництву табору щодо покращення організації роботи

Постійно

Медична сестра

 

Медична сестра                                                                           

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ медичної сестри

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Директор _ДЗОВ « Чайка»

                                  ___________Лихенко Д.Ю Наказ№ 35 від«_1_»_червня_2013р.

ПОСАДОВА   ІНСТРУКЦІЯ  № 16

медичної сестри ТОВ „ДЗОВ „Чайка”

1.Загальні положення

1.1.Медична сестра дитячого оздоровчого закладу (ДОЗ) призначається на поса­ду та звільняється директором закладу.

1.2.Медична сестра дитячого оздоровчого закладу підпорядковується безпосе­редньо директору ДОЗ і головному лікарю місцевого закладу охорони здоров'я.

1.3.У своїй діяльності медична сестра дитячого оздоровчого закладу керується наказами, розпорядженнями по оздоровчому  закладу, закладу охорони здоров'я, наказами, розпорядженнями, приписами Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами, а також статутом та правилами внутріш­нього трудового розпорядку оздоровчого закладу.

2. Завдання та обов'язки

Медична сестра дитячого оздоровчого закладу:

 2.1. Проводить організаційно-підготовчу роботи перед виїздом дітей у табір:

- попередній огляд і перевірка готовності до прийому дітей, приміщень, території табору, місць купання і занять спортом, огляд оточуючої місцевості;

- обов’язкова участь у прийомі табору перед виїздом (сумісно з представниками СЕС, профсоюзної організації і начальником дитячого оздоровчого табору);

- обладнання медичного кабінету і ізолятора, оснащення їх необхідним набором медикаментів і перев’язуючого матеріалу, медичною документацією (регламентований перелік у додатку 11);

- перевірка медичних документів кожного співробітника дитячого оздоровчого табору;

- проведення медичного огляду дітей перед виїздом їх у дитячий оздоровчий табір з метою виявлення хворих; перевірка наявності і правильності заповнення ф. 079у «Медична довідка на школяра, що виїздить у дитячий оздоровчий табір»;

- супроводження дітей у дитячий оздоровчий табір і із табору.

2.2. Здійснює лікувально-профілактичну роботу у таборі:

- систематичний нагляд за станом здоров’я дітей, особливо за дітьми з відхиленнями у стані здоров’я (група щадного режиму);

- розподіл дітей на медичні групи для занять фізкультурою;

- інформація педагогічного персоналу про стан здоров’я дітей, рекомендований режим для дітей з відхиленнями у стані здоров’я;

- проведення щоденного амбулаторного прийому з метою медичної допомоги захворілим; активне виявлення захворілих дітей, своєчасна їх ізоляція, організація лікування та догляду за дітьми, що знаходяться в ізоляторі; здійснення (за показниками) госпіталізації дітей у лікувально-профілактичні заклади, закріплені за дитячими оздоровчими таборами, згідно територіальній приналежності; при виникненні нещасних випадків надання першої медичної допомоги, транспортування у найближчий стаціонар;

- негайна сигналізація у відповідний відділ охорони здоров’я і СЕС про випадки інфекційних захворювань, організація сумісно з директором (начальником) дитячого оздоровчого табору госпіталізації і транспортування хворих у лікарню;

- здійснення контролю за організацією харчування дітей, якістю поступаючих продуктів, умовами їх зберігання, дотримання строків реалізації, технологією приготування, якістю готової їжі, санітарним станом і утриманням харчоблоку, миттям посуду, проведення C-вітамінізації їжі, щоденних оглядів персоналу харчоблоку і дітей-чергових на гнійничкові захворювання; відбір добової проби їжі;

- систематичний контроль за санітарним станом і утриманням всіх приміщень і території табору, джерел водопостачання, за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом;

- організація і проведення санітарно-епідеміологічних заходів;

- проведення санітарно-просвітницької роботи з персоналом і дітьми. Проведення ігор, вікторин, днів здоров’я, вечорів питань і відповідей, організація санітарних постів і керівництво їх роботою;

- медичний контроль: за організацією фізичного виховання дітей, за станом і утриманням місць занять фізичною культурою; спостереження за правильним проведенням заходів по фізичній культурі у залежності від статі, віку й стану здоров’я дітей (ранкова гімнастика, плавання, змагання, спортивні ігри, підготовка по здачі норм ГПО, заняття спортивних секцій, туризм, екскурсії, прогулянки та інш.);

- систематичний контроль за проведенням оздоровчих заходів, у тому числі: загартовуючих процедур — повітряні та сонячні ванни, купання та ін.;

- участь у підготовці туристських походів і прогулянок (огляд дітей, ознайомлення з маршрутом, місцями відпочинку, перевірка одягу, взуття, наявність головних уборів, санітарної сумки), проведення бесід про режим у поході;

- ведення медичної документації, складання звітів з проведенням аналізу ефективності перебування дітей у таборі.

2.3.Медична сестра здійснює контроль за:

- якістю продуктів, що поступають на харчоблок, з реєстрацією у спеціальному журналі ;

- умовами зберігання продуктів з дотриманням строків реалізації;

- якістю виготовленої їжі;

-дотриманням натуральних норм продуктів харчування (за накопичувальною бухгалтерською відомістю кожні 10 днів;

- правильністю відбору і зберігання добової проби;

- дотриманням правил особистої гігієни працівниками харчоблоку і черговими по їдальні

3. Права

Медична сестра дитячого оздоровчого табору має право:

$13.1.Брати участь в управлінні навчальним закладом у порядку, визначеному його статутом.

$13.2.Захищати свою професійну честь та гідність усіма засобами в межах чинного законо­давства.

$13.3.Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку її роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів.

$13.4.У межах своєї компетенції повідомляти адміністрацію дитячого оздоровчого табору про всі ви­явлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

$13.5.Вимагати від адміністрації дитячого оздоровчого табору сприяння у виконанні обов'язків і реа­лізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

$13.6.Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

$13.7.Проходити в установленому порядку атестацію на отримання чергової кваліфікаційної категорії.

$13.8.Висувати вимоги до адміністрації дитячого оздоровчого табору (письмово та усно) щодо дотри­мання положень нормативних документів з охорони здоров'я дітей та дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

$13.9.Отримувати від адміністрації дитячого оздоровчого табору інформацію нормативно-правового й організаційного характеру, ознайомлюватися з відповідними документами.

4. Відповідальність

Медична сестра загальноосвітнього навчального закладу несе відповідальність:

4.1.     За охорону здоров'я дітей дитячого оздоровчого табору, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог щодо організації оздоровчого процесу.

$14.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією (у межах, визначених чинним законодавством про працю України).

$14.3.За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності (у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України).

$14.4.За завдання матеріальної шкоди (у межах, визначених чинним цивільним законодавст­вом та законодавством про працю України).

$14.5.За неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього роз­порядку дитячого оздоровчого табору (у межах, визначених чинним адміністративним законодавством України).

5. Медична сестра загальноосвітнього навчального закладу повинна знати:

$15.1.Вимоги чинного законодавства.

$15.2.Статут та правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

$15.3.Порядок і строки складання звітності.

$15.4.Порядок проведення обліку витрачених матеріалів.

6. Кваліфікаційні вимоги

Медична сестра дитячого оздоровчого табору має неповну вищу освіту (мо­лодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Без ви­мог до стажу роботи.

$16.1.Медична сестра дитячого оздоровчого табору II кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напря­мом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наяв­ність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеці­альності. Стаж роботи за фахом понад п'ять років.

$16.2.Медична сестра дитячого оздоровчого табору І кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напря­мом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наяв­ність посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціаль­ності. Стаж роботи за фахом понад сім років.

$16.3.Медична сестра дитячого оздоровчого табору вищої кваліфікаційної кате­горії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою, професією

Медична сестра дитячого оздоровчого табору взаємодіє з:

$1    працівниками дитячого оздоровчого табору ;

$1    вихователями, дітьми, їхніми батьками;

$1    адміністрацією ДОЗ;

$1    місцевими закладами охорони здоров'я та органами їх управління.

З інструкцією ознайомлена