Меню

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

На правах рукопису

ФІЛОНЕНКО ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

УДК 371.13:379.83](09) "19/20"

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Науковий керівник
Коваленко Євгенія Іванівна
кандидат педагогічних наук, професор

Ніжин – 2013

ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………………………………... 5
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРЕЖІ ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРІВ УКРАЇНИ ЯК ОБۥЄКТІВ ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) ……………………………………16
1.1. Розвиток та характеристика мережі літніх дитячих оздоровчих таборів України в радянський період (початок 50-х – кінець 80-х років ХХ ст.) ………………………………………………………………………...…….16
1.2. Державна політика в Україні щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей у період 90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст. …………......41
1.3. Класифікація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку ……………...54
Висновки до першого розділу……………………...……………………………...59
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) ……………………........................61
2.1. Розвиток системи підготовки майбутніх учителів до виховної роботи
в літніх дитячих оздоровчих таборах у радянський період (початок 50-х – кінець 80-х років ХХ ст.) ..………………………………………………………...61
2.1.1. Етап активного розвитку змісту, форм і методів підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в літніх оздоровчих таборах (початок 50-х – кінець 60-х років ХХ ст.) ………………………………………………………………….65
2.1.2. Етап удосконалення науково-методичного рівня підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в літніх оздоровчих таборах (початок 70-х років – кінець 80-х років ХХ ст.)…………………………………………………………..72
2.2. Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до виховної роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на сучасному етапі (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) …………………………………….…………..84
Висновки до другого розділу………………………………………………….…..93
РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) ……………………………………97
3.1. Характеристика організаційних форм і методів підготовки студентів до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) ……………………………………………………………………97
3.1.1. Розвиток організаційних форм і методів підготовки студентів до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах у радянський період (початок 50-х – кінець 80-х років ХХ ст.) ………………………………………………………..97
3.1.2. Використання організаційних форм і методів підготовки студентів до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах на сучасному етапі (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) ………………………………………………….112
3.2. Аналіз навчально-методичної літератури з підготовки студентів до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах у досліджуваний період……………………………………………………………………………....138
3.3. Характеристика організації педагогічної практики студентів у літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) .…...152
Висновки до третього розділу……………………………………………...…….178
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………181
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………..186
ДОДАТКИ ………………………………………………………………………...222

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВЛКСМ – Всесоюзна Ленінська Комуністична Спілка Молоді
ВНЗ – вищий навчальний заклад
ВПНЗ – вищий педагогічний навчальний заклад
ВЦРПС – Всесоюзна центральна рада професійних спілок
ГПО – нормативи комплексу „Готовий до праці й оборони!”
ДОТ – дитячий оздоровчий табір
ДСПЦ – дитячий соціально-педагогічний центр
ДТСААФ – добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту
КМУ – Кабінет Міністрів України
ЛОТ – літній оздоровчий табір
МВС України – Міністерство внутрішніх справ України
МДЦ – Міжнародний дитячий центр
МНС України – Міністерство надзвичайних ситуацій України
МО – Міністерство освіти
МОН – Міністерство освіти та науки
ООН – Організація Об’єднаних Націй
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
Укрпрофрада – Українська рада професійних спілок
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
ФГП – факультет громадських професій
ЦК ЛКСМУ – Центральний Комітет Ленінської Комуністичної Спілки молоді України
ЦК КПРС – Центральний Комітет Комуністичної Партії Радянського Союзу

 

ВСТУП

Актуальність теми. Докорінні зрушення політичної та економічної системи України створюють ситуацію, коли кардинально змінюється світогляд людей. Це зумовлює переосмислення процесу формування нового покоління, його взаємодії зі старшим, вдосконалення системи освіти загалом і вищої школи зокрема.
Орієнтація вищої педагогічної освіти України на досягнення відповідності європейським стандартам вимагає пошуків оновлення змісту, форм і методів підготовки майбутніх учителів до виховання підростаючого покоління. Відповідно до Закону України „Про освіту” одним з принципів, на якому має базуватися навчально-виховна діяльність закладів освіти, є органічний зв’язок з національною історією, культурою та традиціями. Саме тому ретельне вивчення та творче використання надбань минулого в галузі педагогічної освіти сприятиме покращенню підготовки майбутніх учителів у сучасних умовах.
Відповідно до потреб часу соціально-педагогічні орієнтири вітчизняної системи вищої педагогічної освіти передбачають якісну професійну підготовку майбутнього вчителя. У зв’язку з цим, найважливішою соціальною функцією вищих навчальних закладів, що готують учителів, постає функція формування особистості педагога гуманістичного типу, здатного професійно й творчо підходити до розв’язання завдань виховного характеру.
Особливу значущість у позашкільній сфері спілкування учнів набувають літні дитячі оздоровчі табори (ДОТ), що створюються з метою зміцнення здоров’я, організації активного відпочинку, задоволення інтересів і духовних потреб дітей і підлітків та є складовою позашкільної освіти. ДОТ займають певне місце в системі безперервного виховання. Після деякого спаду в перші роки становлення української держави їх мережа постійно відновлюється, виникають нові типи оздоровчих закладів, збільшується термін функціонування.
Зараз існує особлива проблема підготовки педагогічних кадрів для організації літнього відпочинку, оздоровлення, зайнятості дітей, підлітків і молоді. Це викликано тим, що простежується вилучення літньої практики з ряду обовۥязкових практик у вищих педагогічних та класичних навчальних закладах України (ВПНЗ); існує недостатність психолого-педагогічних знань та вмінь у студентів для роботи з дітьми в умовах літніх канікул; відсутністю в студентів мотивації до роботи з дітьми влітку.
У зв’язку з цим суттєвого практичного значення набуває питання підготовки майбутніх учителів до роботи в ДОТ.
Актуальність дослідження зумовлена наявністю двох взаємопов’язаних проблем: вимогами підвищення ефективності функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та підвищення якості підготовки студентів у вищих педагогічних навчальних закладах до виховної діяльності в них. У нашому дослідженні пріоритетною є друга проблема. У пошуках ефективних шляхів та методів підготовки студентів у вищих педагогічних навчальних закладах до виховної діяльності в літніх дитячих оздоровчих таборах важливе місце належить об’єктивному вивченню й творчому використанню досвіду минулого.
У педагогічній науці й практиці упродовж досліджуваного періоду приділялась певна увага вивченню розвитку позашкільної освіти. Вагомий внесок у теоретичну розробку проблем позашкільної та позакласної виховної роботи зробили наукові праці В.В.Балахтар, Л.К.Балясної, В.Є.Береки, О.В.Биковської, В.В.Вербицького, А.В.Гуцол, Є.І.Коваленко, М.Б.Коваль, Н.К.Крупської, А.С.Макаренка, О.А.Мкртічян, Н.Г.Ничкало, В.М.Оржеховської, Г.П. Пустовіта, В.О Сухомлинського, О.В.Сухомлинської, Т.І.Сущенко, Т.Д.Цвірової, В.Л.Якубовського та ін.
На сучасний стан організації виховної роботи з дітьми істотно вплинули концептуальні положення теорії виховання дітей і молоді, розроблені І.Д. Бехом, І.А.Зязюном, В.В. Рибалкою, Ю.Д. Руденком, В.О. Сластьоніним, М.Г.Стельмаховичем, О.В. Сухомлинською, Г.В. Троцко та ін.
Дисертаційні дослідження Б.І. Ковбаса та А.Ф. Шевченка присвячені підготовці майбутніх учителів до роботи з дитячими тимчасовими об’єднаннями. Питання підготовки студентів до виховної роботи з фізичного виховання у закладах літнього відпочинку для дітей розглянуто в роботах М.Т. Данилко, А.Г. Трушкіна.
Науковці І.В. Бєлецька, Л.Ц. Ваховський, Л.О. Дубровська, О.В. Ілліна, О.Л. Караман, Н.В. Казакова, Є.І. Коваленко, М.Б.Коваль, В.О. Кратінова, М.С. Кратінов, Б.В. Купріянов, Н.Б. Ларіонова, О.О. Моісеєва, О.П. Песоцька, Н.А. Сердюк, М.Є. Сисоєва, В.М. Солова, О.В. Столяренко, С.А. Шмаков, С.Я.Харченко, Я.І. Юрків та ін. брали до уваги методичну підготовку студентів до роботи з дітьми в літній період.
Історичним аспектам діяльності ДОТ присвячені роботи сучасних дослідників Г.Ю. Анпілогової, А.В. Гуцол, М.О. Наказного, А.І. Приходько, Г.Ф. Чернишової та ін. Організаційно-педагогічні основи функціонування Міжнародного дитячого центру „Артек” висвітлені в роботах М.М.Сидоренка. На організацію роботи екологічних таборів звертають увагу С.М. Панченко та А.В. Черномаз.
Роботи В.В. Рютіна, А.Й. Капської, М.Б. Євтуха, В.М. Пігіди, О.П. Сердюк, І.В. Стародубцевої та ін. розкривають проблеми наукового пошуку нових педагогічних умов соціалізації дітей у літніх оздоровчих таборах.
Питання трудового виховання в піонерських таборах розглянуті у дисертаційних дослідженнях А.П. Сперанського (1958 р.), А.М. Гусакової (1958 р.), А.П. Жильцова (1963 р.), В.М. Оржеховської (1985 р.); дослідження В.В. Прокошева (1958 р.), присвячено політично-виховній роботі в літніх піонерських таборах, Н.П. Кіньова (1969 р.) – розвитку пізнавальних інтересів школярів, Е.Б. Абдуліна (1971 р.) – естетичному вихованню школярів в умовах літнього табору, К.М. Волкова (1966 р.) – організації та змісту діяльності шкільного літнього табору; проблемі літньої роботи зі старшокласниками присвячені роботи П.Н. Дербеньова (1968 р.) та О.С. Газмана (1977 р.). Діяльність профільних таборів дослідив А.Я. Котанс (2003 р.). Крім того, великий інтерес, на нашу думку, представляє дисертаційне дослідження Н.Г. Ничкало (1972 р.), в якому висвітлюються питання підготовки студентів педагогічних ВНЗ до проведення літньої виховної роботи зі школярами.
Педагогічні, практичні та організаційні питання підготовки майбутніх працівників піонерського табору висвітлені в науковому дослідженні О.М.Мурадова (1973 р.).
На важливість літньої виховної практики в дитячих оздоровчих таборах для майбутніх учителів звертається увага в працях Н.П. Баранової, Т.Ю. Осипової, М.В. Донченко, І.А. Рядинської, Г.Ф. Чернишової та ін.
Питання підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в ДОТ розглядалося багатьма сучасними російськими дослідниками, серед яких С.С.Кузьмін, А.В.Лігостаєва, Г.Р.Лінкер, А.Н.Нікульніков, Я.А.Писарєв, А.Н.Саврасова, Н.С.Чагіна, Н.Є.Четвергова та ін.
На тлі різноманітних реформ у соціальній сфері сьогодні практично втрачено досвід масового оздоровлення дітей, що накопичувався в Україні протягом минулого століття. Зниження інтересу до вивчення проблеми організації оздоровлення дітей спостерігається і в науковому середовищі. За останні роки можна відмітити лише окремі дисертаційні дослідження, які присвячені вивченню професійно-педагогічних та виховних аспектів роботи з дітьми в умовах оздоровчого табору та підготовці майбутніх учителів до діяльності в умовах дитячого оздоровчого закладу в Україні (М.М. Сидоренко, 1988; Л.Є. Пундик, 2000; Г.І. Шутка, 2001; О.П. Яковлева, 2002; Л.А. Іванова, 2005; А.Ф. Шевченко, 2009; М.О. Наказний, 2011; С.І. Цуприк, 2011).
Результати аналізу джерельної бази засвідчили, що цілісного історико-педагогічного дослідження підготовки майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ України до роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) ще не здійснено.
З огляду на вищеозначене, вважаємо, що системне вивчення окресленої проблеми може сприяти подальшому виявленню й ґрунтовному аналізу педагогічно вартісних для сьогодення підходів, які спрямовувалися в досліджуваний період на удосконалення підготовки майбутніх учителів до роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах.
Таким чином, важливість об’єктивного осмислення історичного досвіду, актуальність та недостатня розробленість порушеної проблеми зумовили вибір теми дослідження „Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до теми науково-дослідницької роботи кафедри педагогіки „Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні у ХІХ-ХХІ ст.” (протокол № 2 від 9.09.2009 р.) Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Тему дисертації затверджено вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 3 від 29.10.2009 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук України (протокол № 6 від 28.09.2010 р.).
Мета дослідження полягає в здійсненні цілісного наукового аналізу підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах у досліджуваний період та розкритті перспектив використання набутого досвіду в сучасних умовах.
Задачі дослідження:
1. Проаналізувати систему розвитку літніх дитячих оздоровчих таборів як передумову підготовки студентів до виховної роботи в них.
2. Здійснити аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження і на цій основі визначити та обґрунтувати основні періоди діяльності вищих педагогічних навчальних закладів України щодо підготовки студентів до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.
3. Розкрити зміст, форми та методи організації підготовки майбутніх учителів до роботи в дитячих оздоровчих таборах у вищих педагогічних навчальних закладах України в досліджуваний період.
4. Проаналізувати провідні тенденції в організації дитячих оздоровчих таборів та підготовки студентів до проведення літньої педагогічної практики в досліджуваний період.
5. Окреслити напрями використання набутого досвіду підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. в умовах сьогодення.
Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх учителів у вищих вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.).
Предмет дослідження – зміст, форми та методи організації підготовки майбутніх учителів до роботи в літніх оздоровчих таборах України (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.).
Методи дослідження:
– пошуково-бібліографічний метод виявлення архівних, бібліотечних каталогів, фондів, описів і бібліографічних видань з теми дослідження;
– теоретичний аналіз, класифікація та систематизація літературних джерел, законодавчих актів і нормативно-правових документів СРСР, УРСР, України для виявлення опорної джерельної бази й об’єктивних даних, що стосуються діяльності дитячих оздоровчих таборів та діяльності вищих педагогічних навчальних закладів щодо підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в них;
– хронологічний, який дав можливість розглянути розвиток підготовки майбутніх учителів до виховної діяльності в дитячих оздоровчих таборах в русі, змінах і часовій послідовності;
– історико-структурний – для виявлення особливостей підготовки майбутніх учителів до виховної діяльності в дитячих оздоровчих таборах у досліджуваний період;
– нормативно-порівняльний метод – для зіставлення й порівняння схожих термінів, понять, законодавчих актів, архівних документів з теми дослідження;
– ретроспективний метод, у межах якого предмет дослідження аналізувався в його послідовно-часовому розвитку, в контексті конкретної історичної ситуації та факторів, які впливають на нього на кожному етапі, що дозволило накреслити перспективні тенденції його розвитку в умовах сьогодення;
– історико-педагогічний та статистичний аналіз фактів і явищ, їх синтез – для дослідження провідних ідей та основних періодів підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах;
– інтерпретація та узагальнення опрацьованих матеріалів – для формулювання висновків, рекомендацій та для визначення шляхів подальшого розвитку підготовки студентів до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах в умовах інтеграційних процесів у вищій освіті;
– емпіричні: педагогічне спостереження, бесіда, інтерв'ю, анкетування – для з’ясування рівня готовності студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах та якості організації літньої педагогічної практики.
Джерельна база дослідження: фонди Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України – № 166, № Р-166; фонди професійних спілок України – № 2605, № Р-2605; фонди Центрального державного архіву громадських об’єднань України – № 1, № 7; Державного архіву Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; фонди бібліотек: Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського HAH України, державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського, державної науково-технічної бібліотеки України, наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; постанови, положення, рішення ЦК КПРС, Верховної Ради СРСР, Бюро ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ України, Міністерства освіти України, Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів України, Центральної ради Всесоюзної піонерської організації імені В.І. Леніна, Президії ВЦРПС; навчальні плани вищих педагогічних навчальних закладів України, навчальні програми, статистичні матеріали, монографії, дисертації, навчально-методична література, звіти про роботу вищих педагогічних навчальних закладів, а також публіцистична та аналітична література.
Використано матеріали педагогічної преси („Радянська школа”, „Вожатый”, „Советская педагогика”, „Рідна школа”, „Народное образование”, „Педагогика”, „Учительская газета”, „Освіта” та ін.), а також окремі електронні видання, збірники наукових праць вищих навчальних закладів.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1950 по 2011 рр. Нижня межа досліджуваного періоду визначається суттєвими змінами в організації оздоровчо-виховної діяльності в умовах дитячих оздоровчих (піонерських) таборів, стрімким зростанням мережі дитячих оздоровчих закладів, що потребували для роботи підготовлених педагогічних кадрів. Верхня межа дослідження визначена з певною мірою умовності та пояснюється прагненням простежити позитивні та негативні процеси, що відбувалися в системі підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах України в нових соціально-економічних умовах.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
– вперше здійснено цілісний аналіз теорії та практики підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.); встановлено чинники, що визначали сутність змісту, форм і методів підготовки майбутніх учителів до виховної практики в літніх оздоровчих таборах; визначено й обґрунтовано основні періоди її розвитку (І-й – радянський (початок 50-х – кінець 80-х років ХХ ст.), ІІ-й – сучасний (з 1991 р. до теперішнього часу)); розкрито зміст, форми та методи організації підготовки майбутніх учителів до роботи в дитячих оздоровчих таборах у вищих педагогічних навчальних закладах України в досліджуваний період, проаналізовано провідні тенденції підготовки майбутніх учителів України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах;
– уточнено зміст підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах;
– подальшого розвитку набули форми й методи підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах.
До наукового обігу введено невідомі та маловідомі архівні документи, окремі факти, які пов’язані з проблемою підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах.
Практичне значення одержаних результатів полягає в апробації спецкурсу „Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (історико-педагогічний аспект)”, навчального посібника „Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах”. Теоретичні та практичні положення і висновки дослідження можуть бути використані при створенні програм практичної підготовки студентів до літньої виховної практики, підручників, посібників, методичних рекомендацій для студентів педагогічних спеціальностей; оновлення технологій та методів професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в дитячих оздоровчих таборах.
Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (довідка № 04 від 22.10.2012 р.), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 1471-33/03 від 17.12.2012 р.), Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я.Франка (довідка № 367 від 17.12.2012 р.), Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (довідка № 2150 від 19.12.2012 р.), ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (довідка № 1229 від 24.12.2012 р.), Херсонського державного університету (акт № 07-12 2812 від 27.12.2012 р.), Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (довідка № 45 від 27.12.2012 р.), Бердянського державного педагогічного університету (довідка № 58-18/20 від 09.01.2013 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки і пропозиції у дисертаційній роботі сформульовані автором та є її науковим доробком. У публікаціях у співавторстві „Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах” (2004 р.) автору належить розробка лабораторних занять, вимоги до оформлення звітної документації з виховної практики; до навчально-методичного посібника „Виховні аспекти педагогічної діяльності у сучасній школі” (2010 р.) подано матеріали, які торкаються методики організації колективних творчих справ; у інструктивно-методичних матеріалах „Організація педагогічної практики студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя” (2010 р.) представлено вимоги до організації виховної практики студентів у закладах оздоровлення та відпочинку для дітей; у „Наскрізній програмі педагогічної практики студентів” (2010 р.) розроблено зміст виховної практики в літніх дитячих оздоровчих таборах; у навчально-методичному посібнику „Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах” (2012 р.) автором розроблено плани лабораторних занять, додаткові матеріали, що містять сучасні законодавчо-нормативні документи, якими регулюється діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, матеріали для здійснення студентами-практикантами діагностики інтересів, уподобань, очікувань дітей щодо літнього відпочинку, словник вожатого, який включає 90 термінів; у статті „Особливості соціалізації дитини в умовах літнього дитячого табору” (2012 р.) – особливості психолого-педагогічної діяльності вожатого, вихователя в процесі соціалізації дитини в тимчасово створеному дитячому колективі влітку. У дисертації не використовувались ідеї і розробки, що належать співавторам.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях і семінарах різного рівня: міжнародних – „Vẻdecký pokrok na rozmezí tisíciletí – 2010” (Прага, 2010), „Dynamika naukowych badac – 2010” (Перемишль, 2010), „Ключови въпроси в съвременната наука – 2011” (Софія, 2011), „Ціннісні пріоритети освіти: виклики ХХІ століття” (Луганськ, 2011), „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2012); всеукраїнських – „Сучасна вища освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика” (Одеса, 2010), „Підготовка майбутнього педагога в умовах реформування сучасної вищої освіти: проблеми, теорія і практика” (Переяслав-Хмельницький, 2011).
Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено в 20 наукових працях, із них 7 навчально-методичних посібників (2 одноосібні), 8 статей у наукових фахових виданнях (1 – у співавторстві), 5 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій.
Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (300 найменувань), 10 додатків. Загальний обсяг роботи становить 278 сторінок, із них основного тексту – 170 сторінок. Дисертація містить 16 таблиць, 3 рисунки на 11 сторінках.
• bibliography:
• ВИСНОВКИ

Аналіз проблеми дослідження дав можливість зробити такі висновки:
1. Встановлено, що підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах у досліджуваний період являє собою систему, структура, зміст, форми і методи якої були зумовлені станом мережі дитячих оздоровчих таборів.
Доведено, що інтенсивний розвиток дитячих оздоровчих таборів припадає на 50-80-ті роки ХХ століття. У цей період розвиваються різні типи таборів як за змістом (піонерські, профільні, праці та відпочинку, військово-патріотичні, оборонно-спортивні, санаторного типу), так і підпорядкуванням (органів народної освіти, профспілкові, колгоспні, радгоспні). Ідейне спрямування діяльності дитячих оздоровчих таборів здійснювалося постановами ЦК КПРС та ЦК ВЛКСМ. Кадрове забезпечення роботи дитячих оздоровчих таборів покладалося, в основному, на органи освіти (вчителів) та вищі навчальні заклади (студентів). У вищих педагогічних навчальних закладах літня педагогічна практика в дитячих оздоровчих таборах була складовою практичної підготовки вчителя.
У роки незалежності України (з 1991 року) в силу змін державної ідеології, складних соціально-економічних умов відбуваються трансформаційні зміни в діяльності дитячих оздоровчих таборів: різке зменшення (або перепрофілювання) заміських дитячих оздоровчих таборів, розширення мережі дитячих оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей за місцем проживання, не визначенням у галузевих стандартах педагогічної вищої освіти змісту практичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей призвело до скорочення термінів, або й вилучення літньої педагогічної практики з навчальних планів.
Встановлено, що на сьогодні в Україні створена нормативно-правова база діяльності дитячих оздоровчих таборів та урядовими структурами приділяється належна увага оздоровленню і відпочинку дітей в літній період.
2. Динаміка становлення й розвитку підготовки студентів до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. включала два періоди: І-й період – радянський, що складається з двох етапів – етапу активного розвитку змісту, форм і методів підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в літніх оздоровчих таборах (початок 50-х – кінець 60-х років ХХ ст.) та етапу удосконалення науково-методичного рівня підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в літніх оздоровчих таборах (початок 70-х років – кінець 80-х років ХХ ст.), ІІ-й період (з 1991 року до теперішнього часу) – сучасний, який характеризується складними соціально-економічними умовами, що зумовило скорочення мережі заміських дитячих оздоровчих таборів, наданням вищим навчальним закладам автономії, що призвело до вилучення з навчальних планів окремими вищими навчальними закладами літньої педагогічної практики та підготовки до неї студентів.
3. Розкрито зміст, форми й методи підготовки майбутніх учителів до роботи в дитячих оздоровчих таборах у педагогічних навчальних закладах України в досліджуваний період:
– програма підготовки студентів до літньої виховної практика в дитячих оздоровчих таборах у 50–80-ті роки ХХ ст. передбачала засвоєння знань щодо ідейно-політичного, розумового, морального, естетичного, трудового, фізичного виховання дітей, оволодіння уміннями організації дитячого колективу та різних видів діяльності. Основними формами і методами підготовки були: лекції, семінари, практично-лабораторні заняття з психолого-педагогічних дисциплін та спецкурсу з методики виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах, розв’язування педагогічних ситуацій, моделювання, проективні методи, безвідривна суспільно-педагогічна практика з виховної роботи, інструктивні табірні збори-семінари, заняття з фізичної культури, медицини, навчання вожатській майстерності на факультетах громадських професій, річні курси, семінари, школи та університети загонових піонервожатих, школи виховательської майстерності, факультативні практикуми та гурткові заняття з виразного читання й декламування, хорового співу, масових ігор і танців, туристичної, натуралістичної, краєзнавчої, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, стажування у школах вожатих при таборах „Артек” та „Молода гвардія”, проведення на базі будинків та палаців піонерів місячних семінарів з питань організації виховної роботи з дітьми й підлітками в канікулярний період;
– у період 90-их років ХХ ст. – початку ХХІ ст. у зв’язку зі зменшенням мережі дитячих оздоровчих таборів питання підготовки студентів до виховної роботи в них віднесено до циклу дисциплін за вибором вищих навчальних закладів, тому спостерігається різна кількість годин на вивчення спецкурсу „Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах” або й взагалі його вивчення не передбачається, не обов’язковість проведення інструктивного табірного збору, зменшення терміну літньої педагогічної практики або вилучення її з навчальних планів.
Встановлено, що на сучасному етапі вищими навчальними закладами розробляється методичне забезпечення підготовки студентів до практики в дитячих оздоровчих таборах, здійснюється пошук нових форм підготовки: конкурси вожатської майстерності (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), семінари за участю представників базових закладів (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка), організація діяльності „Школи вожатого” (ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського), діяльність молодіжної організації „Артек” (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) тощо.
4. У результаті наукового пошуку проаналізовано провідні тенденції в підготовці майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.: у радянський період – ідеологізація усієї виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах та професійної підготовки студентів; жорсткий контроль за діяльністю дитячих оздоровчих таборів та підготовкою кадрів з боку державних, партійних, комсомольських та профспілкових органів; постійне розширення мережі дитячих оздоровчих таборів та вдосконалення системи підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в них; значне посилення уваги до забезпечення психолого-педагогічної підготовки студентів до роботи в таборах ректорів, учених рад, кафедр педагогіки й психології, деканатів факультетів, партійних і комсомольських організацій вищих педагогічних навчальних закладів. Провідними тенденціями сучасного періоду є дестабілізація діяльності дитячих оздоровчих таборів у зв’язку з соціально-економічною кризою 90-х років ХХ ст., що призвело до їх суттєвого зменшення; створення дитячих оздоровчих таборів різних форм власності й джерел фінансування; університетизація педагогічних інститутів зумовила порушення вищими педагогічними навчальними закладами цілісної системи підготовки студентів до практики в дитячих оздоровчих таборах. Для обох періодів дитячий оздоровчий табір визначається для студента-практиканта не тільки місцем проходження практики, але й могутнім фактором його виховання та професійного становлення.
5. Для створення системи теоретичної і практичної підготовки, яка б забезпечувала ефективну роботу студента-практиканта на посаді вожатого (вихователя) дитячого оздоровчого табору сьогодні важливо творчо враховувати педагогічні ідеї та практичний досвід минулого, особливо 50-х – 80-х років ХХ століття. Важливим у цьому питанні вважаємо: впровадження до навчальних планів вищих навчальних закладів усіх педагогічних спеціальностей літньої виховної практики як обов’язкового виду (для удосконалення професійних якостей майбутніх учителів тривалість виховної практики повинна бути не менше 6 тижнів); відновлення безвідривної суспільно-педагогічної практики на І-ІІІ курсах, у ході якої студенти мають виконувати обов’язки помічника класного керівника, чи керівника гуртка, студії, секції тощо; розвиток стійкої позитивної мотивації у майбутніх учителів до взаємодії з дитячими колективами; включення до навчальних планів вищих навчальних закладів усіх педагогічних спеціальностей спеціально-орієнтованої дисципліни „Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах”; повернення до змісту підготовки студентів до виховної практики в дитячих оздоровчих таборах обов’язкового інструктивно-методичного збору в умовах табору; об’єднання зусиль вищих навчальних закладів та дитячих оздоровчих закладів, орієнтоване на підготовку студента до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах; організацію та проведення оглядів-конкурсів між вищими навчальними закладами України на кращу підготовку до літньої виховної практики в дитячих оздоровчих таборах; удосконалення системи матеріального стимулювання викладачів за керівництво літньою педагогічною практикою студентів; організацію допуску студентів до літньої педагогічної практики: складання заліку з „Методики виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах”, плавання, комплексу цивільної оборони та цивільного захисту, туризму, надання першої медичної допомоги; посилення уваги керівництва вищих навчальних закладів до питання підготовки майбутніх учителів до виховної діяльності в дитячих оздоровчих таборах у сучасних умовах.
Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Заслуговує на подальшу увагу історичний аналіз підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи у профільних таборах, пришкільних майданчиках, соціальних службах для сім’ї, дітей та молоді.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абдуллин Э. Б. Содержание и методы музыкальной работы в пионерском лагере : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук / Абдуллин Э. Б. – М., 1971. – 19 с.
2. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : для пед. спец. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. / О. А. Абдуллина. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.
3. Абдуллина О. А. Педагогическая практика студентов : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / О. А. Абдуллина, Н. Н. Загрязкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1989. – 175 с.
4. Азаров доручив Тігіпко зайнятися дитячими таборами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://vkurse.ua/ua/politics/zanyatsya-detskimi-lageryami.html. – Назва з екрану.
5. Анпілогова Т. Ю. Піонерський табірний рух як форма політико-ідеологічного та виховного впливу на радянську молодь (на матеріалах Донбасу) / Т. Ю Анпілогова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 21 (184). – С. 4–8.
6. Балахтар В. В. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960–1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Балахтар В. В. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.
7. Баранова Н. П. Подготовка студентов педагогического вуза к сотрудничеству с пионерами : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” / Баранова Н. П. – Минск, 1990. – 20 с.
8. Барканов С. Каникулы: обновление традиций / С. Барканов // Народное образование. – 2001. – № 3. – С. 11.
9. Берека В. Є. Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної освіти в Україні (1957–2000 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Берека Віктор Євгенович. – К., 2001. – 228 с.
10. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання–нова освітня філософія / І. Д. Бех // Позакласний час. – 2011. – № 4. – С. 42–54.
11. Бех І. Д. Психологічне ферментування виховного процесу / І. Д. Бех // Наукові записки РДГУ. – 2008. – Вип. 39. – С. 3–7.
12. Биковська О. В. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Биковська Олена Володимирівна; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 470 с.
13. Ваши друзья и помощники: из опыта работы внешкольных учреждений / сост. Г. П. Чубарова. – М. : Молодая гвардия, 1965. – 191 с.
14. Вербицький В. В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925–2000 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Вербицький В. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 48 с.
15. Вербицький В. В. Технологізація навчально-виховного процесу в позашкільному освітньому просторі як принцип виховання особистості / В.В. Вербицький // Рідна школа. – 2010. – № 10 (970). – С. 12-18.
16. Виховання естетичної культури школярів : навч. посіб. / І. А. Зязюн, Н. Є. Миропольська, Л. О. Хлєбникова та ін. – К. : ІЗМН, 1998. – 153 с.
17. Виховна робота в закладах освіти України: збірник нормативних документів та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи / упоряд. С.В. Кириленко, С.О. Кривонос. – К.: ІСДО, 1995. – 136 с.
18. Внешкольные учреждения : пособие для работников внешкольных учреждений / под ред. Л. К. Балясной. – М. : Просвещение, 1978. – 256 с.
19. Волков К. Н. Основные педагогические проблемы организации летней работы с детьми : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” / Волков К. Н. – М., 1966. – 19 с.
20. Володько В. Основні компоненти загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2001_3_1/doc_pdf/volodko.pdf – Назва з екрану
21. Воспитательная деятельность внешкольных учреждений : сборник научных трудов / редкол. : М. Б. Коваль, М. П. Чумакова (отв. ред.), Б. Е. Ширвиндт. – М. : Изд. АПН СССР, 1985. – 105 с.
22. Всеукраїнський табір „Юннат” національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nenc.gov.ua/doc/tabir/2011/unnat-75.pdf. – Назва з екрану.
23. Газман О. С. Детский коллектив как объект и субъект воспитания : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” / Газман О. С. – М., 1977. – 19 с.
24. Газман О. С. Педагогика в пионерском лагере (Из опыта работы Всерос. пионер. лагеря “Орленок”) / О. С. Газман, В. Матвеев. – М. : Педагогика, 1982. – 96 с.
25. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
26. Горбынко В. Н. Вожатская помогалочка-2 : методические и дружеские советы для новичков и корифеев / В. Н. Горбынко. – Донецк : Вебер, Донецкое отделение, 2007. – 136 c.
27. Грива О. А. Педагогічна діяльність в дитячому оздоровчому таборі. Я їду працювати до „Артеку” / О. А. Грива ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Міжнародний дитячий центр „Артек”. – Сімф. : Сімф. міська друкарня (СГТ), 2009. – 128 с.
28. Гусакова A. M. Трудовое воспитание в загородном пионерском лагере: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” / Гусакова А. М. – М., 1958. – 19 с.
29. Гуцол А. В. Розвиток системи позашкільних закладів освіти в Луганській і Донецькій областях (1946–1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Гуцол А. В. ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 20 с.
30. Данилко М. Т. Педагогічні основи практики студентів у літніх дитячих оздоровчих таборах / М. Т. Данилко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2003. – 399 с.
31. Дербенев П. Н. Некоторые вопросы теории и практики летних лагерей старшеклассников : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” / Дербенев П. Н. – Калинин, 1968. – 25 с.
32. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2007 року : проект. – К., 2008. – 148 с.
33. Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік : затверджена Законом України від 20 травня 2010 року № 2278-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2278-17. – Назва з екрану.
34. Державний архів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Оп. 2а постійного зберігання
Спр. 635. Навчальні плани педагогічних інститутів на 1956–1957 н.р., 36 арк.
35. Державний архів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Оп. 2а постійного зберігання
Спр. 4102. Навчальні плани педагогічних інститутів на 1966–1967 н.р., 38 арк.
36. Державний архів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Оп. 2а постійного зберігання
Спр. 5635. Навчальні плани педагогічних інститутів на 1976–1977 н.р., 40 арк.
37. Державний архів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Оп. 2а постійного зберігання
Спр. 6302. Навчальні плани педагогічних інститутів на 1985–1986 н.р., 36 арк.
38. Державний архів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Оп. 3 постійного зберігання
Спр. 4908. Навчальні плани педагогічних інститутів на 1989–1990 н.р., 38 арк.
39. Державний архів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Оп. 3 постійного зберігання
Спр. 5112. Навчальні плани Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя на 1992–1993 н.р., 36 арк.
40. Державний архів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Оп. 3 постійного зберігання
Спр. 5366. Навчальні плани Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя на 1996–1997 н.р., 38 арк.
41. Державний архів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Оп. 3 постійного зберігання
Спр. 5500. Навчальні плани Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. В. Гоголя на 1999–2000 н.р., 40 арк.
42. Державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку дітей : затверджено Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13 серпня 2009 року № 2881 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.balance.ua/sai/sprav_info/budjetnii_proces/MIN_2881.html. – Назва з екрану.
43. Димитров М. Ф. Табір починається з вожатого : навч.-метод. посібник / М. Ф. Димитров, Л. Б. Копилова ; Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації, Обласний благодійний фонд „Майбутнє – дітям”, Регіональне представництво Всеукраїнської благодійної асоціації “За нове покоління „Лелека”. – Миколаїв : Атол, 2005. – 85 с.
44. До Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку внесено 481 заклад [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.msms.gov.ua/sport/control/uk/publish/article;jsessionid=1C0AAEB6DAD9F888EB21EE149615C277?art_id=131752&cat_id=131227. – Назва з екрану.
45. Документы КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии / сост. : В. К. Криворученко, Н. В. Трущенко. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 384 с.
46. Донченко М. В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів у позааудиторній роботі у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Донченко М. В. ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2004. – 22 с.
47. Евтеева М. Пионерские лагери профсоюзов / М. Евтеева. – М. : Профиздат, 1951. – 102 с.
48. Ершова Л. В. Организационно-педагогические условия социали¬зации ребенка во временном внешкольном объединении : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” / Ершова Л. В. – Ярославль, 1995. – 19 с.
49. Євтух М. Б. Соціальна педагогіка: підручник / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2003. – 232 с.
50. Єнін О. В. Настільна книга вожатого табору відпочинку / О. В. Єнін. – Х. : Вид. група “Основа”, 2008. – 138 с.
51. Жабо Т. В. Студент-практикант в оздоровчому таборі : навчальний посібник / Т. В. Жабо, А. М. Кузнєцов. – Кіровоград : Поліграфічний центр „Код”, 2006. – 156 с.
52. Жданова Л. С. Развитие пионерских лагерей в СССР 1945–1975 гг. : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” / Жданова Л. С. – М., 1975. – 24 с.
53. Жильцов П. А. Общественно полезный труд детей в летних пионерских лагерях : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” / Жильцов П. А. – М., 1963. – 19 с.
54. Задесенец М. П. Педагогическая практика студентов : программа и методические указания / М. П. Задесенец. – К. : Вища школа, 1980. – 110 с.
55. Закон України „Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року від 5 березня 2009 року № 1065-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1065-17. – Назва з екрану.
56. Закон України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” від 4 вересня 2008 року № 375-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?code=375-17. – Назва з екрану.
57. Закон України „Про освіту” від 23 травня 1991 року № 1060-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page. – Назва з екрану.
58. Закон України „Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 року № 2402-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2402-14. – Назва з екрану.
59. Закон України „Про позашкільну освіту” від 22 червня 2000 року № 1841-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1841-14. – Назва з екрану.
60. Законодательство об охране детства: сборник нормативных актов; под ред. О.Г. Павшуковой. – К.: Радянська школа, 1982. – 519 с.
61. Збірник матеріалів до проведення педагогічної практики / ред. кол. : Б. Н. Мітюров, Н. М. Переход, В. Т. Тіпухов. – 4-те вид., перероб. та доп. – Дрогобич, 1962. – 63 с.
62. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. – 1956. – № 9, травень. – 30 с.
63. Иванов И. П. Методика коммунарского воспитания : кн. для учителя / И. П. Иванов. – М. : Просвещение, 1990. – 144 с.
64. Іванова Л. А. Педагогічне проектування процесу професійної підготовки педагогів-організаторів у Міжнародному дитячому центрі „Артек” : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Іванова Любов Анатоліївна. – К., 2005.– 250 с.
65. Ілліна О. В. Організаторська педагогічна діяльність у літньому оздоровчому таборі / О. В. Ілліна // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2005. – № 24. – С. 63–66.
66. Інструктивно-методичні матеріали з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків / авт.-упоряд. О. Піщейко ; заг. ред. О. Єфіменко. – К. : ФПУ, 2002. – 106 с.
67. Інструкція про організацію і проведення педагогічної практики студентів педагогічних інститутів 1961 року // Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. – 1961. – № 11, червень. – С. 8–19.
68. Кабаченко З. С. Думаем. Творим. Созидаем: учебно-метод. пособие для педагогов-организаторов детских лагерей МДЦ „Артек” / З. С. Кабаченко, Т. В. Макарова ; под общ. ред. С. В. Ерохина. – АРТЕК, 2005. – 58 с.
69. Казакова .Н. В. Підготовка студентів до літньої педагогічної практики в оздоровчих таборах / Н. В. Казакова // Педагогічний дискурс. – 2010. – Вип. 8. – С. 76–80.
70. Калечиц Т.Н. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися: учебно-метод. пособие / Т.Н. Калечиц, З.А.Кейлина. – М.:Просвещение, 1980. – 86 с.
71. Кашуба Я. М. Формування системи дитячого оздоровлення і туризму : дис. … канд. екон. наук : 08.09.01 / Кашуба Ярослав Миколайович. – Львів, 2006. – 241 с.
72. Кинев И. И. Содержание познавательной деятельности детей в массовом пионерском лагере на основе краеведения : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” / Кинев И. И. – Томск, 1969. – 19 с.
73. Кириченко Л. М. Організація педагогічної практики у літніх дитячих оздоровчих закладах : методичні рекомендації / Л. М. Кириченко, Н. П. Онищенко, Ю. Г. Підборський, О. М. Сергійчук. – К. : Знання України, 2004. – 60 с.
74. Клід І. Цікаве й корисне дозвілля. Організація літнього відпочинку : посібник / І. Клід, М. Женчук. – Т. : Підручники і посібники, 2011. – 64 с.
75. Книга вожатого / состав. В.А. Таборко. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 352 с.
76. Книга вожатого / упоряд. : А. О. Деркач, Г. П. Чубарова, Л. В. Ящуніна. – К. : Молодь, 1986. – 248 с.
77. Коваленко Є. Концепція професійно-педагогічної підготовки вчителів у Ніжинському педагогічному університеті / Є. Коваленко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / за заг. ред. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003. – 314с. – С. 28–30.
78. Коваленко Н. Професійна адаптація студентів педагогічного вузу як функція розвитку особистості вчителя / Н. Коваленко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2003. – 314 с.
79. Коваль М. …Пусть меня научат / М. Коваль, Т. Ямщикова // Вожатый. – 1974. – № 7. – С. 30–31.
80. Ковбас Б. І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи з тимчасовими об’єднаннями : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ковбас Богдан Іванович. – Івано-Франківськ, 1998. – 192 с.
81. Коденко Є. М. Якщо не бути байдужим / Є. М. Коденко // Радянська школа. – 1991. – № 8. – С. 37–39.
82. Комсомольские педагогические отряды // Вожатый. – 1979. – № 11. – С. 13–14.
83. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.khpg.org/index.php?id=1095243536. – Назва з екрану.
84. Конкурс вожатської майстерності : методичні рекомендації / Н. П. Пихтіна, В. М. Солова, Н. І. Яковець ; за ред. Н. І. Яковець. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – 34 с.
85. Концепція педагогічної освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1999. – № 8. – С. 8–23.
86. Концепція позашкільної освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1997. – № 7, квітень. – С. 22–32.
87. Котанс А. Я. Профильный оздоровительно-образовательный лагерь как средство профессионального самоопределения учащихся : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Котанс Андрей Янисович. – М., 2003. – 195 c.
88. Крупская Н. К. О вожатом и его работе с пионерами / Н. К. Крупская. – 3-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 192 с.
89. Кузнєцов А. М. Дитячий оздоровчий табір: психологічний аспект діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів / А. М. Кузнєцов. – Кіровоград, 2004. – 128 с.
90. Лавріненко О. А. Педагогічна майстерність в історико-педагогічному вимірі: теорія, практика, поступ : монографія / О. А. Лавріненко. – К. : Богданова А. М., 2009. – 328 с.
91. Ласуков О. А. Лагерный сбор : коллективно-творческие дела, методика, сценарии / О. А. Ласуков. – Донецк : Вебер, Донецкое отделение, 2007. – 372 c.
92. Легков Л. В пионерском лагере / Л.Легков // Воспитание школьников. – 1989. – № 3, май-июнь. – С. 94–97.
93. Лето! Солнце! Дети! / авт.-сост. Н. В. Максимова. – Воронеж, 2005. –128 с.
94. Лигостаева А. В. Организация летней педагогической практики в процессе профессиональной подготовки студентов педагогического колледжа : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Лигостаева А. В. – Оренбург, 2001. – 159 c.
95. Линкер Г. Р. Творческие учебные задания в структуре формирования у студентов педвуза готовности к организации летнего отдыха детей и подростков : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01, 13.00.08 / Линкер Гюльнара Ринатовна. – М., 2006. – 216 с.
96. Лист МОН 1/9-93 від 07.02.09 року керівникам вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації всіх форм власності і підпорядкування „Про практичну підготовку студентів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/2728. – Назва з екрану.
97. Лист МОН від 01.06.10 року „Про методичні рекомендації щодо організації оздоровлення дітей та проведення виховної роботи у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку” № 1/9-384 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/7824/. – Назва з екрану.
98. Літо для дитини : посібник / упоряд. О. Главник. – К. : Главник, 2007.
Ч. 1. – 2007. – 191 с.
99. Літо для дитини : посібник / упоряд. О. Главник. – К. : Главник, 2007.
Ч. 2. – 2007. – 191 с.
100. Літо. Табір. Вожатий : практ.-зорієнт. навч.-метод. посіб. / авт.-упоряд. Т. А. Нечипоренко. – 4-те вид., доп. та перероб. – Вінниця : Спадщина, 2009. – 128 с.
101. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917–1985 рр.) / В. К. Майборода. – К. : Либідь, 1992. – 196 с.
102. Марафон дитячого дозвілля : навчально-методичний посібник / уклад. : Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, В. В. Ковнер та ін. ; за ред. Л. О. Дубровської. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 315 с.
103. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : методичні рекомендації до лабораторних робіт / Н. І. Яковець, Н. М. Стрельнікова, Л. О. Дубровська, О. С. Філоненко та ін. ; за ред. Н. І. Яковець. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2004. – 54 с.
104. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, О. С. Філоненко ; за ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 179 с.
105. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі : навчальний посібник / авт.-уклад.: Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, В.М. Солова; за ред. Є. І. Коваленко – К. : ІЗМН, 1997. – 280 с.
106. Методические рекомендации в помощь работникам пионерских лагерей / сост. : О. Н. Атрушкевич, В. И. Бодяк, В. М. Вересоцкая и др. – Чернигов, 1988. – 64 с.
107. Методические рекомендации в помощь работникам пионерских лагерей / сост. : В. А. Губко, В. Ф. Подорван, Т. П. Губенкои и др. – Чернигов, 1989. – 51 с.
108. Методические рекомендации к проведению летней педагогической практики для студентов ІІ (ІІІ) курсов / сост. : Г. И. Штепура, О. Н. Занина, А. И. Конончук, С. В. Тезикова. – Нежин : НГПИ, 1987. – 28 с.
109. Методические рекомендации по совершенствованию деятельности загородных пионерских лагерей / сост. : О. С. Газман, М. Б. Коваль, Н. И. Мариничева и др. – Свердловск : К-83, 1989. – 88 с.
110. Методичні матеріали до підготовки і проведення літньої педагогічної практики студентів ІІ (ІІІ) курсів / уклад. : Г. І. Штепура, О. П. Марциняк. – Ніжин : НДПІ, 1978. – 37 с.
111. Методичні матеріали до проведення педагогічної практики студентів. – Ніжин : НДПІ, 1968. – 39 с.
112. Мкртічян О. А. Організація соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах України (20–80 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Мкртічян О. А. ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 22 с.
113. Мороз О. Г. Канікули з проблемами : організація відпочинку й оздоровлення дітей / О. Г. Мороз // Освіта. – 1992. – 26 травня. – С. 1–2.
114. Мурадов О. Педагогические основы организации воспитательной работы в пионерском лагере (на материалах пионерских лагерей Туркменской ССР) : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” / Мурадов О. – Ашхабад, 1973. – 20 с.
115. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту „Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку” від 16 квітня 2009 року № 1254 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-09. – Назва з екрану.
116. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту „Про затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” № 40 від 10 січня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.37460.0 – Назва з екрану.
117. Наказний М. О. Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / Наказний М. О. – К., 2011. – 42 с.
118. Наказ „Про додаткові заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2008 році” № 556 від 19 червня 2008 року // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2008. – № 18, червень. – С. 24–26.
119. Наказ „Про затвердження Тимчасового положення про дитячий оздоровчий заклад” № 229 від 30 червня 1999 року // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1999. – № 21, листопад. – С. 3–6.
120. Наказ „Про заходи по оздоровленню дітей влітку 1947 року” № 1254 від 15 травня 1947 року // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. – 1947. – № 7. – С. 18-21. с.32
121. Наказ „Про заходи по оздоровленню дітей влітку 1950 року” № 350 від 5 травня 1950 року // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. – 1950. – № 9, травень. – С. 20–22.
122. Наказ „Про заходи по оздоровленню дітей влітку 1952 року” № 331 від 9 травня 1952 року // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. – 1952. – № 11, травень. – С. 2–4.
123. Наказ „Про заходи по оздоровленню дітей влітку 1953 року” № 182 від 8 квітня 1953 року // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. – 1953. – № 9. – С. 7–8.
124. Наказ „Про заходи по поліпшенню оздоровлення дітей і підлітків у 1987-1990 роках” № 133 від 7 травня 1987 року // Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. – 1987. – № 22, листопад. – С. 30.
125. Наказ „Про оздоровлення дітей влітку 1958 року” № 60 від 15 травня 1958 року // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. – 1958. – № 12, червень. – С. 3.
126. Наказ „Про оздоровлення дітей і підлітків у літній період” № 102 від 12 травня 1969 року // Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. – 1969. – № 12, червень. – С. 20.
127. Наказ „Про оздоровлення дітей і підлітків влітку 1973 року” № 104 від 27 квітня 1973 року // Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. – 1973. – № 11, червень. –С. 23.
128. Наказ „Про оздоровлення дітей і підлітків влітку 1974 року” № 122 від 19 квітня 1974 року // Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. – 1974. – № 12, червень. – С. 32.
129. Наказ „Про організацію відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей під час літніх канікул у 2000 році” № 98 від 24 квітня 2000 року // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2000. – № 10, травень. –С. 31.
130. Наказ „Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2006 році” № 349 від 04 травня 2006 року // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2006. – № 13–14, травень. – С. 56–58.
131. Наказ „Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2010 році” № 299 від 09 квітня 2010 року // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2010. – № 13–14, травень. – С. 38–39.
132. Наказ „Про підсумки проведення оздоровлення дітей влітку 1955 року” № 416 від 26 листопада 1955 року // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. – 1955. – № 22, листопад. – С. 10–12.
133. Наказ „Про проведення змістовного відпочинку та дозвілля, оздоровлення дітей під час літніх канікул у 2002 році” № 157 від 01 березня 2002 року // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2002. – № 8, квітень. – С. 17.
134. Наказ „Про розвиток мережі спортивно-оздоровчих таборів при позашкільних закладах республіки” № 72 від 17 травня 1988 року // Збірник наказів та інструкцій Міністерства народної освіти Української РСР. – 1988. – № 21, листопад. – С. 4–5.
135. Нариси історії професійних спілок України / гол. ред. О. М. Стоян. – К., 2002. – 729 с.
136. Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа : сборник документов. 1917–1973 гг. / сост. : А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. – М. : Педагогика, 1974. – 560 с.
137. Никульников А. Н. Развитие профессионально-педагогической компетентности вожатого детского оздоровительного лагеря : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / Никульников А. Н. – Новосибирск, 2005. – 21 с.
138. Ничкало Н. Г. П’ята чверть / Н. Г. Ничкало. – К. : Молодь, 1972. – 162 с.
139. Ничкало Н. Г. Підготовка студентів педвузів до літньої виховної роботи з школярами / Н. Г. Ничкало // Радянська школа. – 1973. – № 4, квітень. – С. 86–92.
140. Ничкало Н. Г. Про розвиток у школярів інтересу до знань / Н. Г. Ничкало // Радянська школа. – 1971. – № 11, листопад. – С. 60–67.
141. Ничкало Н. Г. Социально-педагогические проблемы летней работы школы со старшеклассниками : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики”/ Н. Г. Ничкало – М., 1972. – 22 с.
142. Новий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. : І. О. Радченко, О. М. Орлова. – К. : ПП Голяка В. М., 2007. – 768 с.
143. О летнем отдыхе пионеров и школьников : документы ЦК ВЛКСМ, 1969–1977 гг. – М. : Молодая гвардия, 1978. – 128 с.
144. Оздоровча та фізкультурно-спортивна робота у літньому таборі / уклад. В. Я. Ванджура. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 120 с.
145. Олійник Н. Я. Готовність майбутніх учителів до виховної діяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: реалії й перспективи / Н. Я. Олійник // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 4 (57). – С. 353–360.
146. Организация инструктивно-методического сбора перед выездом на педагогическую практику в пионерский лагерь : методические рекомендации / сост. Ю. В. Чернов. – Нежин : НГПИ, 1983. – 19 с.